نقش جو عاطفی خانواده در گرایش به مصرف مواد: بررسی نقش میانجی عاطفه منفی

نویسندگان

چکیده

Objective: The purpose of this study was to investigate the role of emotional family atmosphere in drug use tendency based on the mediating role of negative affect. Method: A correlational research method was used for the conduct of this study by using structural equation modeling. The statistical population of the research included students of Farhangian Shahid Beheshti Campus of Mashhad in the academic year 2017-18. From among this population, the number of 400 students (311 male students and 89 female students) was selected as the participants of the study via random cluster sampling method. Addiction Tendency Questionnaire (Mirhesami, 2009), Emotional Family Atmosphere Scale (Burn, 1964), and Positive and Negative Affect Scale (Watson et al., 1988) were used for data collection. The data were analyzed using Pearson correlation coefficient and structural simulation modeling in SPSS (version 18) and AMOS (version 21). Results: The results showed that negative affect has a mediating role in the relationship between emotional family atmosphere and drug use tendency. In addition, the fit indices are also placed in the domains. According to these points, the final model of the research enjoys a desired goodness of fit. Conclusion: Considering the role of emotional family atmosphere and negative affect in predicting addiction, it is possible to make use of the current findings to train families and conduct preventive interventions in educational centers through the conduct of appropriate workshops.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش جو عاطفی خانواده و رضایت از زندگی در پیش‌بینی گرایش به اعتیاد

This study aimed at determining the role of family emotional climate and life satisfaction in predicting a tendency to addiction. This was a correlational study. The population included all the high-school male students of Kerman city. A total of 200 students was selected by the random sampling method, and they completed the family emotional climate scale, life satisfaction inventory, and the t...

متن کامل

نقش جوّ عاطفی خانواده، احساس انسجام و عواطف در پیش‌بینی گرایش به مصرف مواد در دانشجویان

Objectives Tendency toward substance use is influenced by a range of individual, familial, and social factors. This study aimed to investigate the relationship between family emotional atmosphere, sense of coherence, and affects with tendency toward substance use among university students.  Methods In this descriptive-correlative study, a total of 400 students (311 males and 89 females) were s...

متن کامل

نقش ابعاد نابهنجار شخصیت در پیش بینی گرایش به مصرف مواد در دانشجویان: نقش میانجی تکانشگری

Objective: Substance abuse is a serious global problem that is affected by multiple psychosocial factors, and some personality traits and impulsivity play a central role in its occurrence. The aim of this study was to predict tendency to drug use according to abnormal personality dimensions and the mediating role of impulsivity. Methods: In a cross-sectional descriptive study, 303 college stude...

متن کامل

رابطه مشکلات تنظیم هیجانی و عاطفه منفی با ولع مصرف با توجه به میانجی گری افسردگی

Objective: The present study aimed at investigating the relationship of emotional regulation and negative affect with craving for drug use with the mediating role of depression. Method: This study was a correlational and structural research. The statistical population of this study included all the addicts hospitalized in addiction treatment centers in West Azerbaijan Province who had been admi...

متن کامل

نقش عاطفه مثبت در رابطه میان عاطفه منفی با درد و استرس در زنان شاغل

Background and purpose:Researches in the field of positive and negative affect have shown mixed results. While some have argued that positive and negative affects are two ends of a single construct, others suggested that these two concepts are independent from each other. Previous studies also support the idea that negative affect had a positive relationship with pain. According to theoretica...

متن کامل

تحلیل نقش جو عاطفی خانواده بر خود پنداره در نوجوانان بزهکار

مقدمه: این پژوهش با هدف مقایسه جو عاطفی خانواده و خودپنداره در نوجوانان بزهکار ساکن کانون اصلاح و تربیت شهر اهواز با همتایان عادی انجام شد. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع مقطعی- مقایسه‌ای است. جامعه آماری موردنظر در این پژوهش شامل کلیه نوجوانان پسر بزهکار مستقر در کانون اصلاح و تربیت شهر اهواز و کلیه دانش‌آموزان دبیرستان‌های نواحی چهارگانه آموزش‌وپرورش شهر اهواز می‌باشد که ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 45

صفحات  53- 70

تاریخ انتشار 2018-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021