نقش ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان بر سبک یادگیری آنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

نویسندگان

  • حسین‌پور, علیرضا
  • قلاوندی, حسن
  • نامی, کلثوم
چکیده

Introduction: Learning style is performance indicators for each individual in the process of receiving information for learning. Personality traits are the factors affecting learning styles and Knowledge of personality is helpful to effectively tackle the problems of life. The purpose of this study was to investigate the relationship between personality traits and and kolb learning style that among Bandar Abbas University of Medical Sciences was conducted. Methods: Research method was correlation, and statistical population included and 300 students participated in this study Participants were asked to complete the five factor personality questionnaire (NEO-FFI) and kolb leaning style questionnaireThe reliability and validity of the scales were reported optimal. In order to test study hypothesis multiple regression analysis and MANOVA were used. Results: The results showed that there were significant relationships among the components of personality traits (extraversion, agreeableness desire for new experiences) and their lerning style. But there was no significant relationship between neuroticism and duti fulness. In addition, there is the significant negative correlation between extraversion and converging learning style (Pvalue=0.00, β=-0.48) and the desire for new experiences has a significant positive relationship with converging learning style (Pvalue =0.01, β=-0.29). There is the significant negative correlation between agreement and divergent learning style  (Pvalue =0.02, β=-0.27) and the desire for new experiences has a significant positive relationship with converging learning style (Pvalue =0.001, β=-0.37). Conclusion: The results showed that there were significant relationships among the components of personality traits and their lerning style. But there was no significant relationship between neuroticism and duti fulness. In addition, there is the significant negative correlation between extraversion and converging learning style. And the desire for new experiences has a significant positive relationship with converging learning style. There is the significant negative correlation between agreement and divergent learning style. And the desire for new experiences has a significant positive relationship with converging learning style.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش ویژگی های شخصیتی دانشجویان بر سبک یادگیری آنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

مقدمه و هدف: سبک یادگیری، شاخص عملکرد هر فرد در پردازش و دریافت اطلاعات برای یادگیری است. ویژگی شخصیتی از جمله عوامل مؤثر بر سبک یادگیری است و آگاهی از ویژگی های شخصیتی، برای مقابله مؤثر با مشکلات زندگی مفید و سودمند است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی دانشجویان با سبک یادگیری آنان، که در میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس انجام شده است. روش ها: روش پژوهش توصیفی...

متن کامل

سبک های یادگیری دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

زمینه و هدف : یادگیری و بهبود آن محور فعالیت تمام نهادهای آموزشی است. یکی از مهم­ترین عوامل بسیار مؤثر بر یادگیری دانشجویان، سبک­های یادگیری آنهاست. آگاهی از نوع سبک یادگیری مورد استفاده دانشجویان از یک طرف به اساتید کمک می کند تا به دانشجویان در استفاده بهینه از انواع سبک­های یادگیری مختلف کمک کنند و از طرف دیگر اساتید می­توانند روش آموزش خود را متناسب با سبک یادگیری دانشجویان خویش تغییر داده ...

متن کامل

سبک یادگیری دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

سابقه و هدف: عوامل متعددی ازجمله سبک‌های یادگیری می‌توانند بر جریان یادگیریﺗﺄثیر داشته باشند. این پژوهش با هدف تعیین سبک‌های یادگیری دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام شده است. مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع مقطعی بوده و بررسی بر روی 199 دانشجوی پرستاری و پیراپزشکی که به روش نمونه‌گیری آسان انتخاب شدند، انجام شد. ابزار پژوهش آخرین نسخه پرسش‌نامه استاندارد سبک یادگیر...

متن کامل

نقش ترجیح سبک تدریس اساتید و دانشجویان بر درگیری تحصیلی آنان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مقدمه: یکی از اهداف دانشگاه ها ارتقای کیفیت آموزش و موفقیت تحصیلی دانشجویان است. از مهم ترین شاخص های نشان دهنده ی کیفیت نظام آموزشی، درگیری تحصیلی می باشد. درگیری تحصیلی فراگیران یکی از اهداف مهم هر نظام آموزشی است. بر این اساس، مطالعه ی حاضر با هدف بررسی نقش ترجیح سبک تدریس اساتید و دانشجویان بر درگیری تحصیلی آنان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام گردید. روش ها: این پژوهش از نظر نوع تحقیق، ک...

عوامل شخصیتی و دموگرافیک پیش بینی کننده سبک های یادگیری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

زمینه و هدف : سبک یادگیری یک رفتار متمایز برای کسب دانش و مهارت است که از طریق مطالعه یا تجربه کسب می شود. شخصیت مجموعه سازمان یافته ای متشکل از خصوصیات به نسبت ثابت و بادوام است که در مجموع یک فرد را از دیگران متمایز می سازد. کلید اصلی، درگیر کردن فراگیرندگان در یادگیری ترجیحات و سبک یادگیری آنان و همچنین شناسایی عوامل تأثیرگذار روی این متغیرها می باشد. در این میان باید متغیرهای پیش بینی کننده...

متن کامل

تعیین ارتباط هوش هیجانی با سبک یادگیری دانشجویان رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اراک

سابقه و هدف: سبک های یادگیری و هوش هیجانی هر دو از جمله ارکان اساسی رسیدن به موفقیت و پیشرفت تحصیلی می باشند. با توجه به اینکه سبک های یادگیری می توانند پرورش داده شوند و جنبه های مختلف هوش هیجانی نیز با روش های مناسب قابل ارتقا هستند، پ‍ژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط هوش هیجانی با سبکهای یادگیری در دانشجویان پزشکی طراحی و اجرا گردید. مواد و روشها: پژوهش حاضر یک مطالعه تحلیلی مقطعی است که دان...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره None

صفحات  59- 68

تاریخ انتشار 2014-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021