× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج مفید جراحی قلب در بیماران مبتلا به آندوکاردیت: بررسی 43 بیمار با آندوکاردیت عفونی که تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته اند

نویسندگان

  • رسولی نژاد, مهرناز
  • مرادمند, سینا

چکیده

Two factors changed the clinical course of infective endocarditis dramatically: 1) The discovery and evolution of techniques for identifying and treating its microbiologic causes and 2) Valvular surgery. We retrospectively evaluated 43 (33.5%) patients (8 female, 35 male) from 4 to 65 years old of 128 patients with infective endocarditis who underwent surgical intervention. Indication for surgery were: Refractory congestive heart failure 14 (32.5%), prosthetic valves 10 (23.2%), large vegetation 6 (13.9%), recurrent endocarditis 4 (9.3%), ring abscess 4 (9.3%), brucella endocarditis 2 (4.6%), staph aureus endocarditis 3 (6.9%) and recurrent emboli 2 (4.6%). 30 to 50% of patients with infective endocarditis are operated during the active phase of the disease, this percentage is higher in case of aortic valve endocarditis, prosthetic valve endocarditis, some microorganisms such as staph aureus, gram negative bacilli, fungus and brucella. We suggest that internists refer patients for surgical intervention with infective endocarditis as early as possible in the active stage of infection.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

دو عامل سیر بیماری آندوکاردیت عفونی را تغییر داده است یکی کشف تکنیک هایی برای تشخیص و درمان میکروارگانیسم ها و دیگری جراحی دریچه. در یک مطالعه گذشته نگر، ما 43 بیمار از 128 بیمار مبتلا به آندوکاردیت عفونی (33.5%)، شامل 8 زن و 35 مرد، بین سنین 4 تا 65 سال، را که تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند مورد بررسی قرار دادیم. اندیکاسیون جراحی در این بیماران شامل نارسایی قلب که به درمان جواب نمی داد در 14 ب...

مقدمه  نه تنها چاقی مرضی، بلکه کاهش سریع وزن پس از جراحی باریاتریک، به عنوان روش درمان چاقی مرضی، از جمله عوامل ایجاد سنگ­های صفراوی محسوب می‎شوند. در مطالعه حاضر با ارزیابی عوامل مرتبط ایجاد سنگ‎های صفراوی، نیاز به کوله سیستکتومی پروفیلاکتیک حین عمل جراحی باریاتریک بررسی می‎شود. روش کار  در مطالعه حاضر مقطعی اطلاعات کلیه بیماران مبتلا به چاقی مرضی که از فروردین ماه  سال 1390 تا فروردین ماه 139...

در یک مطالعه 20 ساله، 40 بیمار مبتلا به هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه مورد بررسی قرار گرفتند. 90% بیماران زن و 10% مرد بودند و متوسط سن آنان 12±35 با دامنه 62-25 سال بوده است. متوسط کلسیم تام سرم 9/0±4/11 و فسفر سرم 3/0±0/2 میلی گرم درصد بود و درگیری استخوانی در 80% و درگیری کلیه بصورت وجود سنگ های ادراری در 5/22% بیماران وجود داشت. این بیماران در مقایسه با مطالعات کلاسیک انجام شده در کشورهای غربی س...

Background: Coronary obstructive heart diseases have a great incidence in the world and Coronary Artery Bypass Graft (CABG) Surgery is one of the most effective treatments for these disorders. CABG is a crisis and a threat for patient and his family which produces a great deal of anxiety. Anxiety can produce mental, physiological and behavioral disorders. Researches indicated that pre- admis...

Background and Aim: Rheumatic heart disease (RHD) is a serious health problem in developing countries. Mitral stenosis is one of the most prevalent forms of RHD and one of the causes of systemic thromboembolism in Iran. The present study was conducted to evaluate the relationship between left atrial clot and mitral valve disease. Materials and Methods: This case-control study was done on all p...