نقش آموزش در ارتقاء شاخص‌های هویت ملی

نویسندگان

چکیده

این مقاله به بررسی هویت اجتماعی دانش‌آموزان مقطع متوسطه با تأکید بر بُعد هویت ملی آنان می‌پردازد. در این مقاله سعی شده به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه می‌توانیم میزان تعلق به هویت ملی دانش‌آموزان را افزایش دهیم؟ جامعه هدف دانش‌آموزان، دو دبیرستان از نواحی یک و دو شهر زنجان و به تعداد 700 نفر بوده که از آن تعداد، 30 نفر به منظور حضور در کارگاه انتخاب شدند. نوع پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و حل مسئله و بر اساس زمانی، طولی و پانلی بوده است. روش تحقیق از نوع کیفی و با تأکید بر تکنیک PCM (مدیریت سیکل پروژه) بوده است. در بحث مبانی نظری علاوه بر دیدگاه‌های خرد، کلان و تلفیقی راجع به هویت، از نظریات تاجفل، گیدنز، جنکینز و پیتربورک نیز استفاده شده است. جمع‌آوری اطلاعات از طریق تشکیل کارگاه‌ها و پرسشنامه حاصل شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد میزان تعلق به هویت ملی کل دانش‌آموزان در مقایسه با قبل از اجرای طرح، 10 درصد افزایش یافته است. میزان تعلق به هویت ملی در بین دانش‌آموزان پسر، 15 درصد و در بین دختران 5 درصد در مقایسه با قبل از اجرای طرح افزایش یافته است. میانگین نمره هویت تک‌تک دانش‌آموزان دختر و پسر در مقایسه با قبل از اجرای طرح، تقریباً دو برابر شده است. همچنین میزان آشنایی دانش‌آموزان با مشاهیر و مفاخر ایران‌زمین، عناصر فرهنگ ملی، آثار تاریخی و ملی ایران‌زمین، موسیقی ایرانی و برخی اسطوره‌های ملی ـ که شاخص‌های هویت ملی هستند ـ در مقایسه با قبل از اجرای طرح، دو برابر شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش آموزش در ارتقاء شاخص های هویت ملی

این مقاله به بررسی هویت اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه با تأکید بر بُعد هویت ملی آنان می پردازد. در این مقاله سعی شده به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه می توانیم میزان تعلق به هویت ملی دانش آموزان را افزایش دهیم؟ جامعه هدف دانش آموزان، دو دبیرستان از نواحی یک و دو شهر زنجان و به تعداد 700 نفر بوده که از آن تعداد، 30 نفر به منظور حضور در کارگاه انتخاب شدند. نوع پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و حل م...

متن کامل

نقش زبان در هویت ملی

زبان و هویت، دو جزء جدایی‌ناپذیر در تشکیل زیرساخت‌های جوامع بشری در عرصه روابط فردی و اجتماعی است.در این مقاله، ارتباط این دو مقوله را بررسی می‌کنیم و می‌کوشیم نقش زبان را در بسترسازی و ایجاد هویت ملی تحلیل کنیم.این تحقیق از نوع کتابخانه‌ای است و به روش مروری انجام شده است.برای دست‌یافتن به نظریه‌های صاحب‌نظران و کارشناسان، منابع مختلف از جمله مجله‌های تخصصی، پایگاه‌های اینترنتی و کتاب‌ها را مط...

متن کامل

نقش زبان در هویت ملی

زبان و هویت، دو جزء جدایی ناپذیر در تشکیل زیرساخت های جوامع بشری در عرصه روابط فردی و اجتماعی است.در این مقاله، ارتباط این دو مقوله را بررسی می کنیم و می کوشیم نقش زبان را در بسترسازی و ایجاد هویت ملی تحلیل کنیم.این تحقیق از نوع کتابخانه ای است و به روش مروری انجام شده است.برای دست یافتن به نظریه های صاحب نظران و کارشناسان، منابع مختلف از جمله مجله های تخصصی، پایگاه های اینترنتی و کتاب ها را مط...

متن کامل

مطالعۀ نقش هویت مذهبی در شکل‌گیری هویت ملی دانشجویان هوادار تیمهای ملی (مورد مطالعه: تیم ملی فوتبال و بسکتبال)

هدف: هدف محققان از اجرای این پژوهش، بررسی نقش هویت مذهبی در شکل‌گیری هویت ملی دانشجویان هوادار تیمهای ملی فوتبال و بسکتبال بود. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعۀ آماری پژوهش، کلیۀ دانشجویان هوادار پسر دانشگاه تهران بودند که 597 ن...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 1

صفحات  181- 207

تاریخ انتشار 2010-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022