موانع به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یادگیری/یاددهی

نویسندگان

  • استاد حسنلو, حسین گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
  • رضایی شریف, علی گروه روانشناسی تربیتی ومشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، تهران، ایران
  • ماستری فراهانی , فاطمه گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده مقاله:

  اهداف : شناخت و درک موانع و مشکلات تغییر نظام آموزشی الزامی است. توسعه فناوری اطلاعات نیازمند به همکاری همه بخش‌های آموزش و پرورش است، اما حوزه معلمان و برنامه‌ریزی نیروی انسانی، اساسی­ترین نقش را در این امر برعهده دارد. این مطالعه با هدف بررسی موانع استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یادگیری- یاددهی از دیدگاه معلمان انجام شد.   روش‌ها: این مطالعه غیرآزمایشی و از نوع زمینه‌­یابی است. جامعه آماری مطالعه حاضر را تمامی معلمان زن مقطع متوسطه مدارس دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 89-1388 تشکیل دادند. با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی- طبقه‌ای تعداد 280 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسش­نامه اسکندری استفاده شد و داده­ها با استفاده از آزمون‌های آماری T تک گروهی، T مستقل و تحلیل واریانس یک‌طرفه به‌کمک نرم­افزار SPSS 15 تحلیل شد.   یافته‌ها: مهم‌ترین موانع استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات از نظر معلمان، موانع مرتبط با مسایل آموزشی بود. همچنین بین رشته تحصیلی، سابقه خدمت آموزشی، سطوح تحصیلی و سطوح سنی در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معنی‌داری وجود داشت (01/0=p ).   نتیجه‌گیری: استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در وزارت آموزش و پرورش باید در اولویت قرار بگیرد و نیروی متخصص در این زمینه باید تربیت شود. همچنین معلمان باید در این زمینه مورد آموزش قرار بگیرند و درخصوص نهادینه‌‌کردن استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات باید سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی روشن و اطلاع‌رسانی به‌موقع صورت گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

موانع به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یادگیری/یاددهی

اهداف : شناخت و درک موانع و مشکلات تغییر نظام آموزشی الزامی است. توسعه فناوری اطلاعات نیازمند به همکاری همه بخش های آموزش و پرورش است، اما حوزه معلمان و برنامه ریزی نیروی انسانی، اساسی­ترین نقش را در این امر برعهده دارد. این مطالعه با هدف بررسی موانع استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یادگیری- یاددهی از دیدگاه معلمان انجام شد.   روش ها: این مطالعه غیرآزمایشی و از نوع زمینه ­یابی است...

متن کامل

فناوری اطلاعات، ارتباطات و سیاست

موضوع بررسی تأثیر متقابل فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)[1] و برخی دستاوردهای آن بر حوزۀ سیاست[2] در کشور ما بسیار تازه است و جستجوهای هوشمندانه در سایت‌های اینترنتی نیز گواهی بر این مدعاست که حتی در کشورهای پیشرفتۀ صنعتی که پیش‏قراولان عرصۀ فناوری هستند، بررسی این تأثیر به حوزه‏های بسیار محدودی مانند رأی‏گیری الکترونیکی و برگزاری انتخابات مکانیزه، افزایش دسترسی توده‏ها به اطلاعات سیاسی و... من...

متن کامل

بررسی موانع کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان نظامی به منظور

پزوهش حاضر به منظور بررسی موانع کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان نظامی به منظور ایجاد فرصت‌های یادگیری، صورت پذیرفته است، این پژوهش از نظر هدف کاربردی، روش گردآوری اطلاعات میدانی، ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش خبرگان و کارکنان سازمان‌های نظامی هوشمند شهر تهران (تعداد 14 سازمان نظامی در 6 منطقه شهر تهران) به تعداد در سال 96-95 می‌باشد. باتوجه به تعداد جامعه...

متن کامل

بررسی موانع پذیرش و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس ابتدایی

هدف پژوهش حاضر، بررسی موانع پذیرش و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان شهر بابل است. جامعه آماری مطالعه حاضر را معلمان دوره ابتدایی مدارس دولتی شهر بابل در سال تحصیلی 96-97 تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک تعداد ۲۸۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه موانع پذیرش و به کارگیری ICT استفاده شده است. روایی...

متن کامل

بررسی ارتباط فناوری ارتباطات و اطلاعات با مدیریت دانش و موانع اجرایی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

دانش به عنوان یک منبع استراتژیک و یک شایستگی کلیدی برای سازمانها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از اینرو امروزه برای استفاده صحیح از دانش ، موضوع مدیریت دانش در دستور کار سازمانهای پیشرو قرار گرفته است. مدیریت دانش بر سه موضوع اصلی یعنی: انسان، ساختار و فنآوری تأکید دارد و سعی دارد تا با ایجاد ساختار مناسب و زیرساخت های فنی لازم در سازمان و با محور قرار دادن انسان و آماده سازی او به عنوان دانش...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 1

صفحات  15- 21

تاریخ انتشار 2012-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023