نقش هنجارهای وظیفه‌گرایانۀ کانت و راهبرد‌‌های اخلاقی در کاهش رفتارهای سیاسی منفی با نقش میانجی ادراکات سیاسی کارکنان از اخلاق مطالعۀ موردی: دانشگاه پیام‌‎نور شهر همدان

نویسندگان

  • بابک عبدالملکی دکتری مدیریت، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران
  • علی صفایی شکیب کارشناس ارشد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه پیام نور همدان، ایران
  • لیلا نعمتی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا همدان،ایران
چکیده

رفتارهای غیراخلاقی سبب شکست اخلاقی سازمان می‌شوند و شرایط آشفته‌‌ای را برای سازمان به بار می‌آورند؛ به‌ویژه در سازمان‌های آموزشی که رسالت مهمی در تربیت نیروی انسانی به‌‌منزلۀ سرمایه‌‌های اجتماعی دارند و مولدی برای اقتصاد و تغییرات اجتماعی‌اند. دانشگاه‌‌ها هم قطب اندیشه‌‌های سیاسی و هم محیطی برای آموزش و یادگیری‌اند؛ اما زمانی به اهداف و رسالت‌های خود می‌رسند که کارکنانی وظیفه‌گرا با رفتارهای مناسب و درک درستی از اخلاق و سیاست‌های اخلاقی داشته باشند. براساس این امر، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش هنجارهای وظیفه‌گرایانۀ کانت و راهبرد‌‌های اخلاقی در کاهش رفتارهای سیاسی منفی با نقش میانجی ادراکات سیاسی کارکنان از اخلاق انجام شد. روش پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر گردآوری داده‌‌ها، توصیفی – همبستگی است. جامعۀ آماری شامل کارکنان دانشگاه پیام‌نور شهر همدان است. حجم نمونه براساس روش طبقه‌ای نسبی و جدول کرجسی و مورگان 98 نفر انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسش‌نامۀ وظیفه‌گرانۀ اخلاقی کانت، راهبرد‌‌های اخلاقی، رفتارهای سیاسی منفی و ادراکات سیاسی کارکنان از اخلاق است. صاحب‌نظران مدیریت، روایی پرسش‌نامه را تأیید کردند. پایایی ابزارها ازطریق آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0، 84/0، 89/0 و 88/0 محاسبه شد. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌های پژوهش از دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. نتایج نشان دادند اخلاق کانت بر کاهش رفتارهای منفی سیاسی 22/0، راهبرد اخلاقی بر کاهش رفتارهای منفی سیاسی 25/0، ادراکات سیاسی کارکنان بر رفتارهای منفی سیاسی 25/0 و اخلاق کانت بر ادراکات سیاسی و راهبرد اخلاقی بر ادراکات سیاسی کارکنان از اخلاق 45/0 اثر دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی نقش رفتارهای سیاسی بر بروز رفتارهای منافقانه با توجه به نقش میانجی معنویت

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رفتارهای سیاسی بر بروز رفتارهای منافقانه با درنظرگرفتن نقش میانجی معنویت انجام پذیرفت. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر جمع‌آوری داده­ها از نوع تحقیقات توصیفی و از شاخه مطالعات پیمایشی به‌شمار می­آید. جامعه آماری پژوهش، کارکنان جهاد کشاورزی استان فارس هستند که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده، نمونه‌ای به‌اندازه 154 نفر از کارکنان آن به‌عنوان اعضای نمون...

متن کامل

تأثیرات وابسته‌ (متقابل) مهارت سیاسی و موفقیت شغلی (کارکنان) با نقش میانجی اخلاق حرفه‌ای؛ نمونه موردی: شهرداری بندرعباس

شاید بتوان مهارت­های سیاسی را از جمله  مهمترین ویژگی­های هر مدیری دانست که در صورت در اختیار داشتن آن، می­تواند به مدیریت مناسب­تر کارکنان بپردازد. از آنجا که تاکنون مطالعات کمی در این حوزه صورت گرفته، هدف ما در این مطالعه بررسی نقش مهارت های سیاسی کارکنان بر موفقیت شغلی آنها با درنظرگرفتن نقش میانجی اخلاق حرفه­ای است. جامعه آماری این مطالعه کارکنان و مدیران (رسمی و پیمانی) شهرداری بندرعباس بود...

متن کامل

بررسی رابطه ادراک کارکنان از رفتارهای سیاسی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان: مطالعه نقش میانجی بدگمانی شناختی

ادراک کارکنان از رفتارهای سیاسی مدیرانشان می‌تواند منجر به نگرش منفی آن‌ها نسبت به سازمان شود. این نگرش منفی نیز می‌تواند پیامدهایی را همچون کاهش تعهد کارکنان نسبت به سازمان داشته باشد. داده‌های تحقیق از طریق پرسشنامه‌های حضوری در دو شرکت ایرانی با 245 نمونه آماری جمع‌آوری و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل شد. بر اساس نتایج حاصل، میانجی بعد شناختی بدگمانی سازمانی ...

متن کامل

تأثیرات وابسته (متقابل) مهارت سیاسی و موفقیت شغلی (کارکنان) با نقش میانجی اخلاق حرفه ای؛ نمونه موردی: شهرداری بندرعباس

شاید بتوان مهارت­های سیاسی را از جمله  مهمترین ویژگی­های هر مدیری دانست که در صورت در اختیار داشتن آن، می­تواند به مدیریت مناسب­تر کارکنان بپردازد. از آنجا که تاکنون مطالعات کمی در این حوزه صورت گرفته، هدف ما در این مطالعه بررسی نقش مهارت های سیاسی کارکنان بر موفقیت شغلی آنها با درنظرگرفتن نقش میانجی اخلاق حرفه­ای است. جامعه آماری این مطالعه کارکنان و مدیران (رسمی و پیمانی) شهرداری بندرعباس بود...

متن کامل

اثر ساختاری رهبری اخلاقی بر توانمندسازی کارکنان: نقش میانجی مهارت های سیاسی

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی اثر ساختاری رهبری اخلاقی بر توانمندی کارمندان با نقش واسطه ای مهارت های سیاسی کارمندان بود.پژوهش از نوع مطالعات همبستگی است . جامعه آماری تمامی کارمندان ادارات آموزش وپرورش شهر مشهد در سال 92-93 بودند. نمونه ای به حجم 200 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد.  شرکت کنندگان پرسشنامه ی رهبری اخلاقی و مهارت های سیاسی را تکمیل کردند. داده ها با مدل معادلات ساختا...

متن کامل

رابطه امنیت شغلی با رفتار سیاسی با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

 زمینه و هدف: از آنجائیکه امنیت شغلی بر بیشتر متغیرهای سازمانی از جمله رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی، رفتار سیاسی کارکنان تاثیر گذاشته و از ین طریق به افزایش کارآیی و اثربخشی سازمان کمک می‌کند، این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین امنیت شغلی با رفتار سیاسی با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شده است. روش: پژوهش حاضر از جمله تحقیقا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 31  شماره 4

صفحات  139- 154

تاریخ انتشار 2020-12-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023