نقش واسطه ای جوخانواده درارتباط باسلامت عمومی دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهر یزد

نویسندگان

  • رهاوی, عصمت دانشگاه آزاد اسلامی یزد
چکیده مقاله:

Introduction: The role of the family atmosphere in relation to public health of high school female students in Yazd. Family as a social system is with basic needs, like: Self-esteem, physical security, belonging and intimacy, dependency, responsibility, need to be motivated and approved by others, pointed out the need for happiness, success, and spiritual needs. Every family situation is unique and emotional space and office procedures and practices are different. If people, especially parents, knew the effect of family atmosphere and their performance on health and prosperity of children , they will try to balance and support their children. Therefore, we decided to study the relationship between public health and family atmosphere of students . Methods:This study is a descriptive survey method. The data was collected by the General Health Questionnaire( GHQ 28) and family atmosphere questionnaires. Data were analyzed using SPSS version 16 and descriptive analytic test. Results: The results showed that all students of different scale of public health (physical symptoms scale, scale of anxiety, social functioning scale and a scale of depression) were slightly mild. The results showed there was negative significant difference(P<0.001) between all of the Structures Inventory family atmosphere and scales of GHQ28With the exception of the structure, openness to others. Conclusion: The results of this study and comparison with other studies is good guide for education and training of children and students and Parents can use them to improve the health of their children.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش خودکارآمدی درپیشبینی رفتارهای غذایی دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهر کرمان در سال 1386

Introduction: Enhancing the nutritional condition of teenaged girls can be the most effective and fundamental preventive measure against chronic disease in years ahead. Knowing the predictive factors of behaviors is one the most efficient way of preventive programs in societies, especially in the developing countries. This study was conducted to determine the role of self– efficacy in predictin...

متن کامل

رابطه شیوه‌‌های فرزند پروری و گرایش به اعتیاد در دانش آموزان دبیرستانی شهر ایلام: نقش واسطه ای نوجویی

مقدمه: اعتیاد یک بیماری جسمی و روانی در نظر گرفته می ‌شود که به دلیل ماهیت پیش رونده ‌اش سلامت فرد و جامعه را در همه ابعاد زندگی به خطر می ‌اندازد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه گری نوجویی در رابطه شیوه‌ های فرزند پروری و گرایش به اعتیاد در دانش آموزان دبیرستانی شهر ایلام بود. مواد و روش‌ ها: جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر ایلام که در نیمسال اول تحصیلی 95-94 ...

متن کامل

شیوع زبان جغرافیایی و زبان شیاردار در بین دانش آموزان دختر شهر یزد در سال 1391

Introduction: Geographic and fissured tongues are the most common disorders of tongue. Therefore, this study aimed to determine the prevalence of this disorder in the female students of Yazd in 2013. Methods: This analytic cross-sectional study was carried out applying observational technique, interview, and the information application form. In this study, 1230 students were selected via ran...

متن کامل

تعیین میزان تنش های قبل از قاعدگی در دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهر همدان در سال 1371

Premenstrual syndrome that is known today in other names as; molimina or premenstrual tension, is described in a collection of signs in the name of &ldquo;PMS&rdquo;. There are more than 150 different signs include of physical, psychic and behavioral signs. In this syndrome, that are depending on the last week of menstrual cycle. Incidence of this syndrome is reported between 2-10% (in sev...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 14  شماره 2

صفحات  138- 148

تاریخ انتشار 2015-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023