نقش مهارت‌های شغلی در عدم بازگشت به مصرف مواد

نویسنده

چکیده

Drug addiction is a serious threat to the health of individuals. Not only does this affect the life of the individual, it also creates many disadvantages and deficits for the family and society. Substance-dependent individuals are considered socially vulnerable. Unfortunately, addiction recurrence has many effects on the individual, society, and family. An individual who returns toward the substance after withdrawal will feel guilty, frustrated, embarrassed, and angry. There are various factors involved in non-recurrence of substance use one of which is having job skills. In fact, job factors not only predispose individuals to addiction but also contribute to recurrence and non-recurrence of substance use. Obviously, individuals who have improved from addiction and have a job skill and find a suitable job based on the skills that they feel in themselves, will not show any tendency to recurrence to addiction. If one can create jobs for substance-dependent individuals withdrawn from addiction according to their job skills, it will not only prevent their recurrence but also will pave the way to empower and return to the family and community. Therefore, given the importance of job in preventing recurrence of substance use, preventing addiction in work environments should also be regarded as a belief and a necessity for all officials and executive agents. This study has discussed the importance of job skills in withdrawn individuals and has focused on the issue that job skills are among the key factors in non-recurrence of substance-dependence individuals to substance use.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مقدمه:این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی مدل پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن‌آگاهی (MBRP) در پیشگیری از بازگشت و افزایش مهارت‌های مقابله‌ای در افراد وابسته به مواد افیونی انجام شده است. روش: در یک طرح شبه آزمایشی 24 نفر مراجع با تشخیص اختلال سوء مصرف مواد افیونی که دوره سم‌زدایی را با موفقیت به پایان رسانده بودند، با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای در دو گروه آزمایشی و گواه ( هر گروه 12 نفر) تقسیم شدند...

این پژوهش به منظور تعیین ارتباط خودکارآمدی، برانگیختگی و مهارت‌های اجتماعی با سوءمصرف مواد در دانش‌آموزان انجام شد. 400 دانش‌آموز پایه‌های اول و دوم دبیرستان‌‌های (40 دانش‌آموز از 10 مدرسه) شهرستان اراک در سال تحصیلی 90-89، با روش نمونه برداری خوشه‌ای انتخاب شدند و به مقیاس‌های خودکارآمدی (شرر، 1982)، برانگیختگی (بارات، 1994)، مهارت‌های اجتماعی (ماتسون، 1983) و فهرست سوءمصرف مواد (کریمی، 1389 )...

پژوهش حاضر سعی دارد عوامل اجتماعی مؤثر بر ترک اعتیاد را بررسی کند. بیشتر پژوهش‌های انجام‌شده در زمینة اعتیاد بر عوامل مؤثر بر اعتیاد تأکید داشته‏اند و کمتر پژوهشگری این پدیده را از منظر عوامل مؤثر بر ترک اعتیاد بررسی کرده است و اگر هم پژوهشی انجام شده، بر عوامل روانی و فیزیولوژیکی تأکید داشته است و پژوهشی که صرفاً بر عوامل اجتماعی مؤثر بر ترک اعتیاد یا به عبارت بهتر بر کنترل قطع سوء مصرف پرداخته...

چکیده دراین مقاله به بررسی نقش عدم رعایت اخلاق شغلی در عدم تحقق اهداف اجرای طرح هایی از جمله بنگاه های زود بازده و صندوق توسعه ملی که تسهیلات ارزان قیمتی به صورت تکلیفی در اختیار اجرا کنندگان آن قرار گرفته، پرداخته می شود. در اجرای این طرح ها سه گروه ایفای نقش می نمایند، نخست تصویب کنندگان که در سطح کلان باید با در نظر گرفتن اهداف برنامه های توسعه کشوری، امکانات، منابع و بازار محصول طرح نسبت به...

چکیده دراین مقاله به بررسی نقش عدم رعایت اخلاق شغلی در عدم تحقق اهداف اجرای طرح هایی از جمله بنگاه های زود بازده و صندوق توسعه ملی که تسهیلات ارزان قیمتی به صورت تکلیفی در اختیار اجرا کنندگان آن قرار گرفته، پرداخته می شود. در اجرای این طرح ها سه گروه ایفای نقش می نمایند، نخست تصویب کنندگان که در سطح کلان باید با در نظر گرفتن اهداف برنامه های توسعه کشوری، امکانات، منابع و بازار محصول طرح نسبت به...

بازگشت به مرحله بی‌سوادی یعنی از دست دادن توانایی خواندن و نوشتن که از کمبود مطالعه در نوسوادان نشأت می‌گیرد. برای جلوگیری از بازگشت به بی‌سوادی و حفظ و تقویت سواد در نوسوادان لازم است برنامه‌های ویژه‌ای درنظر گرفته شود و نوسوادان تحت پوشش آن قرار گیرند. در این میان نظام آموزشی غیررسمی و کتابخانه‌های عمومی سهم مهمی دارند. کتابخانه‌ها در جهت حمایت از آموزش و تحقیق، منابع و اطلاعات  مورد نیاز نوس...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود