نقش سرمایه گذاری و لایروبی درکاهش تلفات آبدهی وحفاظت قناتهای استان فارس

نویسندگان

  • حبیب اله سلامی
  • سید کاظم صدر
چکیده

به منظور بررسی افزایش کارائی آبدهی قناتهای استان فارس 100 رشته از کاریزهای بیضا‘ قصر الدشت ‘ سروستان و ابرقو مورد مطالعه قرار گرفته و اثر عوامل مختلف از جمله کول کاری و لایروبی بر آبدهی آنها اندازه گیری شده است .نتایج بدست آمده نشان می دهند که نه فقط دو عامل یاد شده اثر مثبت ومعنی داری بر آبدهی قنات دارد. بلکه‘ یک تومان سرمایه گذاری در کول کاری حداقل 12 برابر بازدهی دارد. در حالیکه بازدهی همین مبلغ در لایروبی درشرایط مساوی کمتر از یک است. معذالک نتایج بدست آمده نشان می دهند که قناتهای فارس کمتر از حد تعادل کول کاری شده اند. اختصاص منابع مالی به کشاورزان برای کول کاری ‘ که هم باعث کاهش تلفات آبدهی قناتهای فارس شده وهم موجب حفاظت آنها وکاسته شدن هزینه لایروبی می گردد. توصیه اصلی این تحقیق است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بر آورد تابع آبدهی قناتهای یزد

عوامل موثر بر آبدهی قنات در این مقاله بررسی شده و با استفاده از آمار مربوط به عوامل یاد شده و آبدهی 287 رشته قنات در منطقه یزد واردکان از استان یزد چند تابع آبدهی برای قناتهای مزبور برآورد شده و تأثیر نسبی عوامل سابق الذکر بر آبدهی قنات تعیین و اندازه گیری شده است.

متن کامل

بر آورد تابع آبدهی قناتهای یزد

عوامل موثر بر آبدهی قنات در این مقاله بررسی شده و با استفاده از آمار مربوط به عوامل یاد شده و آبدهی 287 رشته قنات در منطقه یزد واردکان از استان یزد چند تابع آبدهی برای قناتهای مزبور برآورد شده و تأثیر نسبی عوامل سابق الذکر بر آبدهی قنات تعیین و اندازه گیری شده است.

متن کامل

شناسایی موانع جذب سرمایه گذاری در استان فارس

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و اولویت­بندی عواملی است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مانع جذب سرمایه­گذاری در استان فارس می­گردند. برای شناسایی این عوامل ابتدا 35 عامل از عواملی که در ادبیات نظری و مطالعات تجربی انجام گرفته بر آنها تاکید بیشتری گردیده بود استخراج و سپس در قالب پرسشنامه دور نخست دلفی، به 12 نفر از خبرگان که با روش هدفمند قضاوتی انتخاب شده بودند، داده شد. در پایان دور...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1و2  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1990-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021