نقش خصوصیات باران بر دقت تخمین رواناب مدل ‏SCS

ثبت نشده
چکیده

برای برآورد روان­ آب در حوزه‌­های آبخیز، از روش­‌های گوناگونی استفاده می ­شود که در این میان، مدل سرویس حفاظت خاک (SCS) کاربردی جهانی یافته است، بنابراین با توجه به استفاده گسترده از مدل­ SCS  ارزیابی شرایط و خصوصیات متغیرهای ورودی به آن اهمیت زیادی در دقت برآورد مدل مزبور دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش خصوصیات اصلی رگبار در دقت تخمین روان­‌آب مدل SCS، در حوزه­‌های آبخیز کسیلیان و درجزین انجام شد. به‌همین منظور، رگبارهای واجد اطلاعات هم‌زمان بارش روان­‌آب انتخاب و مقدار روان­‌آب ناشی از هر رگبار پس از تعیین خصوصیات مختلف آن‌ها و نقشه شماره منحنی حوضه­‌ها و با اعمال واسنجی­‌های لازم تخمین زده شد. به ‌منظور تعیین تأثیر خصوصیات رگبار در خروجی مدل، از تحلیل ضرایب هم‌بستگی استاندارد شده در بهترین رگرسیون چندمتغیره برازش داده شده به ضرایب واسنجی شده شاخص حداکثر ذخیره مدل، و خصوصیات رگبار استفاده شد. نتایج به­ دست آمده در حوضه­‌های مورد تحقیق نشان داد که مقدار، بیشینه مقدار بارش در زمان تمرکز، بیشینه شدت 30 دقیقه­‌ای، مقادیر بارندگی چارک دوم و چارک اول، به­‌ترتیب بیش‌ترین تأثیر را در دقت خروجی مدل دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

افزایش دقت شبیه‌سازی رواناب با کاربرد مدل WAPABA

مقاله حاضر با هدف افزایش دقت شبیه‌سازی رواناب با استفاده از مدل WAPABA و مقایسه کارایی آن با مدل SALAS در ایستگاه­های هیدرومتری شمال استان مرکزی برای سال آبی 90-89 انتخاب شده است. کاربست مدل­ها با استفاده از داده­های تاریخی مربوطه واسنجی شدند. سپس ارزیابی عملکرد هر یک از مدل‌ها با استفاده از معیارهای مختلف دقت سنجی (CE،RMSE،R2و MAE) انجام شد. برای محاسبه معیارهای کارایی از مقادیر شبیه­سازی­شده ...

متن کامل

وابستگی خصوصیات رواناب به ابعاد کرت در کشتزار دیم تحت باران های منطقه نیمه خشک

رواناب عامل مهم فرساینده خاک است که تولید آن تحت تأثیر عوامل متعدد از جمله طول دامنه قرار می گیرد. آگاهی از این موضوع می تواند در برنامه ریزی حفاظتخاک بهویژه در کشتزارهای دیم سودمند باشد. هدف از این مطالعه تعیین اثر طول دامنه بر خصوصیات رواناب (حجم کل رواناب، رواناب در واحد سطح و ضریب22 متر) با عرض یکسان بر اساس معادله جهانی / رواناب) در منطقه نیمه خشک در شمال غرب ایران بود. برای این منظور، تعد...

متن کامل

واسنجی مدل cnبه صورت فصلی در مدل بارش - رواناب scs بر مبنای پویایی نمایه خصوصیات نفوذ ( مطالعه موردی : حوضه معرف کارده مشهد )

برآورد صحیح و دقیق رواناب موضوعی است که همواره مورد توجه هیدرولوژیست ها بوده است. در این زمینه محققان و سازمان های تحقیقاتی در سراسر دنیا تلاش هایی را به انجام رسانده اند که برخی از آنها به مدل هایی منتهی گردیده است و برخی نیز به بهبود و تکمیل مدل های موجود منتهی گردیده است. در این تحقیق مدل scsمورد بررسی مجدد قرار گرفت. این بررسی مجدد در زمینه واسنجی ضریب شماره منحنیcnو نمایه خصوصیات نفوذ حو...

15 صفحه اول

تاثیر نوع ابرهای پایین جو بر میزان دقت شبیه سازی رواناب در مدل SWAT

Introduction: Patterns of spatial and temporal rainfall impact on runoff and outlet hydrograph (Cordery, 1993; James, 1994). Results of different studies have clarified that simulation by using diverse rainfall data could increase the reliance of results. These were much more sensible in which areas encounter with data scarcity (Mello et al., 2008; Bekiaris et al., 2008). Rainfall properties in...

متن کامل

افزایش دقت شبیه سازی رواناب با کاربرد مدل wapaba

مقاله حاضر با هدف افزایش دقت شبیه سازی رواناب با استفاده از مدل wapaba و مقایسه کارایی آن با مدل salas در ایستگاه­های هیدرومتری شمال استان مرکزی برای سال آبی 90-89 انتخاب شده است. کاربست مدل­ها با استفاده از داده­های تاریخی مربوطه واسنجی شدند. سپس ارزیابی عملکرد هر یک از مدل ها با استفاده از معیارهای مختلف دقت سنجی (ce،rmse،r2و mae) انجام شد. برای محاسبه معیارهای کارایی از مقادیر شبیه­سازی­شده ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 2

صفحات  78- 86

تاریخ انتشار 2009-07-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021