نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی در ایجاد ارتباط بین عملکرد تحصیلی دانش آموزان و خودکارآمدی معلمان در تدریس علوم تجربی به عنوان پژوهش

نویسندگان

  • ثنا صفری پیام نور تهران

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی


برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

اهداف: درس علوم تجربی می تواند نقش چشمگیری در ارتقای مهارت های تفکر و حل مساله در دانش آموزان داشته باشد. بنابراین وجود معلمانی که از احساس خودکارآمدی بالایی در زمینه تدریس درس علوم به شیوه نوین برخوردار باشند، بسیار حایز اهمیت است. هدف این پژوهش، اعتباریابی پرسش نامه باورهای خودکارآمدی معلمان در تدریس علوم به عنوان یک درس پژوهش محور بود.  ابزار و روش ها: این پژوهش توصیفی- پیمایشی مقطعی در سال ...

هدف اصلی این مطالعه بررسی خودکارآمدی عمومی و تحصیلی دانش آموزان شهر بندرعباس و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی است. برای جمع آوری اطلاعات دراین زمینه ازشیوه ی پرسشنامه های محقق ساخته استفاده شده است. نمره ی عملکرد تحصیلی دانش آموزان در این تحقیق برابر با معدل امتحانات نیمسال اول در نظر گرفته شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل همه دانش آموزان اول دبیرستان شهر بندرعباس است که در سال تحصیلی 1388-1387 ...

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه علی باور خودکارآمدی معلم با عملکرد تحصیلی دانش آموزان با میانجی گری مدیریت کلاسی و رویکردهای تدریس در معلمان مقطع متوسطه شهر ازنا بود. در این مطالعه علی- همبستگی، تمام جامعه آماری که تعداد 300 نفر بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش پرسشنامه خودکارآمدی معلم بافت کلاس و مدرسه (csc)، پرسشنامه نگرش و باورها در کنترل کلاس درس(abcc...

هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین رابطه‌ی ابعاد باورهای معرفت شناختی (باور به قطعیت دانش، ساده دانستن فرایند یادگیری، توانایی ذاتی بادگیری، سریع دانستن فرایند یادگیری) و خودکارآمدی تحصیلی و تعیین سهم هرکدام از آنها در پیش‌بینی خودکارامدی تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان یزد بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان یزد در سال تحصیلی 94-1393 تشکیل دادند که 300 نفر از این افراد به رو...

اهداف: شناخت اهداف پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان می‌تواند به درگیری بیشتر و در نتیجه یادگیری و پیشرفت تحصیلی منجر شود. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی‌گری درگیری تحصیلی در رابطه با اهداف پیشرفت با خودکارآمدی تحصیلی بود. ابزار و روش‌ها: در این پژوهش از نوع همبستگی، 360 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشکده‌های پزشکی، پرستاری، مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید باهنر کرمان در سال تحص...

هدف اصلی این مطالعه بررسی خودکارآمدی عمومی و تحصیلی دانش آموزان شهر بندرعباس و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی است. برای جمع آوری اطلاعات دراین زمینه ازشیوه ی پرسشنامه های محقق ساخته استفاده شده است. نمره ی عملکرد تحصیلی دانش آموزان در این تحقیق برابر با معدل امتحانات نیمسال اول در نظر گرفته شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل همه دانش آموزان اول دبیرستان شهر بندرعباس است که در سال تحصیلی 1388-1387 ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود