نشر آوایی در مطالعات و بررسی‌های خوردگی

نویسندگان

چکیده

روش نشر آوایی در بررسی عیوب در حال پیشرفت در مواد و قطعات اهمیت بسیاری دارد. این روش توانایی بررسی رشد ترک، تغییر شکل پلاستیک و دیگر تغییراتی که سبب ایجاد امواج فراصوتی می‌شوند، مانند خوردگی فلزات و شکست فیلم‌های پسیو[i]، را دارد. همچنین در کاربردهای صنعتی برای بازرسی قطعات در حال کار و سرویس برای رشد ترک، خستگی و خوردگی به‌کار می‌رود. برای استفادة کاربردی از این روش در خوردگی قطعات صنعتی، لازم است تا به‌صورت آزمایشگاهی انواع گوناگون خوردگی در مواد مختلف مورد بررسی و کالیبراسیون قرار گیرد. از سال 1978 م، دربارة انواع گوناگون خوردگی مطالعاتی به‌صورت آزمایشگاهی آغاز شده است. در این مطالعات با ارتباط پارامترهای مختلف فیزیکی این روش مانند زمان ادامه، دامنه و شمارش سیگنال نشر آوایی به بررسی خوردگی مواد پرداخته می‌شود. خوردگی تحت تنش، خوردگی حفره‌ای و شیاری از انواع خوردگی مورد مطالعه‌اند که چکیده‌ای از مطالعات انجام‌شده برای روشن‌شدن چگونگی تخمین خوردگی با این روش و دیگر مزایای این روش در مکان‌یابی خوردگی در این مقاله بررسی شده است. [i]. passive

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نشر آوایی در مطالعات و بررسی های خوردگی

روش نشر آوایی در بررسی عیوب در حال پیشرفت در مواد و قطعات اهمیت بسیاری دارد. این روش توانایی بررسی رشد ترک، تغییر شکل پلاستیک و دیگر تغییراتی که سبب ایجاد امواج فراصوتی می شوند، مانند خوردگی فلزات و شکست فیلم های پسیو[i]، را دارد. همچنین در کاربردهای صنعتی برای بازرسی قطعات در حال کار و سرویس برای رشد ترک، خستگی و خوردگی به کار می رود. برای استفادة کاربردی از این روش در خوردگی قطعات صنعتی، لازم...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

استفاده از روش نشر فرا آوایی در تحلیل فرآیند گسیختگی و شکست فولادهای دوفازی

در این مقاله دیدگاه جدیدی درباره ارتباط نشر فراآوایی و رفتار مکانیکی فولادهای دوفازی فریت-مارتنزیتی با درصدهای مختلف حجمی مارتنزیت ارائه شده است. بدین منظور، نمونه های فولاد دوفازی با درصدهای حجمی 12-65% تهیه شده و با انجام آزمون کشش بر روی نمونه های فولاد دوفازی با درصدهای مختلف مارتنزیت، اثر وجود مقادیر مختلف مارتنزیت بر سیگنالهای نشرفرا آوایی (آکوستیک امیشن) مورد بررسی قرار گرفته است. بمنظور...

متن کامل

مطالعات کانی‌شناسی سرب و نقره و بررسی‌های ایزوتوپی سرب در معدن آهنگران، ملایر

معدن آهنگران از معادن سرب و نقره فعال کشور بوده که در پهنه فلززایی سرب و روی اصفهان- ملایر و در شهرستان ملایر استان همدان قرار گرفته است. مطالعات کانه‌نگاری در بخش‌های مختلف آهنگران نشان‌دهنده پهنه‌های مختلف سولفیدی و اکسیدی با کانه‌های اصلی گالن، سروسیت، کالکوپیریت، مگنتیت، پیریت، هماتیت، گوتیت و دیگر کانه‌های فرعی است. در بررسی‌های تجزیه میکروسکوپ الکترونی طی مطالعات SEM و EPMA کانه‌های فرعی ...

متن کامل

شناسایی اثرات نانو فیبر نایلون برروی خصوصیات کامپوزیت کربن- اپوکسی با استفاده از نشر فرا آوایی

هدف مقاله مورد نظر شناسایی اثرات استفاده از نانو فیبر نایلون بر روی خصوصیات کامپوزیت کربن- اپوکسی به وسیله آزمون غیر مخرب نشر فرا آوایی تحت آزمایش جدایش بین لایه ای می باشد. نانو فیبر های نایلون در بین لایه های کربن- اپوکسی به منظور افزایش استحکام کامپوزیت کربن- اپوکسی استفاده شده است. به منظور شناسایی بهتر اثرات استفاده از نانو فیبر های نایلون و خوشه بندی دقیق تر پارامتر های نشر فرا آوایی از ت...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 8

صفحات  19- 24

تاریخ انتشار 2016-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021