نقش ارتقای سطح امید، مشارکت و نشاط اجتماعی با تمرکز بر جامعه نخبگان کشور در پیشگیری از اعتیاد

چکیده

When people have a community full of social hope and happiness, then consensus, solidarity, social belonging, desirable social interactions, participation, life satisfaction as well as individuals’ mental and social health will enhance. Therefore, social harms and immigration decrease and the motivation to work and effort increase in the society. The present study aimed to investigate the concepts of social hope, vitality, and participation as preventive factors and to provide strategies for promoting social participation and the feeling of usefulness in the country's elites regarding preventing addiction. This research has been performed as review-library and based on previous theoretical and research foundations and previous theoretical and research foundations. At first, the sociological and psychological dimensions of the concepts of social hope, participation, vitality, and effective social factors (such as social ties, social trust, solidarity, and neighborhood cohesion) have been reviewed. Then, based on theoretical topics and research background, a conceptual model was proposed. In line with other research conducted in the country, it can be concluded that there is an inverse association between happiness, hope, social participation, and the enjoyment of capabilities and abilities of the youth and elites of the country with social harms in Iranian society. Promoting the levels of social hope, vitality, and participation is implemented as a preventive fundamental factor in a systemic approach (outline). In order to prevent social harms and elite migration, suggestions have been made in this approach to increase the participation of citizens in general and the elite community in particular and to promote the levels of social hope and vitality.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد از سال 1375 در سازمان بهزیستی کشور آغاز شد؛ برنامه‌هایی که اساس آن بر افزایش دانش و اطلاعات پیشگیری از مصرف مواد به گروه‌های مختلف هدف در جامعه بود. اما انتقادی که در آن مقطع از زمان بر این برنامه‌ها وارد آمد، این بود که بر نیازسنجی جامعه و اقتضای سنی گروه هدف مبتنی نبود. این انتقاد باعث شد تا چند سال بعد و با مرور منابع روز، برنامه‌های پیشگیرانه پیرامون رویکردی جدی...

        در این پژوهش به بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی و نشاط اجتماعی پرداخته می‌شود. روش پژوهش از نوع پیمایش و جامعه آماری آن کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در سال تحصیلی 92-91 هستند که تعداد آنها برابر با 10223 نفر است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و 370 نفر دانشجو به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ بوده که در مور...

پدیده اعتیاد به مواد مخدر و دارو های روان گردان و گسترش آن در جامعه به ویژه در میان جوانان، یکی از مسائل و مشکلات پیچیده اجتماعی در کشور محسوب می شود. از این رو مقابله با آن و اجرای برنامه های پیشگیری از آسیب های مواد مخدر، برای مصون سازی خانواده ها، محیط های کاری و آموزشی و محله ها، به منزله راهبردی ملی در سند چشم انداز و برنامه های توسعه قرار دارد. پدیده اعتیاد با ناکارآمدکردن نیروی انسانی جو...

در این پژوهش به بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی و نشاط اجتماعی پرداخته می شود. روش پژوهش از نوع پیمایش و جامعه آماری آن کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در سال تحصیلی 92-91 هستند که تعداد آنها برابر با 10223 نفر است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و 370 نفر دانشجو به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بوده که در مورد متغیر ن...

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

تحقق آموزه های سیاست جنایی مشارکتی در کنترل جرایم، خصوصاً جرایم ثبتی را می تواند به نوعی در نوآوریهای مندرج در تبصره 3 ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 جستجو نمود. هر چند از سال‌ها قبل این سازمانهای مردم نهاد در کشور حضور فیزیکی دارند اما متأسفانه مورد توجه واضعان سیاست جنایی در کنترل جرایم قرار نگرفته و فاقد نقش‌آفرینی و تأثیرگذاری مکفی در فرآیند نظام عدالت کیفری به دلیل فقد بسترهای حقوقی، ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود