میزان بهبودی نوزادان مبتلا به کریپتورکیدیسم تا 15 ماهگی

نویسندگان

  • آل هوز, ملیحه
  • ثناگو, اکرم دانشکده پرستاری و مامایی بویه، دانشگاه علوم پزشکی گلستان
  • جویباری, لیلا
  • محمدی, زهرا
چکیده

Background and objectives: Cryptorchidism or undescended testicle, with a prevalence of 33 percent in preterm and 3-5 percent in term infants, is the most common congenital abnormality in newborn boys. The present study aimed to assess the recovery rate and urinary tract infection among infants with cryptorchidism during the first 15 months of their life.         Methods: This cross-sectional descriptive study was conducted on 47 infants with cryptorchidism in Zahedan city (Iran) in 2012. The infants’ birth weight, preterm/term birth, delivery method, and affected testicle along with maternal age, history of urinary tract infection during pregnancy, and number of pregnancies were collected. Information about the infants’ urinary tract infection and recovery from cryptorchidism was collected through observations and trimonthly phone calls until the 15th month after birth. Percentage and mean were used for data analysis. Results: Of the 47 studied infants, 63.82 percent were premature, 59.57 percent had right-side cryptorchidism, and 80.60 percent developed urinary tract infection at least once. The highest incidence of urinary tract infection (29.8 percent) was seen at the age of three months old. The majority of infants (91.5 percent) recovered during the course of the study and the recovery rate at the fifth, 10th, and 15th months were 31.9 percent, 38.3 percent and 21.3 percent,respectively. Conclusion: This study revealed the high prevalence of urinary tract infection among infants with cryptorchidism. It also showed that most infants with cryptorchidism recover within 15 months of age.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

میزان بهبودی نوزادان مبتلا به کریپتورکیدیسم تا ۱۵ ماهگی

زمینه و هدف: کریپتورکیدیسم یا بیضه نزول نکرده شایع ترین ناهنجاری تولد در نوزادان پسر است. بروز آن در نوزادان پره ترم 33 درصد و در نوزادان ترم 5-3 درصد است. این مطالعه به منظور تعیین میزان بهبودی نوزادان مبتلا به کریپتورکیدیسم تا 15 ماهگی و بررسی نوزادان از نظر عفونت ادراری در طی این مدت انجام شد.روش بررسی: مطالعه توصیفی مقطعی در شهر زاهدان روی 47 نوزاد مبتلا به کریپتورکیدیسم در سال 1390 صورت گر...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

رشد خزانه واژگان کودک فارسی زبان از 15 تا 34 ماهگی: یک گزارش موردی طولی

مقدمه و اهداف امروزه برخی از مدل­ها در ارزیابی اختلالات گفتار و زبان بر اساس توالی رشد زبان بنیان­گذاری شده­اند، از جمله مدل توصیفی-تکاملی که این مدل حامی رویکرد پیروی از توالی رشد طبیعی زبان به عنوان بهترین راهنمای آموزشی برای آموزش زبان است. در گفتاردرمانی دسترسی به جداول رشد گفتار طبیعی در سنین مختلف یک ضرورت قطعی به نظر می­رسد. جداولی که در کشورمان مورد استفاده قرار می­گیرد عمدتاَ از منابع ...

متن کامل

پیامد تشنج در نوزادان ترم در سن سه ماهگی

زمینه و هدف: ارزیابی وضعیت عصبی ـ تکاملی نوزادان ترم مبتلا به تشنج در سن سه ماهگی روش بررسی: در طی یکسال 46 نوزاد ترم که از نظر بالینی دچار تشنج بودند، وارد مطالعه شدند. اطلاعات لازم از طریق اخذ تاریخچه، مشاهده، معاینه و ثبت در پرسشنامه جمع آوری شد, سپس در سه ماهگی این نوزادان معاینه تکاملی- عصبی مجدد شدند و نتایج آن آنالیز آماری شد. یافته ها: از 46 نوزاد ترم، 5/43% دختر و 5/56% پسر بودند و...

متن کامل

بررسی اثر برداشتن تیموس در میزان بهبودی بیماران مبتلا به میاستنی گراویس با و بدون تیموما

زمینه: میاستنی گراویس یک بیماری اتوایمیون است که با ضعف عضلانی خستگی, به‌دنبال فعالیت‌های ارادی همراه است. این بیماری با فعالیت فیزیکی تشدید و با استراحت بهتر می‌گردد. تیموس نقش عمده‌ای در این بیماری دارد. تایمکتومی اثرات مفیدی در درمان میاستنی گراویس ممکن است داشته باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر برداشتن تیموس در میزان بهبودی بیماران مبتلا به میاستنی گراویس با و بدون Thymoma می‌باشد. م...

متن کامل

بررسی تاثیر کرفس کوهی بر میزان بهبودی بیماران مبتلا به زخمهای پپتیک

Introduction: The studies on animal models have shown positive effects of Kelussia odoratissima on different health problem cases including digestive disorders. However, there has been no research on the effectiveness of Kelussia odoratissima on peptic ulcers in humans. In this study, "the effect of Kelussia odoratissima on the rate of improvement in patients with peptic ulcer" has be...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 1

صفحات  52- 55

تاریخ انتشار 2014-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021