نقش عوامل تحلیل رفتگی بر قضاوت داوران فوتبال : مطالعه موردی داوران لیگ حرفه ای فوتبال ایران

نویسندگان

  • هنری, حبیب دانشگاه علامه طباطبایی
  • کشکر, سارا دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده

از آنجا که داوران فوتبال پیوسته در معرض فشارهای ناشی از هیجانات بازی، استرس های وارده از سوی عوامل برگزاری مسابقات، تیم ها، مربیان، بازیکنان و تماشاگران قرار دارند استعداد زیادی برای مبتلا شدن به پدیده ی تحلیل رفتگی دارند. هدف از این پژوهش بررسی نقش عوامل تحلیل رفتگی بر قضاوت داوران فوتبال: مطالعه موردی داوران لیگ حرفه ای فوتبال ایران می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است که به شکل میدانی صورت گرفته است. 75 نفر از داوران فوتبال کشور که در لیگ حرفه ای فوتبال قضاوت می کردند جامعه ی آماری این تحقیق را تشکیل می دهند. پرسشنامه های دموگرافیک، پرسشنامه ی تحلیل رفتگی مسلش(91/0=α) و پرسشنامه ی عوامل فرسودگی آور (87/0=α)جهت جمع آوری داده ها مورد استفاده قرارگرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن بود که بین مقیاس کاهش عملکرد و تحلیل رفتگی داوران فوتبال اختلاف معناداری مشاهده شد(05/0>pو371/15=t). همچنین بین مقیاس مسخ شخصیت داوران فوتبال و تحلیل رفتگی آنان اختلاف معناداری مشاهده شد(000/0p= و16/30 x2 =). همچنین عوامل مدیریتی با میانگین(35/5MR=)و اقتصادی با میانگین (88/3MR =) مهمترین عامل فرسودگی آور و عامل فردی و محیطی با میانگین(42/2MR =، 92/2 MR =) کم اهمیت ترین عوامل فرسودگی آور می باشند. درنظر گرفتن وضعیت شغلی داوران و ارائه ی برنامه ریزی درست در جهت هرچه بهتر بکارگیری داوران کارمند، ایجاد آرامش روانی در محیط شغلی داوران، از جمله اقداماتی است که مسئولان زیربط در جهت پیشگیری از پدیده ی واگیردار تحلیل رفتگی داوران فوتبال باید به عمل آورند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش عوامل تحلیل رفتگی بر قضاوت داوران فوتبال : مطالعه موردی داوران لیگ حرفه ای فوتبال ایران

از آنجا که داوران فوتبال پیوسته در معرض فشارهای ناشی از هیجانات بازی، استرس های وارده از سوی عوامل برگزاری مسابقات، تیم ها، مربیان، بازیکنان و تماشاگران قرار دارند استعداد زیادی برای مبتلا شدن به پدیده ی تحلیل رفتگی دارند. هدف از این پژوهش بررسی نقش عوامل تحلیل رفتگی بر قضاوت داوران فوتبال: مطالعه موردی داوران لیگ حرفه ای فوتبال ایران می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است که به شکل میدان...

متن کامل

بررسی سلامت داوران لیگ برتر فوتبال ایران

سابقه و هدف: بر اساس آمار فدراسیون جهانی فوتبال بیش از 840.000 داور ثبت شده مشغول فعالیت هستند. داوری فوتبال یک شغل فیزیکی دشوار است، ولی علیرغم نقش کلیدی آن، مطالعات معدودی در این مورد انجام شده‌ است. با این وجود سلامت و ورزیدگی داوران فوتبال با توجه به سن نسبتاً بالاتر آنان و اهمیت عملکرد مناسب آنها یک مسأله بسیار مهم است. هدف مطالعه حاضر این بود که معیارهای منتخبی از سلامت و ورزیدگی داوران لی...

متن کامل

عوامل بازدارنده موثر بر نحوه قضاوت داوران فوتبال ایران

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل بازدارنده موثر بر نحوه قضاوت داوران فوتبال ایران بود. تحقیق حاضر ازنظر هدف، کاربردی و از نظر چگونگی جمع‌آوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی بود، که به شکل میدانی- کتابخانه‌ای انجام شد. روش شناسی : جامعه آماری پژوهش را 230 نفر از داوران و کمک داوران شاغل در لیگ برتر و لیگ دسته اول فوتبال کشور تشکیل می‌دادند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته شامل 25 ع...

متن کامل

توصیف پنج بعدی مشکلات داوران لیگ برتر فوتبال ایران

هدف از این پژوهش، بررسی مشکلات داوران لیگ برتر فوتبال کشور بود که در 5 حیطۀ اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی صورت گرفت. این پژوهش، توصیفی بوده و به‌شکل میدانی اجرا شده است. جامعۀ آماری این پژوهش را کلیۀ داوران لیگ برتر فوتبال تشکیل دادند که تعداد آن‌ها 84 نفر بود. نتایج آمار استنباطی نشان داد که بین شغل اصلی داوران و مدرک تحصیلی آن‌ها و مشکلات آنان تفاوت معناداری وجود ندارد. آزمون-های ...

متن کامل

مدل یابی تأثیر تعهد سازمانی بر تحلیل رفتگی شغلی داوران لیگ های فوتبال ایران

هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطۀ تعهد سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی داوران لیگ های فوتبال ایران بود. به این منظور 122 نفر از داوران و کمک داوران قضاوت کننده در لیگ های فوتبال کشور در فصل 92-91 در این تحقیق که توصیفی از نوع همبستگی بود، داوطلبانه شرکت کردند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های تعهد سازمانی آلن و میر (1991) و پرسشنامۀ تحلیل رفتگی شغلی مسلش و جکسون (1981) استفاده شد. براساس یافته...

متن کامل

بررسی سلامت داوران لیگ برتر فوتبال ایران

سابقه و هدف: بر اساس آمار فدراسیون جهانی فوتبال بیش از 840.000 داور ثبت شده مشغول فعالیت هستند. داوری فوتبال یک شغل فیزیکی دشوار است، ولی علیرغم نقش کلیدی آن، مطالعات معدودی در این مورد انجام شده است. با این وجود سلامت و ورزیدگی داوران فوتبال با توجه به سن نسبتاً بالاتر آنان و اهمیت عملکرد مناسب آنها یک مسأله بسیار مهم است. هدف مطالعه حاضر این بود که معیارهای منتخبی از سلامت و ورزیدگی داوران لیگ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 1

صفحات  97- 108

تاریخ انتشار 2013-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022