نقد رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

چکیده

پس از بحران مالی اخیر به دلیل وجود شکاف‌های زیاد در مدیریت ریسک نقدینگی، مدیریت این ریسک در بانک‌ها اهمیت بیشتری یافته، به گونه‌ای که بخش قابل توجهی از رهنمودهای نهادهای بین‌المللی همچون کمیته بال بر آن تمرکز پیدا کرده است و در راستای پیاده‌سازی این رهنمودها، بسیاری از کشورها به تنظیم رهنمودهای جدید مدیریت ریسک نقدینگی پرداخته‌اند. از این‌رو ضروری است ساختار مورد انتظار مدیریت ریسک نقدینگی در بانک‌های ایران که باید در چارچوب رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی تنظیم‌شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیاده‌سازی شود، از نظر پوشش شکاف‌های فوق و تأمین ابعاد جدید حوزه مدیریت ریسک نقدینگی ارزیابی شود. بنابراین در این مقاله، رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم بانکی ایران ارزیابی و کاستی‌های آن مطرح خواهد شد. در کنار ارزیابی و نقد این رهنمود که دقیقاً در زمان وقوع بحران مالی اخیر و بر اساس رویکرد رهنمود کمیته بال در مدیریت ریسک نقدینگی منتشره در سال 2000، طراحی شده است؛ شناسایی دیگر شکاف‌های مقرراتی و معرفی ضرورت تنظیم مقرراتی در حوزه‌های شناسایی‌شده می‌تواند به عنوان گام مؤثری در حرکت به سمت تنظیم ساختار جامع مقرراتی مناسب در مدیریت ریسک نقدینگی و سوق بانک‌ها به سمت به‌کارگیری آنها و در نهایت، اجرای مناسب مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم بانکی در نظر گرفته شود.طبقه‌بندی G32, G21, G28, K20 : JELتاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۱/۷/۱                  تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۱/۱۰/۱۱

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی در مقایسه با رهنمودهای بین‌المللی جدید مدیریت ریسک نقدینگی

تجربه بحران اخیر تایید‌کننده عدم توجه کافی مدیران بانکی به مدیریت ریسک نقدینگی بوده است. از این رو حتی قبل از شکل‌گیری این بحران، مقررات‌گذاران بین‌المللی شروع به طراحی رهنمودهای جدیدی برای مدیریت ریسک نقدینگی کردند. این رهنمودها منجر به شکل‌گیری رویکرد جدیدی در تنظیم رهنمودهای مدیریت ریسک نقدینگی در کشورهای مختلف شد. از این رو رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که دق...

متن کامل

ارزیابی مدیریت کنترل حجم نقدینگی توسط بانک مرکزی در ایران

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی مدیریت کنترل حجم نقدینگی توسط بانک مرکزی در ایران، در فاصله­ی زمانی فصلی 1378:3 تا 1387:2 است. در همین راستا برای استخراج شاخص بی­ثباتی از مدل گارچ[i] استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیریت و برنامه­ریزی بانک مرکزی در کنترل میزان حجم نقدینگی برای اعمال سیاست پولی، از اوایل سال 1378 و 1379 رو به بهبود نهاده و به­کارگیری برنامه­ریزی­های سازماندهی­شده و مناسب...

متن کامل

مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی

امروزه تعادل بین ریسک و بازده برای بانک‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. به طوری که مدیریت این ریسک چند دهه‌ای است که به عنوان یکی از مباحث مهم در بانکداری مطرح می-باشد. در این مقاله نیز به مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی پرداخته شده است. هدف این مقاله ارائه‌ی ابزارهای مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی و اجرای سیاست‌هایی است که برای بهبود آن می‌توان به‌کار برد. بررسی‌های حاصل نشان د...

متن کامل

ارزیابی مدیریت کنترل حجم نقدینگی توسط بانک مرکزی در ایران

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی مدیریت کنترل حجم نقدینگی توسط بانک مرکزی در ایران، در فاصله­ی زمانی فصلی 1378:3 تا 1387:2 است. در همین راستا برای استخراج شاخص بی­ثباتی از مدل گارچ[i] استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیریت و برنامه­ریزی بانک مرکزی در کنترل میزان حجم نقدینگی برای اعمال سیاست پولی، از اوایل سال 1378 و 1379 رو به بهبود نهاده و به­کارگیری برنامه­ریزی­های سازماندهی­شده و مناسب...

متن کامل

مدیریت بهینه پرتفوی ارزی مطالعه موردی: ذخایر رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 تمرکز بر شرایط بین المللی اقتصاد ایران در سال های اخیر، بیانگر تحریم های اقتصادی سنگین و همچنین نوسان ها در قیمت نفت خام است. به نظر می رسد این شرایط بیانگر تاثیر عوامل پیش بینی نشده فوق بر موقعیت ذخایر رسمی خارجی باشد. در این مقاله به منظور دستیابی به اهداف نهایی اقتصاد کلان ایران، امکان پذیری سیاست بهینه سازی ترکیب ارزی ذخایر خارجی ایران مطالعه می شود.ما با استفاده از یک رهیافت میانگین ـ...

متن کامل

طراحی الگویی مناسب مدیریت نقدینگی و پیش بینی ریسک آن در بانک صادرات ایران

چالش اصلی مدیریت ریسک نقدینگی، تامین وجوه در هنگام بروز بحران در سازمان ها ،شرکت ها و نهادهای های مالی در عرصه فعالیت های اقتصادی است. عمق این چالش به دو ویژگی اصلی اندازه بحران و سرعت وقوع آن بستگی دارد. هدف اصلی مدیریت ریسک، اندازه‌گیری انواع ریسک به منظور کنترل آنها می باشد. سیستم مدیریت ریسک شامل رویه ها و معیارهایی به منظور محاسبه کمی انواع مختلف ریسک می باشد.  در پژوهش حاضر موضوع مدیریت ر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 13

صفحات  35- 70

تاریخ انتشار 2012-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022