م التوظیف الرمزی والقناعی للحلّاج فی شعر البیاتی وشفیعی کدکنی (دراسة مقارنة)

نویسندگان

چکیده

None

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

الصور البصریة والسّمعیة المحوّلة فی شعر سهراب سبهری و عبدالوهاب البیاتی (دراسة و مقارنة)

إنّ للحواس الخمس و خاصة لصورها البصریة والسّمعیة المحوّلة بعضها الی بعض دوراً مرموقاً بارزاً فی خلق و تشکیل الصّور الشّعریة و إعطائها الجمالیة الفنیة و إنّ توظیف الشاعر لهذه الآلیة التصویریة و التی تسمّی بتراسل الحواس، یحرّک نوعاً من الآثارة الذهنیة والتخییلیة لدی القارئ و بسبب هذه المحاولة التحولیة للحواس، تتجرد المحسوسات احیاناً مِنْ حسیتها الواقعیة و تتحول إلی مشاعر عمیقة مؤثّرة تثیر فی نفسیة المتلقی ما لا ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 10  شماره 3

صفحات  389- 404

تاریخ انتشار 2014-10-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021