میزان مطابقت آموزش‌های پرستاری حین ترخیص با استانداردهای آموزش بیماران مبتلا به دیابت با استاندارد‌های موجود در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ‌درمانی شهید صدوقی ‌یزد در سال 1394

نویسندگان

  • ایلخانی, مهناز دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
  • سلمانی, فاطمه دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
  • موسوی, سولماز دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
  • نادری روش, نادره گروه پرستاری داخلی ـ جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
  • کریمیان, سمانه دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده

مقدمه: دیابت شایع‌ترین اختلال متابولیکی در ایران است. با توجه به ماهیت بیماری، همکاری بیمار در مراقبت اهمیت بسیاری دارد. یکی از روش‌های موثر و مقرون به صرفه برای توانمند سازی بیماران، آموزش است که برای دسترسی به فواید آن باید مطابق با استاندارد ارائه شود. مطالعه‌ی حاضر با هدف ارزیابی میزان مطابقت آموزش­های پرستاری حین ترخیص با استانداردهای آموزش بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در بیمارستان­های منتخب دانشگاه علوم پزشکی یزد انجام شد. مواد و روش­ها: در پژوهش مقطعی حاضر، 385 مورد آموزش پرستاری حین ترخیص با روش نمونه‌گیری از رویداد مورد مشاهده قرار گرفتند. داده­ها با استفاده از چک لیست آموزش­های پرستاری حین ترخیص بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 جمع­آوری شدند و با استفاده از آمار توصیفی و نرم‌افزار آمار 20 SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته­ها: میزان مطابقت آموزش­های پرستاری حین ترخیص بیماران مبتلا به دیابت  نوع 2 با استانداردها برابر با 5/14 درصد بود که بیانگر آموزش ضعیف بود. این تطابق در ابعاد انسولین­ درمانی 7/34 درصد، آموزش مراقبت از پا 75/6 درصد، برنامه غذایی 8/1 درصد، فعالیت بدنی 10/0 درصد، پیشگیری از عفونت 8/1 درصد، سایر داروهای پایین‌آورنده قند خون 03/13 درصد بود. نتیجه­گیری: با توجه به مطابقت ضعیف آموزش­های حین ترخیص بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 با استانداردها، برای رفع این نقیصه، به‌کارگیری راهنمای بالینی آموزش­های حین ترخیص بیماران مبتلا به دیابت و نظارت بالینی مدیران پرستاری بر حُسن اجرای آن‌ها پیشنهاد می‌شود.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

میزان شادکامی در کارآموزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، سال 1392

Introduction: Happiness is one of human personality features which can assist with overcoming the stresses and pressures of life. Therefore, the aim of this study is to determine the levels of happiness amongst general practice trainers of Yazd Shahid Sadoughi university of medical sciences. Methods: This descriptive study was conducted on 210 medical students who were selected through simple ...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

بررسی بستر یادگیری الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

سابقه و هدف: آموزش الکترونیک عبارت است از هر نوع یادگیری یا آموزشی که با کمک انواع مدیاهای الکترونیکی انجام می گیرد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان آمادگی الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد جهت برگزاری این دوره های آموزشی انجام گرفت. مواد و روشها: این مطالعه توصیفی در سال 1392- 1391 انجام شد. تعداد 82 نفر از اعضاء هیئت علمی، 5 مدیر، 92 کارمند و 141دانشجوی دانشگاه علوم پ...

متن کامل

بررسی وضعیت کارآفرینی در دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

Background: The role of entrepreneurship as an important economic phenomenon is obvious. Since each community is involved in the production of wealth as well as development of technology, and productive employment, special attention should be paid to entrepreneurship. In this regard, this study aimed to investigate the status of entrepreneurship among students of healthcare management in Shahid...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 19  شماره 2

صفحات  84- 90

تاریخ انتشار 2017-08

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021