میزان دستیابی کارورزان پزشکی به حداقل‌های یادگیری ناخوشی‌های شایع کودکان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نویسندگان

چکیده

مقدمه: مقصود از آموزش پزشکی، کسب دانش، نگرش و مهارت لازم برای مراقبت از بیمار است و تأکید بر ارزیابی به عنوان ابزاری برای اطمینان از کیفیت در برنامه‌های آموزشی یکی از ویژگی‌های مهم آموزش پزشکی است. هدف این مطالعه بررسی میزان دستیابی به حداقل‌های یادگیری در ناخوشی‌های شایع کودکان توسط کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. روش‌ها: در این مطالعه توصیفی-‌ مقطعی که در سال تحصیلی 94-1393 انجام شد، جامعه پژوهش کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بودند که به صورت  نمونه در دسترس (سرشماری) انتخاب شدند(84 نفر). جمع آوری اطلاعات بوسیله آزمون بالینی ساختار یافته عینی 8 ایستگاهه صورت گرفت. جهت تعیین روایی محتوا و صوری آزمون از نظر اساتید آموزش پزشکی و کودکان استفاده شد. ضریب پایایی آزمون با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه شد. برای ارزیابی هر ایستگاه از یک چک لیست (بر اساس نمره 20) استفاده گردید. ‌جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی استفاده شد. نتایج: نمره میانگین دستیابی به حداقل‌های یادگیری ناخوشی‌های شایع در ایستگاه‌های معاینه گوش (96/1±64/13)، سرماخوردگی (62/2±60/16)، اسهال و استفراغ (22/4±56/15) کروپ (07/2±28/9)، تشنج حاد (42/2±96/15)، شرح حال در تشنج (81/2±88/14)، تفسیر نمودار رشد (17/3±60/13) و شرح حال در کودک کم وزن (25/3±76/8) بود. نتیجه‌گیری: کارورزان درکسب حداقل‌های یادگیری شایع کودکان در چهار ایستگاه عملکردی در حد قابل قبول، در دو ایستگاه کم‌تر از حد انتظار و در دو ایستگاه غیر قابل قبول داشتند. بنابراین پیشنهاد می‌شود در آموزش دوره کارورزی کودکان با توجه به اهمیت موضوع در مدت و نحوه آموزش سرپایی تجدید نظر شود.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

میزان دستیابی به حداقل های یادگیری در بخش چشم از دیدگاه کارورزان دانشکده پزشکی اصفهان

مقدمه: شواهد و قرائن نشان می دهد برنامه آموزش فعلی با نیازهای پس از دانش آموختگی پزشکان همخوانی نداشته و گاه موجب بروز مشکلاتی برای پزشکان و گیرندگان خدمت گردیده است. هدف از این مطالعه، تعیین میزان دستیابی به حداقل های یادگیری در بخش چشم از دیدگاه کارورزان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است. روش ها: مطالعه توصیفی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در بهمن 1382 انجام شد. کلیه کا...

متن کامل

بررسی میزان آگاهی کارورزان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مورد سوءرفتار با کودکان

زمینه: سوءرفتار با کودکان پدیده جدید ی نیست و در هر ملیت و فرهنگ به اشکال مختلف وجود دارد. پزشکان که دربیشتر موارد در خط مقدم تشخیص سوء­رفتار با کودکان قرار دارند باید از دانش کافی جهت تشخیص به موقع این مشکل برخوردار باشند. هدف : این مطالعه به منظور تعیین میزان آگاهی کارورزان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مورد سوءرفتار با کودکان صورت گرفت روش کار: این مطالعه یک بررسی مقطعی می باشد که در آن 86 کار...

متن کامل

ارزیابی الگوی نسخه‌نویسی بیماری‌های شایع در کارورزان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1392

زمینه و هدف: تجویز منطقی داروها توسط پزشکان، از مهم‌ترین عوامل مؤثر در درمان صحیح و کامل بیماران است. این مطالعه با هدف بررسی الگوی نسخه‌نویسی کارورزان در شرف فارغ‌التحصیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد. روش کار: در مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر، طی یک آزمون کتبی، 50 نفر از کارورزان در شرف فارغ‌التحصیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از نظر الگوی نسخه‌نویسی در خصوص 30 مورد بالینی شایع مورد ارزیابی قر...

متن کامل

بررسی میزان دستیابی دانش آموختگان پزشکی سال 1392 دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس به توانمندی های مصوب شورای آموزش پزشکی عمومی

Introduction: Considering the significantprofessional role of doctors, Ministry of Health and Medical Education has issued the minimal required capabilities expected from a recently graduated general physician.This study intended to evaluate thecompetencies of medical graduates from Bandar Abbas medical school in 2014. Methods: This cross-sectional study on medical graduates was conducted in 2...

متن کامل

آگاهی کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در زمینه پزشکی مبتنی بر شواهد

  زمینه و هدف : کارورزان یکی از مهم‌ترین گروه‌ها در میان دانشجویان پزشکی هستند و باید به خوبی با نحوه استفاده از پزشکی مبتنی بر شواهد ( Evidence-based medicine یا EBM ) آشنا باشند. مطالعه حاضر با هدف بررسی آگاهی کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در زمینه EBM در سال 1392 انجام شد.   روش کار: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 70 دانشجوی کارورزی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به روش نمونه‌گیری غیر ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 17  شماره 

صفحات  462- 470

تاریخ انتشار 2017-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022