نقش زیرگروه های گروه استثنایی E7 در محبوس شدگی (شهنوش رفیع بخش ، امیر شهلایی )

ثبت نشده
چکیده

در این مقاله،  با استفاده از مدل ساختار ناحیه ای خلاء، پتانسیل بدیهی بین بارهای رنگی استاتیک در نمایش  پایه گروه استثنایی E7  محاسبه می شود. پتانسیل به دست آمده در ناحیه میانی محبوس است. برای بررسی علت به وجود آمدن پتانسیل خطی میانی، نمایش پایه به نمایش های کاهش ناپذیر زیرگروه ها تجزیه می شود. با بررسی تابع فاکتور گروه بدست آمده از این تجزیه ها و مقایسه آن با فاکتور گروه E7 مشاهده می شود که مقادیر اکسترمم تابع فاکتور گروهی که از تجزیه به بعضی زیرگروه های SU(2) حاصل شده است، در نقاطی که ساختارهای ناحیه ای خلا وارد حلقه ویلسون شده و یا از آن خارج می شوند، با فاکتور گروه E7 یکسان می باشند. این زیرگروه ها شامل زیرگروه هایی هستند که قوانین تجزیه در آن ها یا باعث تولید کارتان هایی مشابه با کارتان های گروه E7 می گردد و یا این که تعداد عناصر مرکز گروه غیر بدیهی SU(2) در ماتریس مرکز گروه یکسان باشد. از آن جا که نقاط اکسترمم تابع فاکتور گروه ایجاد کننده نواحی خطی میانی در پتانسیل هستند، می توان نتیجه گرفت که محبوس شدگی میانی در پتانسیل به دست آمده از مرکز بدیهی گروه E7  از مرکز غیربدیهی زیرگروه SU(2) آن حاصل می شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

محبوس شدگی و ساختار بدیهی خلا qcd

در این پایان نامه، از یک مدل پدیده شناختی(مدل ورتکس مرکزی پهن) برای توصیف پتانسیل های محبوس کننده کوارک استفاده می شود. در مدل ورتکس مرکزی پهن، فقط قسمت غیر بدیهی مراکز گروه پیمانه ای برای پتانسیل های محبوس کننده در نظر گرفته شده است. سوالی که وجود دارد این است که چگونه این مدل را می توان برای گروه های پیمانه ای بدون مرکز غیر بدیهی بکار برد. یکی از این گروه ها گروه g(2) است که یک گروه خاص ریاضی...

15 صفحه اول

نقش تک قطبی های مغناطیسی و ورتکس ها به طور همزمان در محبوس شدگی کوارک

موضوع محبوس شدگی کوارک ها در کرومودینامیک کوانتومی، سالیان متمادی است که ذهن فیزیکدانان ذرات بنیادی را به خود مشغول کرده است. برای توصیف این مسأله، روشهای متفاوتی وجود دارد. از جمله ی این روش ها استفاده از آرایش های میدانی نظیر تک قطبی های مغناطیسی و ورتکس ها در خلأ qcd، و جفت شدن آن ها با عملگر حلقه ی ویلسون است که در زمره ی روش های پدیده شناختی قرار می گیرد. در این پایان نامه به طور هم زمان ا...

15 صفحه اول

مساله ای احتمالاتی در زیرگروه های فازی متمایز یک گروه

در این مقاله، ابتدا تعریف جابجا شدن دو زیرگروه فازی یک گروه بیان شده، سپس احتمال جابجا شدن دو زیر گروه فازی متمایز گروه zpn که تکیه گاهشان دقیقا zpm است به دست آورده شده است.

متن کامل

زیرگروه های گروه های فازی

گروه ها‎ ‎‎و نظریه فازی در علوم مختلفی نظیر ریاضیات، علوم رایانه، رایانه و مهندسی برق کاربرد فراوانی دارد. از این رو، شمارش تعداد زیرگروه های فازی، گروه های متناهی برای طبقه بندی آن ها، یک موضوع مهم در نظریه فازی است. هدف اصلی این پایان نامه محاسبه تعداد زیرگروه های فازی گروه های متناهی می باشد، به ویژه ‎‎ارائه یک فرمول بازگشتی برای محاسبه تعداد زیرگروه های فازی گروه های دوری متناهی ‎$‎‎‎ g=‎‎m...

15 صفحه اول

بررسی محبوس شدگی کوارک در گروه پیمانه ای su(3) با استفاده از تک قطبی و ورتکس

در این پایان نامه ، یک تعریف ناوردای پیمانه ای از ورتکس در نظریه یانگ میلزsu(3) بدون استفاده از فرآیند تثبیت پیمانه ای ارائه می شود. با استفاده از این تعریف ، تک قطبی های مغناطیسی با بار مغناطیسی کسری در مرز سطح ورتکس ظاهر می شوند که در کنار هم و با استفاده از قضیه استوکس غیر آبلی در فضا – زمان چهار بعدی مسئول محبوس شدگی کوارک هستند . در این تحقیق از روش دیاکنوف-پتروف در قضیه استوکس غیر آبلی اس...

15 صفحه اول

زیرگروه خودجابجاگر یک گروه

در این پایان نامه ، زیرگروه خودجابجاگر و مرکز مطلق یک گروه معرفی می شوند. می توان مشتق و مرکز یک گروه را برحسب خود ریختیهای داخلی آن گروه تعریف کرد.حال اگر به جای خود ریختیهای داخلی گروه خودریختیهای گروه را در نظر بگیریم به ترتیب زیرگروه خودجابجاگر و مرکز مطلق گروه بدست می آیدوبه وسیله آنها یکی از نتایج معروف شور را تعمیم می دهیم.همچنین کران هایی برای آنها ارائه می دهیم در ادامه گروه های دوری ر...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 33

صفحات  10- 20

تاریخ انتشار 2018-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021