نقش تحول مثبت نوجوانی در پیشگیری از سوء‌مصرف مواد و خشونت

چکیده

Substance abuse has today become one of the major concerns of human societies. Substance abuse is one of the most important social harms that seriously threatens the society and in particular the younger generation. On the other hand, prevention of violence among adolescents is also one of the other priorities of public health. Considering substance abuse and violence as a health, medical and social problem, and that several factors affect it, it seems necessary to design an effective program to prevent substance abuse and its associated factors. Contrary to evolutionary approaches in the past, the adolescence positive evolutionary approach considers the adolescence period as a period that can lead to desirable and normal outcomes and not just as a period to be managed and controlled. In developed societies, adolescence positive evolutionary interventions and programs are widely used to prevent substance abuse and violence. Adolescence positive evolutionary interventions seek to reduce the amount of substance abuse and violence among adolescents through various ways such as identifying high-risk behaviors including substance abuse and violence and encouraging young people to avoid high-risk behaviors by replacing these harmful behaviors with positive activities and optimal adolescent health services. Therefore, it seems that programming in order to train the components of positive evolution and research on this issue can be an important and effective step in preventing violence and substance abuse.  

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Objective: The aim of this study was to investigate the relationship of positive youth development and life satisfaction with attitude toward substance use in high school students of Qom city. Method: This study was a descriptive research, which falls within the category of correlational studies. The senior high school students of Qom city constituted the statistical population of this study, a...

پژوهش حاضر به‌منظور پیش‌بینی قلدری بر اساس مؤلفه‌های تحول مثبت نوجوانی و رضایت از زندگی در نوجوانان انجام شد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه مورد مطالعه کلیۀ دانش‌آموزان مقطع متوسطه استان قم بود. از این جامعه، نمونه‌ای به حجم 385 نفر (198 نفر دختر و 187 نفر پسر) به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامۀ تحول مثبت نوجوانی گلدوف و همکاران، پرسشنامۀ قلدری ...

سو‌ء‌مصرف موادمخدر در ایران همواره به عنوان یک دغدغه برای مردم و سیاستگذاران مطرح بوده است. نتایج پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانی نیز نشان می‌دهد که ایرانیان اعتیاد را پس از بیکاری و گرانی، در ردة سوم مسائل جامعة ایران قرار داده‌اند. مقاله حاضر تلاش دارد با رویکردی آسیب‌شناسانه‌، علل ناکارآمدی سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران را در پیشگیری اولیه از سوء‌مصرف مواد مخدر تعیین نماید. روش تحقیق د...

Substance abuse can be considered as a biological, psychological, social and spiritual phenomenon. Unfortunately, contemporary youth may turn to substance abuse to escape from individual and social problems. Substance abuse is one of the social and public health problems that imposes considerable burden on the community. Substance dependence leads to unemployment, crime, family problems, and tr...

هدف از این پژوهش تعیین طراز تحول شناختی از دوره نوجوانی تا بزرگسالی بود. نمونه از 345 شرکت‎کننده در 4 گروه سنی 15 تا 18 سال‎ (108 نفر)، 19 تا 29 سال‎ (104 نفر)، 30 تا 45 سال‎ (44 نفر) و 46 سال‎ به بالا (51 نفر) تشکیل شده بود که در گروه 15 تا 18 سال‎ از مدارس، و در گروه‌های دیگر با توجه به تقسیم‌بندی‌های نواحی شهرداری شهر اصفهان به صورت تصادفی انتخاب شدند. طرح پژوهش علّی‌ـ‌مقایسه‌ای و ابزار‌ استف...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود