میزان برخورداری معلمان مدارس هوشمند از مهارت‌های موردنیاز تدریس با استفاده از فاوا

نویسندگان

  • سهیلا جلیلیان کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه چمران اهواز، ایران؛
  • شراره محمدی دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی، دانشگاه کردستان، ایران؛

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین میزان برخورداری معلمان مدارس هوشمند از مهارت­های موردنیاز تدریس با استفاده از فاوا بود. روش: این پژوهش با روش توصیفی-پیمایشی انجام شد. جامعه‌ آماری شامل کلیة معلمان مدارس هوشمند شهر چایپاره بود که از بین آن‌ها 154 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامة محقق‌ساخته 25 سؤالی استفاده شد. روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه توسط تعدادی از اساتید و متخصصان حوزه آموزش‌وپرورش تأیید شد. همچنین از تحلیل عاملی به روش تعیین مؤلفه­های اصلی با چرخش متعامد واریماکس نیز استفاده شد. اعتبار آن نیز از طریق آلفای کرونباخ 87/0 برآورد گردید. داده‌های حاصل با استفاده از نرم‌افزار‌ Spss ویرایش 16 و با اجرای آزمون­های توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (آزمون تی تک نمونه­ای و تی مستقل) تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد میزان برخورداری معلمان مدارس هوشمند از مهارت‌های تدریس با استفاده از فاوا و همچنین میزان برخورداری معلمان از مهارت‌های تدریس در طراحی، اجراو ارزشیابی در حد متوسطی قرار دارد. به‌علاوه نتایج نشان داد معلمان زن در برخورداری از مهارت‌های تدریس با استفاده از فاوا در طراحی، اجرا و ارزشیابی عملکرد بهتری در مقایسه با معلمان مرد دارند. با توجه به نتایج پژوهش، توجه به اجرای دوره­ های آموزشی نظری و عملی در رابطه با فناوری­های نوین آموزشی برای معلمان، تحولات تدریس و متناسب­ سازی آن بسیار مهم می­نماید.    

جستجوی کلمه کلیدی

تدریس
فاوا
مدارس هوشمند
معلمان

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف پژوهش حاضر مقایسه صلاحیت­های تدریس مبتنی بر فناوری در  دبیران متوسطه هوشمند و عادی شهر همدان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری آن  437 دبیر زن دوره اول متوسطه شهر همدان در سال تحصیلی 94-1393 بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و بر اساس جدول کرجسی و مورگان 103 نفر مدارس هوشمند و 102 نفر از مدارس عادی به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محق...

هدف پژوهش حاضر مقایسة صلاحیت­های تدریس مبتنی بر فناوری در  دبیران متوسطه هوشمند و عادی شهر همدان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و جامعة آماری آن  437 دبیر زن دورة اول متوسطة شهر همدان در سال تحصیلی 94-1393 بود. با استفادة از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و بر اساس جدول کرجسی و مورگان 103 نفر مدارس هوشمند و 102 نفر از مدارس عادی به‌عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامة محق...

چکیده:هدف از مطالعه حاضر مقایسه میزان انگیزه دانش­آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی مدارس هوشمند با مدارس عادی است. طرح این پژوهش از نوع علی- مقایسه­ای و جامعه آماری این تحقیق شامل تمام دانش­آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی مدارس شهر تهران  است که سازمان آموزش و پرورش تهران تعداد این دانش­آموزان را 2225 نفر اعلام کرد. از جامعه مذکور 62 دانش آموز از مدارس هوشمند و 62 دانش آموز از مدارس عادی انتخاب شد و م...

چکیده فضای پیچیده شهر، انسانهای اندیشمند را برای رهایی از مشکلات و نارسایی ها دررسیدن به حد متعالی زندگی به فکر اصلاح و ایجاد ساختارهای جدید شهری وادار نموده است . امروزه نقش کلیدی فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات در عرصه های اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی نمی توان نادیده گرفت .نوآوری و هوشمندی دارای بعد و ماهیت مشترک می باشند که می توان آنرا تولید، فرآوری و پردازش اطلاعات دانست. امروزه ش...

هدف این پژوهش تبیین رابطه مهارت‌های مدیریتی مدیران با جو سازمانی مدارس و رضایت شغلی معلمان از دیدگاه معلمان می‌باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش کلیه معلمان مدارس متوسطه استان هرمزگان هستند که در سال91–1390 مورد بررسی قرار گرفته‌اند و تعدادشان برابر با 8143  (4030 نفر مرد و 4113 نفر زن) نفر می‌باشد. جهت انتخاب نمونه با توجه به جدول مورگان 368 (184 نفر ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود