نقش تحمل نوبتکاری و استرس شغلی به عنوان پیش‌بین‌های رضایت زناشویی آتش‌نشانان شهر مشهد

نویسندگان

چکیده

Introduction: Marital satisfaction is one of the most important indicators of life satisfaction, which affects on mental health and the level of life satisfaction of couples. Therefore identify factors affecting marital satisfaction is necessary. The aim of present study is investigating the role of shift work tolerance and job stress as predictions of marital satisfaction. Method: In this descriptive correlational study, the population is all martial firefighters in Mashhad city (N=780) in 2017. 258 firefighters were selected by stratified random sampling method. Participants were measured by using Survey of Shiftworkers (Barton et al., 1995), job stress (Rice, 1992) and marital satisfaction questionnaires (Olson, 1989). Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and stepwise regression analysis by SPSS-22 software. Results: Findings indicate that correlation coefficients between shift work tolerance (r = 0.629) and job stress (r = - 0.695) with marital satisfaction were significant (P<0.0001). Stepwise regression analysis showed that job stress and shift work tolerance can predict the marital satisfaction (R2=0.514, p<0.0001). Conclusion: The results show importance job stress and shift work tolerance as strong predictions of marital satisfaction. So providing the needed conditions for reducing job stress and increasing the shift work tolerance of firefighters is recommended to increase marital satisfaction and subsequently their efficiency and life satisfaction.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارتباط استرس شغلی و رضایت زناشویی پرستاران

چکیده زمینه و هدف: برخی از مطالعات ارتباط استرس شغلی را با بهره‌وری سازمان‌ها و ایجاد عوارض جسمی و روانی در کارکنان سازمان‌ها و نیز در پرستاران نشان داده‌اند، اما به ارتباط آن با مسائل خانوادگی و رضایت زناشویی پرستاران کمتر توجه شده است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی رابطه استرس شغلی و رضایت زناشویی پرستاران انجام شد. روش‌ کار: این مطالعه مقطعی بر روی 200 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان‌های منتخ...

متن کامل

بررسی استرس زاهای شغلی به عنوان پیش‌بین‌های قصد ترک شغل پرستاران

Background: The of human resources is one of the issues that management efforts have always been aimed at reducing. Many factors affect job intention to leave, one of which is job stress in a work environment. Regarding the importance of the issue, the present study was conducted to study of occupational stress as predictors of nursing intention to leave.  Methods: The research design in this ...

متن کامل

سبک‌های زوجی و شفقت خود به‌عنوان پیش‌بین‌های رضایت زناشویی

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی سبک‌های زوجی و شفقت خود به‌عنوان پیش‌بین‌های رضایت زناشویی بود. جامعه‌ی این پژوهش شامل کلیه زوجین دارای فرزند دوره اول متوسطه در شهر تهران بود، که از میان آنها 260 زوج (130 زن و مرد) به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای  انتخاب شدند، شرکت کننده ها از پرسشنامه رضایت زناشویی (ENRICH)، مقیاس شفقت-خود (SCS) و پرسشنامه ابعاد ارتباطی (RDI) را تکمیل نمودند. روش‌های آماری استفاد...

متن کامل

اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوۀ شناختی- رفتاری بر فرسودگی شغلی و رضایت زناشویی کارکنان هلال‌احمر

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوۀ شناختی- رفتاری بر فرسودگی شغلی و رضایت زناشویی کارکنان هلال‌احمر بود. روش: پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی است که در آن از طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعۀ­ آماری این پژوهش را کارکنان هلال‌احمر (ستاد مرکزی) تشکیل می­دهند. افراد نمونه در وهلۀ اول به صورت نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله­ای انتخاب و پس از تکمیل پرسشنامه‌ه...

متن کامل

خوش‌بینی-بدبینی و سبک‌های پردازش اطلاعات به ‌عنوان پیش‌بین‌های افسردگی و رضایت از زندگی

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی بین خوش‌بینی-بدبینی و سبک‌های پردازش اطلاعات و هم‌چنین تعیین سهم این متغیرها در پیش‌بینی افسردگی و رضایت از زندگی دانشجویان بود. روش‌کار: در این مطالعه‌ی همبستگی و پیش‌بینی، 187 نفر (110 زن و 77 مرد) از دانشجویان علوم انسانی و علوم پایه‌ی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز به‌ صورت تصادفی با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌های س...

متن کامل

نقش ویژگی های شخصیتی و رضایت زناشویی بر رضایت شغلی کارکنان متأهل بنیاد شهید وامورایثارگران شهر شیراز

این پژوهش با هدف بررسی نقش پیش‌بینی‌کنندگی ویژگی های شخصیتی و رضایت زناشویی بر رضایت شغلی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر شیراز که در مورد 112 نفر کارمند رسمی، از راه نمونه‌گیری تصادفی ساده انجام گرفته است. ابزار پژوهش، پرسشنامه ی‌ رضایت شغلی، پرسشنامه ی پنج عاملی ویژگی های شخصیتی(نئو اف اف آی) و پرسشنامه ی رضایت زناشویی (انریچ) بود. تجزیه و تحلیل آماری پژوهش از روش تحلیل رگرسیون، آزمون...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 10  شماره 2

صفحات  1- 9

تاریخ انتشار 2018-11

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021