مهندسی ‌مجدد در ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های منتخب کشور: مقایسه وضعیت موجود و مطلوب

نویسندگان

  • آزیتا شهپر توفیق دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه ارومیه ، ارومیه ، ایران
  • ابراهیم دلدار کارشناس ارشد مدیریت ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه عالمه طباطبایی ، تهران ، ایران
چکیده مقاله:

هدفاز انجام این پژوهش مهندسی­مجدد در ادارات کل ورزش وجوانان استان­های منتخب کشور: مقایسه وضعیت موجود و مطلوب بود.این پژوهش،ازنوع توصیفی-پیمایشی بوده و جامعه­ آماری ­شامل کلیه­کارشناسان ادارات کل ورزش و جوانان کشورمی­باشد. به دلیل گستردگی جامعه­ آماری تحقیق، از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای استفاده شد. از این­رو کارشناسان تربیت بدنی ادارات کل پنج استان به عنوان نمونه­ تحقیق در نظر گرفته شدند(118=n). اساتید مدیریت ورزشی، روایی پرسشنامه را تأیید کرده و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به­دست آمد.آزمون کلموگروف اسمیرنوف طبیعی بودن توزیع داده­ها را تأیید کرد. تحلیل داده­ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین،فراوانی،درصدفراوانی) و آمار استنباطی (آزمون آنالیز واریانس (05/0P<) و آزمون تعقیبی، آزمون تحلیل­ واریانس­ عاملی و همچنین آزمون تی­زوجی) انجام شد. یافته­های پژوهش نشان ­داد در وضعیت موجود و مطلوب، مؤلفه­های مهندسی مجدد دارای تفاوت معنی­داری می­باشند (به غیر از مؤلفه­ی تکنولوژی ­اطلاعات در وضعیت مطلوب) و همچنین وضعیت موجود و مطلوب استان آذربایجان­غربی با سایر استان­ها متفاوت می­باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی جایگاه الگوی سایبرنتیک در ادارات کل ورزش و جوانان استان های منتخب کشور

هدف از انجام این پژوهش بررسی جایگاه الگوی سایبرنتیک در ادارات کل ورزش و جوانان استان¬های منتخب کشور بود. این پژوهش، از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و جامعه¬ آماری ¬شامل کلیه¬ کارشناسان ادارات کل ورزش و جوانان کشور می¬باشد. به دلیل گستردگی جامعه¬ آماری تحقیق، از روش نمونه¬گیری تصادفی خوشه¬ای استفاده شد. از این¬رو کارشناسان تربیت بدنی ادارات کل پنج استان¬ (قم، البرز، خراسان شمالی، همدان و آذربایجان غ...

متن کامل

میزان به کارگیری الگوی مدیریت سایبرنتیک در ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های منتخب کشور

هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان به کارگیری الگوی مدیریت سایبرنتیک در ادارات کل ورزش و جوانان استان های منتخب کشور بود. این پژوهش، از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و جامعۀ آماری آن شامل کلیۀ کارشناسان ادارات کل ورزش و جوانان کشور است. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری (تصادفی- خوشه ای) استفاده شد. از این رو کارشناسان تربیت بدنی ادارات کل پنج استان  به عنوان نمونۀ تحقیق در نظر گرفته شدند (118=N). ا...

متن کامل

میزان به کارگیری الگوی مدیریت سایبرنتیک در ادارات کل ورزش و جوانان استان های منتخب کشور

هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان به کارگیری الگوی مدیریت سایبرنتیک در ادارات کل ورزش و جوانان استان های منتخب کشور بود. این پژوهش، از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و جامعۀ آماری آن شامل کلیۀ کارشناسان ادارات کل ورزش و جوانان کشور است. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری (تصادفی- خوشه ای) استفاده شد. از این رو کارشناسان تربیت بدنی ادارات کل پنج استان  به عنوان نمونۀ تحقیق در نظر گرفته شدند (118=n). ا...

متن کامل

بررسی جایگاه الگوی سایبرنتیک در ادارات کل ورزش و جوانان استان های منتخب کشور

هدف از انجام این پژوهش بررسی جایگاه الگوی سایبرنتیک در ادارات کل ورزش و جوانان استان¬های منتخب کشور بود. این پژوهش، از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و جامعه¬ آماری ¬شامل کلیه¬ کارشناسان ادارات کل ورزش و جوانان کشور می¬باشد. به دلیل گستردگی جامعه¬ آماری تحقیق، از روش نمونه¬گیری تصادفی خوشه¬ای استفاده شد. از این¬رو کارشناسان تربیت بدنی ادارات کل پنج استان¬ (قم، البرز، خراسان شمالی، همدان و آذربایجان غ...

متن کامل

طراحی مدل اینرسی سازمانی براساس توانمندسازی کارکنان در ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب کشور.

هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل اینرسی سازمانی بر اساس توانمندسازی کارکنان در ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب کشور می باشد. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب کشور (372 نفر) بود. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی – مورگان 181 نفر انتخاب گردید. و برای نمونه گیری از روش تصادفی طبقه ای نسبی استفاده شده است. روش پژوهش کمی و از نوع همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی است، ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 2

صفحات  141- 156

تاریخ انتشار 2017-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023