× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نقش اعتقادت معنوی و فرایض اسلامی در ارتقای سلامت روانی و پیشگیری از اختلالات روانی

نویسندگان

  • بهرامی, بهرام
  • کاظمی, محمود

چکیده

Background and Objective: Many contemporary Western scientists are emphasizing that the problem with modern humans is that they are basically in need of faith and spiritual values because faith in God is associated with a spiritual power that helps humans to endure hardships and in turn diminishes anxiety level. Saying prayers is assumed as a palliative treatment and a stimulus to biological and physiological responses in patients. Therefore, the initial purpose of this study was to explore and explain the role of spiritual beliefs and religious practice in improvement of mental health and decreasing mental disorders. Materials and Methods: Content analysis and library information search were used to collect the data for this study. In addition, this research was an endeavor to throw light upon, analyze and explain Islamic teachings, concepts and themes as related to mental health and mental disorders. Results: Analytical results of several studies indicate that there is a significant relationship between depression and religious beliefs (P<0.05). As reported by the previous studies, there is an inverse relationship between religious beliefs and spouse abuse. Conclusion: Our results demonstrate that there is a significant relationship between religious beliefs and mental health and people with well-built faith have more mental peace. Meanwhile, adherence to Islamic practice has a preventive and diminishing role in mental disorders such as anxiety, depression, sexual perversions, suicide and spouse abuse.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

کچ هدي پ شي مز هني فده و : شزومآ لاب يني شخب ساسا ي شزومآ مهم و راتسرپ ي تسا . و هنوگ ره دوج لکشم ي شزومآ رد لاب يني ، آراک يي هدزاب و ا ني شزومآ زا شخب راچد ار لکشم م ي دنک . فده اب رضاح شهوژپ سررب ي لماوع سرتسا از ي شزومآ لاب يني رد وجشناد ناي راتسرپ ي هدکشناد راتسرپ ي و يامام ي ماـجنا داـبآ مرـخ تسا هتفرگ . شور و داوم راک : رضاح هعلاطم کي هعلاطم صوت يفي عطقم ي تسا . د...

كچ ي هد فده و هقباس : ي ک ي طقس زورب للع زا اه ي ،ررکم ا لماوع تلاخد ي ژولونوم ي ک ا رد ي ن قم طققس عون ي وراد دقشاب ي س ي روپسولک ي ،ن ح لدم رد طقس شهاک بجوم ي ناو ي CBA/j×DBA/2 م ي تنآ ددرگ ي داب ي اه ي ان و راققتم TGF-β لماوع زا عت مهم يي ن گلماح تشونرس هدننک ي سررب روظنم هب رضاح هعلاطم تسا ي ات ث ي ر اس ي روپسولک ي ن م رب ي از ا ي ن تنآ عون ي داب ي س و اه ي اکوت ي ن TGF...

در مطالعه حاضر هدف، بررسی رابطه ویژگی­های شخصیتی نابهنجار والدین با اختلالات روانی دانش­آموزان دختر 14-12 ساله مدارس راهنمایی نواحی پنجگانه شهر تبریز بود، که برای دستیابی به این هدف 380 نفر به شیوه تصادفی خوشه­ای انتخاب و پرسشنامه شخصیتی آیزنگ و مقیاس علایم مرضی کودکان CSI-4 (فرم والدین) به مرحله اجرا گذارده شد و داده­های مورد نیاز جمع­آوری گردید. جهت تحلیل داده­های به دست آمده از روش تحلیل رگر...

برای شناخت رابطة پیوندهای والدینی و سلامت روانی 330 دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی (233 زن ، 97 مرد) انتخاب شدند. برای سنجش رابطة والد¬-کودک، سیاهة پیوندهای والدینی (پارکر، 1979) و برای بررسی سلامت¬روانی، پرسشنامة سلامت عمومی (گلدبرگ و هیلر، 1979) به کار برده شدند. نتایج نشان دادند مراقبت والدینی با سلامت روانی همبستگی منفی و فزون‎حمایتگری والدینی با سلامت روانی رابطة مثبت دارد. زنان سلامت روانی به...