نقش میانجی کیفیت گزاشگری مالی در رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و نگهداشت وجه نقد

نویسندگان

  • امید فرجی استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.
  • رضا سجادپور کارشناس ارشد، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.
  • محمدرضا مهربان پور استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.
چکیده

هدف: هدف این پژوهش، بررسی ارتباط قابلیت مقایسه صورت‎های مالی و نگهداشت وجه نقد و نقش میانجی کیفیت گزاشگری مالی، بر رابطه قابلیت مقایسه صورت‎های مالی و نگهداشت وجه نقد در شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: با استفاده از داده‎های 110 شرکت‎ پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1390 تا 1395، آزمون فرضیه‎ها با استفاده از مدل‎های رگرسیون چندگانه و آزمون سوبل صورت گرفته است. یافته‌ها: افزایش قابلیت مقایسه صورت‎های مالی به‎طور چشمگیری نگهداشت وجه نقد شرکت‎ها را کاهش می‎دهد. از سوی دیگر، کیفیت گزاشگری مالی (با دو شاخص اقلام تعهدی اختیاری و کیفیت افشا) میانجی رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‎های مالی و نگهداشت وجه نقد نیست. نتایج به سنجه‎های جایگزین قابلیت مقایسه صورت‎های مالی و نگهداشت وجه نقد حساس نیستند و این نتایج با مقیاس‎های جایگزین نیز تأیید می‎شوند. افزون بر این، نتایج آزمون‌های اضافه نشان داد که اعتبار تجاری در رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‎های مالی و نگهداشت وجه نقد، نقش میانجی ایفا نمی‎کند. نتیجه‌گیری: سرمایه‎گذاران و اعتباردهندگان در تصمیم‎گیری‎های اقتصادی خود بر صورت‎های مالی شرکت‎ها اتکا می‎کنند، بنابراین شایسته است نهادهای استانداردگذار و ناظر و همچنین ارکان راهبری شرکت‎ها، اهمیت ویژه‎ای برای قابلیت مقایسه اطلاعات مالی قائل شوند. به‎دلیل مشکلات نمایندگی و همچنین عدم تقارن اطلاعاتی اندک، به‎علت تمرکز مالکیت بسیار در اکثر شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین سهولت دسترسی به تأمین مالی از طریق بانک‌ها برای شرکت‌ها، کیفیت گزارشگری مالی بالا تأثیری بر عدم تقارن اطلاعاتی و سیستم تأمین مالی شرکت‌ها نداشته و در رابطه بین قابلیت مقایسه و نگهداشت وجه نقد، نقش میانجی ندارد. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر ویژگی های شرکت بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و نگهداشت وجوه نقد شرکتها

با توجه به اهمیت نگهداشت وجوه نقد و مقایسه پذیری صورت های مالی در بازار سرمایه، این تحقیق در پی بررسی تاثیر ویژگی های شرکت بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی نگهداشت وجوه نقد شرکتها صورت گرفته است. ویژگی های شرکت شامل محدودیت تآمین مالی،کیفیت گزارشگری مالی و تمرکز مالکیت می باشد. در این راستا برای رسیدن به اهداف تحقیق ،دوره زمانی 1391 تا 1395 مورد آزمون قرار گرفته شد. در این تحقیق از رگرس...

متن کامل

تاثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر سطح نگهداشت وجه نقد با تاکید بر نقش کیفیت گزارشگری مالی، محدودیت در تأمین مالی و حاکمیت شرکتی

یکی از بحث برانگیزترین مباحث مدیریت مالی، مدیریت نقد است. چگونگی به کارگرفتن منابع شرکت و به ویژه وجوه داخلی، تصمیمی مهم در تضاد بین سهامداران و مدیران است. مدیران با انتخاب ترکیب مناسبی از داراییها و بدهی‌ها سعی دارند تا به هدف حداکثر کردن ارزش سهام شرکت برسند. مقاله حاضر، به بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و سطح نگهداشت وجه نقد با تاکید بر نقش کیفیت گزارشگری مالی، محدودیت در تامین مال...

متن کامل

قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و نگهداشت وجه‌نقد

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر میزان نگهداشت وجه‌نقد شرکت‌ها می‌پردازد. بدین منظور، برای سنجش قابلیت مقایسه صورت‌های مالی از سه معیار مختلف طبق مدل دی فرانکو و همکاران (2011) و از مدل اوزکان و اوزکان (2004)، برای اندازه‌گیری نگهداشت وجه‌نقد استفاده گردید. فرضیه تحقیق نیز با استفاده از نمونه‌ای متشکل از 82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1391 تا 1...

متن کامل

تأثیر تجدید ارائه صورت‌های مالی بر سیاست نگهداشت وجه نقد

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر تجدید ارائه صورت‌های مالی بر سیاست نگهداشت وجه نقد است. شرکت‌ها معمولاً مبالغ قابل‌توجهی از وجه نقد را در ترازنامه خود به دلیل نقص‌های بازار سرمایه همچون عدم تقارن اطلاعاتی، مشکلات نمایندگی، هزینه‌های دادوستد و هزینه‌های تأمین مالی خارجی، نگهداری می‌کنند. از طرفی، تجدید ارائه صورت‌های مالی می‌تواند بر سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش بازار آن اثرگذار باشد. این پژوهش از نو...

متن کامل

نقش میانجی ریسک سیستماتیک در رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و نگهداشت وجه نقد

امروزه با توجه به اهمیت وجه ‌نقد در تداوم فعالیت شرکت و تأثیر خاص مسئله نمایندگی بر سهامداران، شرکت‌ها توجه ویژه‌ای بر عوامل مؤثر بر نگهداشت وجه نقد دارند. مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ریسک سیستماتیک را می‌توان از جمله این عوامل دانست. در این پژوهش رابطه مسئولیت‌پذیری اجتماعی و نگهداشت وجه نقد از طریق واسطه‌گری ریسک سیستماتیک مورد بررسی قرار گرفته است؛بنابراین با استفاده از داده‌هایترکیبی، به بررسی1...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 27  شماره 1

صفحات  132- 153

تاریخ انتشار 2020-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021