میزان مطابقت مراقبت‌های پرستاری حین پذیرش نوزاد با استانداردها در بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان

نویسندگان

  • امیدی, کبری دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
  • خانعلی مجن, لیلا دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده

زمینه و هدف: پذیرش نوزاد در بخش‌های مراقبت‌ ویژه نوزادان با عوارض زیادی همراه است. یکی از راهکارهای کاهش عوارض، ارایه مراقبت‌های پرستاری مطابق با استانداردهای پذیرش است. این مطالعه به منظور تعیین میزان مطابقت مراقبت‌های پرستاری حین پذیرش نوزاد با استانداردها در بخش‌های‌ مراقبت ویژه نوزادان انجام شد. مواد و روش‌ها: در پژوهش توصیفی مقطعی حاضر، 267 مورد مراقبت پرستاری حین پذیرش در بخش‏های مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان‌های آموزشی منتخب شهر قزوین در سال 1393 با روش نمونه‌گیری از رویداد سهمیه‌ای مورد مشاهده قرار گرفت. اطلاعات از طریق پرسشنامه‌ اطلاعات جمعیت شناختی نوزادان بستری و پرستاران شاغل، همچنین فهرست وارسی مراقبت‌های پرستاری حین پذیرش نوزاد، جمع‌آوری شدند. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی تحت نرم افزار آماری 21 SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: میزان مطابقت مراقبت‌های پرستاری با استانداردها برابر با 51 درصد بود. 36/84 درصد مراقبت‌ها مطلوب، 14/03 درصد متوسط و 49/12 درصد مراقبت‌ها ضعیف ارایه می‌شد. نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌ها، عملکرد پرستاران در خصوص مراقبت‌های پرستاری حین پذیرش در مقایسه با استانداردها در سطح متوسطی قرار داشت. به منظور ارتقای کیفیت مراقبت‌ها، به‌کارگیری راهنمای بالینی مراقبت‌های پرستاری حین پذیرش نوزاد و نظارت بالینی مدیران پرستاری بر حسن اجرای آن‌ها پیشنهاد می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

میزان مطابقت مراقبت های پرستاری حین پذیرش نوزاد با استانداردها در بخش های مراقبت ویژه نوزادان

زمینه و هدف: پذیرش نوزاد در بخش های مراقبت ویژه نوزادان با عوارض زیادی همراه است. یکی از راهکارهای کاهش عوارض، ارایه مراقبت های پرستاری مطابق با استانداردهای پذیرش است. این مطالعه به منظور تعیین میزان مطابقت مراقبت های پرستاری حین پذیرش نوزاد با استانداردها در بخش های مراقبت ویژه نوزادان انجام شد. مواد و روش ها: در پژوهش توصیفی مقطعی حاضر، 267 مورد مراقبت پرستاری حین پذیرش در بخش‏های مراقبت ویژ...

متن کامل

پوزیشن دادن به نوزاد در حین مراقبت های پرستاری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان

خلاصههدف. هدف این مطالعه مروری، بررسی پوزیشن های مختلف حین مراقبت های پرستاری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان، بررسی فواید و معایب هر کدام، و ارائه راهکارهای بالینی برای بهبود تکامل نوزاد براساس نیازهای فردی است.زمینه. بیشتر نوزادان نارس تون ماهیچه ای ضعیفی دارند، زیرا به دلیل تولد زودهنگام هنوز به بسیاری از مراحل مهم تکامل تون ماهیچه ای و  فلکشن فیزیولوژیک (physiologic flexion)در داخل رحم دست ن...

متن کامل

حسابرسی مراقبت‌های پرستاری مرتبط با جداسازی نوزادان از دستگاه تهویه مکانیکی در بخش‌های مراقبت‌های ویژه نوزادان

Background & Aim: Mechanical ventilation is one of the most common treatments in neonatal intensive care unit and is however associated with many complications. One of the ways to reduce complications is providing nursing care according to standards. This study was conducted with the aim of determining the conformity of nursing care related to weaning neonates from mechanical ventilation to the...

متن کامل

بررسی میزان مطابقت مراقبتهای پرستاری مرتبط با سیستم تنفسی در نوزادان تحت تهویه مکانیکی با استانداردها در بخش های مراقبت ویژه نوزادان

مقدمه: پرستاران به دلیل حضور مداوم بر بالین نوزاد و انجام وظایف مربوطه، موقعیت منحصر به فردی برای داشتن تاثیری مثبت بر مراقبت های تهویه ای نوزاد و پیشگیری از عوارض آن دارا می باشند. لذا این مطالعه با هدف تعیین میزان مطابقت مراقبت های پرستاری مرتبط با سیستم تنفسی در نوزادان تحت تهویه مکانیکی با استانداردهای موجود انجام شد. روش: در این مطالعه توصیفی مقطعی، 100 مراقبت پرستاری در رابطه با سیستم تنف...

متن کامل

پوزیشن دادن به نوزاد در حین مراقبت های پرستاری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان

خلاصههدف. هدف این مطالعه مروری، بررسی پوزیشن های مختلف حین مراقبت های پرستاری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان، بررسی فواید و معایب هر کدام، و ارائه راهکارهای بالینی برای بهبود تکامل نوزاد براساس نیازهای فردی است.زمینه. بیشتر نوزادان نارس تون ماهیچه ای ضعیفی دارند، زیرا به دلیل تولد زودهنگام هنوز به بسیاری از مراحل مهم تکامل تون ماهیچه ای و  فلکشن فیزیولوژیک (physiologic flexion)در داخل رحم دست ن...

متن کامل

بررسی میزان مطابقت مراقبتهای پرستاری مرتبط با سیستم تنفسی در نوزادان تحت تهویه مکانیکی با استانداردها در بخش های مراقبت ویژه نوزادان

مقدمه: پرستاران به دلیل حضور مداوم بر بالین نوزاد و انجام وظایف مربوطه، موقعیت منحصر به فردی برای داشتن تاثیری مثبت بر مراقبت های تهویه ای نوزاد و پیشگیری از عوارض آن دارا می باشند. لذا این مطالعه با هدف تعیین میزان مطابقت مراقبت های پرستاری مرتبط با سیستم تنفسی در نوزادان تحت تهویه مکانیکی با استانداردهای موجود انجام شد. روش: در این مطالعه توصیفی مقطعی، 100 مراقبت پرستاری در رابطه با سیستم تنف...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 2

صفحات  32- 24

تاریخ انتشار 2015-08

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021