نقش عوامل فردی، ساختاری و فراساختاری در پیش بینی "دانشگاه گریزی" مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا

نویسندگان

چکیده

هدف: این پژوهش به منظور مطالعه نقش عوامل فردی، ساختاری و فراساختاری در دانشگاه‌گریزی (غیبت و تمایل به غیبت) دانشجویان از کلاسهای درسی در دانشگاه بوعلی سینا طراحی و اجرا شده است. همچنین روابط بین متغیرهای جمعیت شناختی و دانشگاه‌گریزی مورد مطالعه قرار گرفته است. روش‌شناسی: روش پژوهش از نوع توصیفی و طرح پژوهش از نوع طرح‌های همبستگی چند متغیری می‌باشد که در آن روابط بین متغیرهای فردی، ساختاری و فراساختاری با متغیر دانشگاه‌گریزی مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان می‌باشد. حجم نمونه پژوهش برای جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران تعداد 375 نفر محاسبه شده است که به روش طبقه‌ای تصادفی انتخاب گردیده‌اند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسشنامه محقق‌ساخته بود که در طیف لیکرت طراحی گردید. روایی ابزار پژوهش با استفاده از تحلیل عامل مورد تأیید قرار گرفته و پایایی پرسشنامه و خرده مقیاس‌های آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. یافته‌ها: بر اساس نتایج پژوهش بین عوامل فردی، ساختاری و فراساختاری و دانشگاه‌گریزی دانشجویان از کلاس‌های درسی رابطه معناداری وجود دارد و عوامل فردی مهم‌ترین پیش‌بینی کننده غیبت دانشجویان از کلاس‌های درسی است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد بین سن، جنسیت، نوع سکونت، رشته و دانشگاه‌گریزی رابطه معنادار وجود ندارد، اما دانشجویان متأهل به طور معناداری نسبت به دانشجویان مجرد، دانشگاه‌گریزتر هستند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

تحقیق حاضر از نوع توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را 200 نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا تشکیل دادند؛ که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 120 نفر انتخاب شدند. داده­ها با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شدند. پرسشنامه در چهار بخش شامل 76 سؤال باز و بسته طراحی گردید. به‌منظور بررسی روایی پرسشنامه از نظرات متخصصان مربوطه استفاده شد...

مقدمه: غیبت و تمایل به غیبت از کلاس‌های دانشگاهی، ضمن کاهش اثربخشی درونی و بیرونی نظام دانشگاه، تبعات متعدد فردی- اجتماعی دارد که مطالعه این موضوع را ضروری می‌سازد. با توجه به اینکه رفتار انسانی محصولی چند متغیری است، دلایل متنوع غیبت و گریز از دانشگاه به عنوان یک رفتار انسانی، از زوایای مختلف قابل مطالعه است. برخی از دلایل دانشگاه گریزی ریشه در سیستم آموزشی دارد. هدف این پژوهش، مطالعه نقش متغی...

کارآفرینی یکی از عناصر ضروری و زیربنایی در پیشرفت تکنولوژی، توسعه تجارت، ارتقاء سطح نوآوری، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی است. مطالعه حاضر با هدف کلی بررسی ظرفیت کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا و عوامل مؤثر بر آن صورت پذیرفته است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده که در آن از روش توصیفی و علّی- ارتباطی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ بوده است که ضریب پایایی آن 79/0 ...

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش هوش هیجانی در توسعه قصد کارآفرینانه دانشجویان بود. نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده چارچوب مفهومی و روش‏شناختی مناسبی برای انجام این کار فراهم می‌آورد. به همین دلیل، هوش هیجانی درون این چارچوب ادغامشد تا نحوه‌ی تأثیر آن بر توسعه قصد کارآفرینانه‌ی دانشجویان بررسی شود. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد.جامعه آماری شامل دانشجویان کشاورزی سال آ...

در این مقاله میزان مشارکت دانشجویان دختر در فعالیت‌های ورزشی و عوامل مؤثر بر آن بررسی شد.‏ روش مورد استفاده در این پژوهش پیمایشی بود. جامعه آماری شامل دختران دانشجو دانشگاه بوعلی سینا همدان (5096 نفر) بوده‌اند که از این تعداد 385 نفر از طریق فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شده و از طریق روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، بین آن‌ها پرسشنامه توزیع شد.در چارچوب نظری از نظریاتی همچون نظریه فیش باین-آیز...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود