میزان افت تحصیلی و برخی عوامل زمینه‌ساز آن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

نویسندگان

  • موسوی واعظی, سیدجواد
  • محمودلو, رحیم
  • پورعلی, رضا
  • کفیلی, مهناز
  • یکتا, زهرا
چکیده

زمینه و هدف : افت تحصیلی دانشجویان پزشکی از مشکلات مهم آموزشی است که بایستی عوامل مؤثر در بروز آن شناسایی وتلاش جهت رفع آنها انجام پذیرد. این مطالعه به منظور یافتن عوامل مؤثر در افت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه طراحی و اجرا شده است. روش ‌ کار: مطالعه حاضر یک بررسی مقطعی - توصیفی به روش سرشماری، با استفاده از پرونده تمام دانشجویان پزشکی مقطع بالینی، ورودی سال های 81-79 بوده، که اطلاعات آن از کارنامه کبیر دانشجویان استخراج و سپس داده ها با استفاده از آزمون t-test و کای دو مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. در تمامی آزمون ها سطح معنی داری، کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد. یافته ها: در مجموع 176 پرونده مورد بررسی قرار گرفت. درصد افت تحصیلی در مقطع علوم پایه 3/23 درصد، فیزیوپاتولوژی 7/0 درصد و در مقطع بالینی 5/26 درصد بوده است. میزان مردودی در آزمون جامع علوم پایه 56/11 درصد و در آزمون پیش کارورزی 6/5 درصد بود . در بین عوامل زمینه‌ساز، عدم حضور در کلاس ( 05/0 P< ) و فاصله زیاد بین اخذ دیپلم و قبولی در دانشگاه (05/0 P< ) با افت تحصیلی رابطه معنی دار نشان دادند. نتیجه ‌گیری : با توجه به اینکه حدود نیمی از دانشجویان در حداقل یک واحد درسی افت را تجربه می‌نمایند، لازم است جهت ارتقای کیفیت آموزش، مسائل تأثیرگذار بر افت تحصیلی جدی گرفته شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

میزان افت تحصیلی و برخی عوامل زمینه ساز آن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

زمینه و هدف : افت تحصیلی دانشجویان پزشکی از مشکلات مهم آموزشی است که بایستی عوامل مؤثر در بروز آن شناسایی وتلاش جهت رفع آنها انجام پذیرد. این مطالعه به منظور یافتن عوامل مؤثر در افت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه طراحی و اجرا شده است. روش کار: مطالعه حاضر یک بررسی مقطعی - توصیفی به روش سرشماری، با استفاده از پرونده تمام دانشجویان پزشکی مقطع بالینی، ورودی سال های 81-79 بوده، که...

متن کامل

بررسی افت تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مقدمه: افت تحصیلی یکی از مشکلات آموزشی دانشکده­ های گروه پزشکی است. شناخت بیشتر ابعاد این پدیده می ­تواند به ارائه راه ­های پیشگیری از آن بیانجامد. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی افت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان بود. روش ها: : در این مطالعه توصیفی - مقطعی که در سال 1394 انجام گرفت. 310 نفر از دانشجویانی­که حداقل یک­سال تحصیلی را در دانشگاه علوم پزشکی ...

متن کامل

رابطه افت تحصیلی با رضایت تحصیلی و برخی عوامل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  زمینه و هدف: افت تحصیلی به عنوان یکی از معضلات نظام های آموزشی در کلیه کشور­ها مشاهده شده و تبعات روحی، روانی، خانوادگی و اجتماعی متعددی را برای دانشجویان به همراه دارد. این مطالعه با هدف تعیین رضایت تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با افت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال های 89-1387 انجام شد.   روش­ بررسی: این مطالعه توصیفی-­ تحلیلی از نوع مقطعی، در دانشجویان ورودی 89-1387­دانشگ...

متن کامل

بررسی میزان شیوع افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم و ارتباط آن با افت تحصیلی

: افسردگی  از علل مهم افت تحصیلی در نظام آموزشی به شمار می رود که منجر به کاهش عملکرد اجتماعی، شغلی و تحصیلی در فرد می شود لذا با تشخیص به موقع این اختلال در دانشجویان می توان از افت تحصیلی جلوگیری و فرصتی برای افزایش موفقیت های اجتماعی در دوران تحصیل و نهایتاً بهداشت روانی آنان و جامعه فراهم آورد. هدف از این بررسی،  تعیین شیوع افسردگی در دانشجویان علوم پزشکی جهرم و ارتباط آن با افت تحصیلی بوده ...

متن کامل

افت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

متن کامل

بررسی میزان افت تحصیلی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 اهداف:  افت تحصیلی یکی از مشکلات عمده ای است که نه تنها باعث افزایش هزینه بلکه موجب مشکلات روحی- روانی دانشجویان نیز می گردد. هدف از این مطالعه بررسی علل افت تحصیلی و تعیین نقش این عوامل در بین دانشجویان دانشکده های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران بوده است. روشها:  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از نوع ﻣﻘﻄﻌﻲ - ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ می باشد که بر روی 497 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد. اطلاعات دموگراف...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره None

صفحات  141- 146

تاریخ انتشار 2011-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022