نقش هویت اجتماعی برند بر خوش‌نامی باشگاه از دیدگاه هواداران

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل معادلات ساختاری هویت اجتماعی برند بر خوش­نامی باشگاه از دیدگاه هواداران لیگ برتر فوتبال می­باشد. روش این پژوهش، توصیفی بوده و از نوع مطالعات هم­بستگی است.­ به­لحاظ هدف نیز کاربردی می­باشد. جامعۀ آماری آن را کلیۀ تماشاگران بالای 18 سال که جهت تماشای مسابقۀ فوتبال دو تیم تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران در ورزشگاه یادگار امام تبریز حضور پیدا کرده بودند تشکیل دادند. از­آن­جا­که حجم جامعۀ آماری بیش از 65000 نفر بود، نمونۀ آماری بر­اساس جدول مورگان برابر با 384 نفر انتخاب گردید. نتایج نشان می­دهد که از میان ابعاد هویت اجتماعی برند، بعد رضایت از برند پیش­بینی­کنندۀ قوی­تری نسبت به ارزش ادراک­شده از برند، اعتماد به برند و هویت برند برای خوش­نامی باشگاه می­باشد؛ بدین­معنی­ که باشگاه­هایی که به برند خود هویت می­بخشند، منجر به خوش­نامی باشگاه می­شوند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی مدل تأثیر کیفیت خدمات ادراک‌شده بر هویت اجتماعی برند از دیدگاه هواداران باشگاه فوتبال پرسپولیس

  هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل تأثیر کیفیت خدمات ادراک‌شده بر هویت اجتماعی برند از دیدگاه هواداران باشگاه پرسپولیس بود. روش تحقیق حاضر همبستگی و از نوع پیمایشی است. جامعۀ آماری پژوهش هواداران تیم فوتبال پرسپولیس بود که برای تماشای مسابقۀ این تیم­ و النصر عربستان در چارچوب مسابقات جام قهرمانی باشگاه‌های آسیا در ورزشگاه آزادی حضور یافتند. تعداد این افراد حدود 100 هزار نفر بود، که حجم نمونه با است...

متن کامل

نقش هویت اجتماعی برند بر خوش نامی باشگاه از دیدگاه هواداران

هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل معادلات ساختاری هویت اجتماعی برند بر خوش­نامی باشگاه از دیدگاه هواداران لیگ برتر فوتبال می­باشد. روش این پژوهش، توصیفی بوده و از نوع مطالعات هم­بستگی است.­ به­لحاظ هدف نیز کاربردی می­باشد. جامعۀ آماری آن را کلیۀ تماشاگران بالای 18 سال که جهت تماشای مسابقۀ فوتبال دو تیم تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران در ورزشگاه یادگار امام تبریز حضور پیدا کرده بودند تشکیل دادند. ا...

متن کامل

تأثیرمؤلفه های هویت برند بر هم هویتی هواداران با برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران

هدف از تحقیق حاضر مطالعۀ تأثیر مؤلفه‌های هویت برند بر هم‌هویتی هواداران با برند باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش پژوهش توصیفی-همبستگی و از نوع پیمایشی و کاربردی است و داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های هویتِ برندِ کو (2009) و ترکیبی از پرسشنامۀ هم‌هویتی هوادار-تیمِ میل و اشفورث (1992) و ون و برنسکامب (1993) گردآوری شد. جامعۀ آماری تحقیق شامل هواداران تیم‌های پرطرفدار لیگ برتر فوتبال ایران...

متن کامل

تبیین مدل ارزش ادراک‌شدۀ برند بر خوشنامی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ارزش ادراک‌شدۀ برند بر خوشنامی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بود. جامعۀ پژوهش تمام هواداران بالای 18 سال دو باشگاه بزرگ پایتخت بود؛ حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 384 نفر به‌دست آمد و برای جمع‌آوری داده‌ها از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی استفاده شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامۀ ارزش ادراک‌شدۀ برند (1393) و خوشنامی باشگاه رسلر (2010)، استفاده شد. برای اطمینا...

متن کامل

نقش مسئولیت اجتماعی بر عملکرد تیمی باشگاه پرسپولیس با میانجیگری رضایتمندی هواداران

هدف از این پژوهش تعیین نقش مسئولیت اجتماعی بر عملکرد تیمی باشگاه پرسپولیس با میانجیگری رضایتمندی هواداران بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی با رویکرد معادلات ساختاری است. جامعه آماری کلیۀ هواداران باشگاه پرسپولیس و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان ۳95 نفر بود. از پرسشنامه های مسئولیت اجتماعی گالبریث (۲۰۱۰)، رضایتمندی الیور (۱۹۹۳) و برای سنجش عملکرد تیمی از پرسشنامه های برگرفته از پژوهش های گلن ...

متن کامل

مدلسازی نقش بازاریابی ارتباطی بر عشق برند هواداران باشگاه‌های لیگ برتر فوتسال ایران (مورد مطالعه: باشگاه فرهنگی ورزشی فرش‌آرا مشهد)

هدف از انجام این تحقیق مدلسازی نقش تاکتیک‌های بازاریابی ارتباطی در عشق به برند هواداران باشگاه‌های لیگ برتر فوتسال ایران است که به صورت موردی در باشگاه فرهنگی ورزشی فرش آرای مشهد با استفاده از مدل معادلات ساختاری انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه این تحقیق، هواداران باشگاه ورزشی فرش آرای مشهد بودند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و از آمار استنبا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 35

صفحات  83- 96

تاریخ انتشار 2016-04-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022