نقش انسجام خانواده در تبیین رفتارهای پرخاشگرانه فرزندان

نویسندگان

  • اصغری, فرهاد
  • حسین‌خانزاده, عباسعلی
  • شاکری نیا, ایرج
چکیده

زمینه و هدف: در هر جامعه، سلامت کودکان و نوجوانان و بهداشت روانی آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا از نظر روانی و جسمی ‌سالم بوده و بتوانند نقش اجتماعی خود را بهتر ایفا کنند. بنابراین توجه به عوامل تأثیرگذار بر این گروه از جامعه که بخش عمده‌ای از جمعیت هر جامعه‌ای را تشکیل می‌دهند، یکی از مباحث توجه‌برانگیز روان­ شناسان در دهه‌های اخیر است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه انسجام خانواده و پرخاشگری فرزندان است. روش: طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان دختر پایه پنجم مشغول به تحصیل در دبستان‌های دولتی شهر ساری در سال تحصیلی 94-93 است، که تعداد 254 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای    چندمرحله ­ای انتخاب گردیدند. برای جمع ­آوری داده‌ها از پرسشنامه انسجام خانواده سامانی (1381) و پرسشنامه پرخاشگری شهیم برای کودکان دبستانی (1385) استفاده شد. یافته­ ها: یافته ­های پژوهش حاضر نشان داد که بین انسجام خانواده با ابعاد پرخاشگری جسمی، رابطه­ای، واکنشی، و پرخاشگری کل همبستگی منفی و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که حدود 17 درصد از واریانس متغیر پرخاشگری توسط متغیر انسجام خانواده قابل پیش­ بینی است. نتیجه ­گیری: بر اساس نتایج این پژوهش می­توان استنباط کرد که خانواده‌های بهنجار و منسجم، فرزندان را تشویق می‌کنند به تأثیر احتمالی رفتار خود بر دیگران فکر کنند. در نتیجه در این خانواده‌ها، فرزندان کدهای اخلاقی را با احتمال بیشتری درون‌سازی می­کنند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش انسجام خانواده و خودارزشمندی در پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر در دانش آموزان مقطع متوسطه اول

هدف پژوهش حاضر پیش بینی گرایش به رفتار پرخطر در نوجوان از طریق انسجام خانواده و احساس خودرازشمندی بود. طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی بود. جمعیت مورد مطالعه شامل کلیه دانش آموزان مشغول به تحصیل در دوره متوسطه اول مدارس دولتی شهرستان بجنورد در سال تحصیلی 94-1393 بودند. از این میان 300 نفر از طریق نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، که شامل 7مدرسه و از هر مدرسه دوکلاس میشد انتخاب شدند. ابزار پژ...

متن کامل

رابطه اعتیاد به کار با رفتارهای پرخاشگرانه در محیط کار : نقش میانجی عواطف شغلی

Background and aims: many organizations are aware about the negative impact of extreme aggressive behaviors in the workplace but they have little attention to the causes of such behaviors. So it is necessary that we have identified the factors that have role in the creation of such behaviors. Therefore, this study seeks to relationship Workaholism with aggressive behaviors with mediate role of ...

متن کامل

رابطه انسجام، بیانگری و تعارض خانواده با افکار خودکشی: نقش واسطه ای رفتارهای درونی سازی شده

با هدف مطالعه اثر واسطه ای رفتارهای درونی سازی شده( اضطراب، ناامیدی و افسردگی) در رابطه بین انسجام، بیانگری و تعارض خانواده با افکار خودکشی، یک گروه نمونه ۱۴-۱۸ سال از جمعیت اقدام کننده به خودکشی (۹۰ دختر، 30 پسر) به صورت غیر تصادفی انتخاب شد که مقیاس محیط خانواده موس موس(fes،موس و موس، ۱۹۷۶)، مقیاس افسردگی بک ویرایش دوم(dbi-ii، بک، ۱۹۹۶)، مقیاس نا امیدی بک ( bhs، بک، ۱۹۷۴)، مقیاس اضطراب بک ( b...

15 صفحه اول

کنترل رفتارهای پرخاشگرانه در رانندگی: راهکاری برای ارتقای ایمنی راه‌ها

امروزه رفتارهای پرخاشگرانه در میان رانندگان کشور ما به‌ویژه در شهرهای بزرگ فراوان دیده شده و روز به‌روز بر تعداد و شدت آن‌ها افزوده می‌شود. این رفتارها که عمدتا غیرایمن می‌باشد به صورت مستقیم بر روی عملکرد سایر راننده‌ها نیز تاثیر می‌گذارد و در نتیجه باعث کاهش ایمنی راه‌ها و افزایش تصادفات می‌گردد. توجه به نرخ بالای تصادفات و تعدد چنین رفتارهایی در کشور، ضرورت پرداختن به این مقوله را آشکار ...

متن کامل

بررسی نقش ساخت و عملکرد خانواده در رفتارهای جنسی نوجوانان

مطالعات متعددی به نقش عوامل خانوادگی بر رفتارهای جنسی نوجوانان اشاره کرده اند. با توجه به اهمیت رفتارهای جنسی در نوجوانی و لزوم بررسی ها ی دقیق تر، در مطالعه ی حاضر، به بررسی کیفی نقش عملکرد خانواده در پیشگیری و یا بروز رفتارهای جنسی نوجوانان در شهرستان زاهدان پرداخته می شده است. روش پژوهش مطالعه ی کیفی و جامعه ی آماری آن، دانش آموزان سال اول، دوم و سوم دبیرستان شهر زاهدان بوده است. با استفاده ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره None

صفحات  73- 84

تاریخ انتشار 2015-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021