میزان مطابقت اصول مراقبت‌های پرستاری سونداژ زنان با استانداردها، در بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی قم، سال1393

نویسندگان

  • رستمی‌نوری, فهیمه گروه مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
  • مالکی, مرضیه گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
  • نیرومند زندی, کیانوش گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
  • کاوسی, امیر گروه سلامت، ایمنی و محیط زیست، دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
چکیده

زمینه و هدف: با توجه به شیوع استفاده از سوند ادراری، پرستاران به‌عنوان یکی از بزرگترین و مهم‌ترین گروه‌های ارائه‌دهنده خدمات سلامت، باید دانش و مهارت گسترده جهت ارائه مراقبت‌های استاندارد را دارا باشند. این پژوهش با هدف تعیین میزان رعایت اصول مراقبت‌های پرستاری سونداژ زنان با استانداردها در بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1393 انجام شد. روش بررسی: در این پژوهش توصیفی - مقطعی، 195 مورد مراقبت پرستاری سونداژ زنان در یک بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1393 با روش نمونه‌گیری از رویداد، بررسی گردید. اطلاعات از طریق پرسشنامه اطلاعات جمعیت‌شناختی پرستاران و فهرست وارسی اصول مراقبت‌های پرستاری سونداژ زنان، جمع‌آوری شدند. یافته‌ها: در این مطالعه، میزان مطابقت مراقبت‌های پرستاری سونداژ با استانداردها برابر 8/70% (متوسط) بود. 2/29% از مراقبت‌ها مطلوب و 0% مراقبت‌ها، ضعیف گزارش شد. نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌ها، عملکرد پرستاران درخصوص مراقبت‌های پرستاری سونداژ زنان در مقایسه با استانداردها، در سطح متوسطی قرار دارد. به‌منظور ارتقای کیفیت مراقبت‌ها، به‌کارگیری راهنمای بالینی مراقبت‌های پرستاری سونداژ زنان و نظارت بالینی مدیران پرستاری بر حُسن اجرای آنها پیشنهاد می‌‌گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

میزان مطابقت اصول مراقبت های پرستاری سونداژ زنان با استانداردها، در بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی قم، سال۱۳۹۳

زمینه و هدف: با توجه به شیوع استفاده از سوند ادراری، پرستاران به عنوان یکی از بزرگترین و مهم ترین گروه های ارائه دهنده خدمات سلامت، باید دانش و مهارت گسترده جهت ارائه مراقبت های استاندارد را دارا باشند. این پژوهش با هدف تعیین میزان رعایت اصول مراقبت های پرستاری سونداژ زنان با استانداردها در بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1393 انجام شد. روش بررسی: در این پژوهش توصیفی - مقطعی، 195 م...

متن کامل

میزان مطابقت مراقبت‌های پرستاری حین پذیرش نوزاد با استانداردها در بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان

زمینه و هدف: پذیرش نوزاد در بخش‌های مراقبت‌ ویژه نوزادان با عوارض زیادی همراه است. یکی از راهکارهای کاهش عوارض، ارایه مراقبت‌های پرستاری مطابق با استانداردهای پذیرش است. این مطالعه به منظور تعیین میزان مطابقت مراقبت‌های پرستاری حین پذیرش نوزاد با استانداردها در بخش‌های‌ مراقبت ویژه نوزادان انجام شد. مواد و روش‌ها: در پژوهش توصیفی مقطعی حاضر، 267 مورد مراقبت پرستاری حین پذیرش در بخش‏های مراقبت و...

متن کامل

بررسی میزان هوش اخلاقی در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم

چکیده زمینه و هدف: هوش اخلاقی یکی از ابعاد هوش است که می­تواند چارچوبی را برای عمکرد صحیح انسان­ها فراهم آورده و به­عنوان یک عامل پیش­بینی کننده­ی رفتار آنها محسوب شود. در این میان عملکرد دانشجویان پرستاری و مامایی به­واسطه­ی ماهیت انسانی و اخلاق حرفه­­ای آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان هوش اخلاقی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم بوده است....

متن کامل

بررسی میزان به کارگیری اصول و روشهای کنترل عفونت در اتاقهای عمل بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و مقایسه آنها با استانداردها در سال 1384

زمینه و هدف: امروزه عفونت های بیمارستانی یکی از معضلات اساسی سیستم بهداشتی است. بخش های اتاق عمل بدلیل شرایط خاص زخم های باز جراحی مکانهای بالقوه ای برای ایجاد عفونت های شدید بیمارستانی می باشند و رعایت معیارهای کنترل عفونت بر اساس استانداردها کلید اصلی پیشگیری از اینگونه عفونت ها است. این پژوهش با هدف بررسی میزان بکارگیری اصول و روشهای کنترل عفونت به وسیله پرسنل در اتاق عمل بیمارستان های شهرکر...

متن کامل

ارزیابی مراقبت‌های پرستاری مرتبط با ایمنی بیمار با استانداردها در بخش مراقبت‌های ویژه(ICU)

چکیده زمینه و هدف: ارتقاء کیفیت خدمات درمانی از دغدغه‌های اصلی سازمان‌های ارایه دهنده خدمات سلامت است. امنیت بیمار به معنای فقدان هرگونه آسیب ناشی از ارایه خدمات بهداشتی و درمانی است. در بخش مراقبت‌های ویژه به دلایلی چون پیچیدگی شرایط بیمار و فرایند درمان، امکان بروز خطا و رویدادهای ناخواسته به حداکثر می‌رسد و نیازمند توجه جدی است. هدف از این مطالعه تعیین میزان مطابقت مراقبت‌های پرستاری مرتبط ...

متن کامل

بررسی میزان رعایت حقوق بیماران بستری در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

Introduction: Health is one of the inalienable rights of the individual and social. Therefore, one of the most important duties of a nurse is respect for the rights of patient that is effective in health’s preservation and promotion. Method: This research is a descriptive study, which evaluates the rights of patients in three phase of admission, during treatment and discharge. Samples ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 10  شماره 5

صفحات  64- 74

تاریخ انتشار 2016-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021