نقش مولفه های سلامت خانواده اصلی و ابعاد تمایزیافتگی خود در پیش بینی رغبت به ازدواج در دانشجویان

نویسندگان

چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پیش بینی شادکامی دانشجویان براساس مولفه های سلامت روان

مقدمه و هدف: هدف از این پژوهش پیش بینی شادکامی براساس مولفه های سلامت روان در بین دانشجویان دختر پرستاری و غیرپرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی می باشد. روش بررسی:پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی و با هدف پیش بینی می باشد.80 دانشجوی دختر رشته پرستاری و 80دانشجوی دختر غیرپرستاری به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه سلامت روان عمومی(GHQ-28) و پر...

متن کامل

نقش امید (با نگرش به منابع اسلامی)، معنای زندگی و باورهای غیر منطقی در پیش بینی رغبت به ازدواج دانشجویان

هدف: این پژوهش با هدف بررسی نقش امید اسلامی، معنای زندگی و باورهای غیر منطقی در پیش بینی رغبت به ازدواج دانشجویان انجام شد. روش: روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری شامل کلیۀ دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 93-1392 بود که تعداد 240 (120 دختر و 120 پسر) دانشجوی مجرد از این جامعه به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب و از آنها خواسته شد به پرسشنامۀ باورهای غیر منطقی اهواز...

متن کامل

نقش مولفه های سبک دلبستگی و ابعاد استفاده از پیامک در پیش بینی احساس تنهایی در دانشجویان

The important issues of adolescence and young people  is loneliness feel that it can be noted that attachment styles and the use of cyberspace .The present study aimed to assess Role of Attachment Styles and Dimensions of using Short massage service in Anticipation of  students' Loneliness feeling. This study was conducted within the framework of correlation research methodology. The ...

متن کامل

نقش تمایزیافتگی، معناداری زندگی و بخشودگی در پیش بینی دلزدگی

هدف پژوهش حاضر تعیین نقش تمایزیافتگی، معناداری زندگی و بخشودگی در پیش بینی دلزدگی زناشویی دانشجویان زن متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول بود. نمونه آماری پژوهش 256 نفر زن متاهل بود که به روش تصادفی ساده با استفاده از جدول اعداد تصادفی انتخاب شد. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. برای سنجش متغیرهای پژوهش از مقیاس دلزدگی زناشویی کایزر (1993)، پرسشنامه تمایزیافتگی خود بازبینی شده اسکورن (1...

متن کامل

تعیین نقش تمایزیافتگی خود، سبک های هویت و هوش معنوی در پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانشجویان

هدف پژوهش حاضر تعیین نقش تمایزیافتگی خود، سبک های هویت و هوش معنوی در پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانشجویان است. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه است، نمونه ای به حجم 371 نفر به عنوان نمونه، به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. شرکت کنندگان به پرسشنامه های تمایزیافتگی خود اسکوورن، سبک های هویت برزونسکی، هوش معنوی کینگ و بهزیستی روانشناختی ریف...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 21

صفحات  87- 107

تاریخ انتشار 2015-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021