نقش و کارکرد کانون ارزیابان و ممیزان در نهادهای ارزیابی انطباق

نویسنده

چکیده مقاله:

کانون ارزیابان و ممیزان در نهادهای ارزیابی انطباق دفاعی به‌عنوان یک کانون حرفه‌ای، رویکردی گروهی و تیمی دارد و به‌منظور نگهداشت، ارتقا، دانستن، یادگرفتن، اشتراک دانش و تجربه‌هایی که در یک فرایند نظام‌مند یادگیری جمعی است؛ در قلمرو مشترکی از تلاش‌های حرفه‌ای کنار هم شکل می‌گیرند؛ بنابراین، هر موضوع مشترکی در چارچوب ارزیابی انطباق نه‌تنها می‌تواند موضوع یادگیری برای بهتر‌شدن باشد؛ بلکه موجبات نزدیکی، مودت، قوام و تداوم شبکه‌ی ارزیابان و ممیزان می‌شود. کانون ارزیابان و ممیزان باید قلمرویی برای اشتراک یادگیری داشته باشند. اطلاعات، فعالیت‌ها و تجربه‌های خود را به اشترک بگذارند، صرفاً به علاقه و همدلی نسبت به موضوعی بسنده نکنند و در کسب مهارت یا حرفه‌ای متخصص و ماهر شوند. در این مقاله ضمن بیان سیر تاریخی و تکاملی گروه‌های خبره/ حرفه‌ای، جنبه‌ها و نمونه‌های مختلف این گروه‌ها بررسی و مرزبندی آن‌ها با گروه‌های وظیفه‌ای یا پروژه‌ای در سازمان و نیز گروه‌های حرفه‌ای به‌عنوان سرمایه‌ی اجتماعی بیان می‌شود. در ادامه بر نقش این کانون در تحکیم، تثبیت و مدیریت دانش شبکه‌ی ممیزان و ارزیابان در نهاد ارزیابی انطباق دفاعی تأکید و به مؤلفه‌های تشکیل کانون ارزیابان و ممیزاناشاره می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

تدوین مدل شایستگی ارزیابان کانون های ارزیابی

چکیده تمام نما: پژوهش حاضر با هدف "تدوین مدل شایستگی ارزیابان کانون های ارزیابی" با همکاری جمعی از نخبگان کانون های ارزیابی در سازمان مدیریت صنعتی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، شرکت های سایپا، بانک ملت و شرکت مپنا، به تعداد 43 نفر به روش توصیفی پیمایشی و با استفاده از روش دلفی صورت گرفته است. تعداد خبرگان 43 نفر و از طریق روش نمونه گیری گلوله برفی...

15 صفحه اول

The Effects of 8 Weeks of Vitamin C Intake and Regular Aerobic Exercise on Serum Brain-Derived Neurotrophic Factor and Insulin-like Growth Factor-1 Levels in Obese Girls

شور و داوم اه : ،یبرجت همین قیقحت نیا رد 28 نیماتیو ،نیرمت ،لرتنک هورگ راهچ هب یفداصت روط هب و باختنا قاچ رتخد C یبیکرت و دندش میسقت . نیرمت تدش اب يزاوه 50 ات 70 ،رثکادح بلق نابرض دصرد 3 تدم هب و هتفه رد هسلج 8 هتفه دش ماجنا . هورگ ياه نیماتیو C و صرق یبیکرت 500 یلیم نیماتیو یمرگ C ار 3 فرصم هتفه رد راب دندومن . هنومن و لبق اتشان ینوخ ياه 48 هلخادم نیرخآ زا سپ تعاس اه عم...

متن کامل

Immune and non-immune assays

تاسياقلما فلتخم ىلع ءوضلا ضعب ءاقلإ تم ةعجارلما هذه يف دضتسلماب دضلا تلاعافت ىلع دمتعت يتلا ةموسولما ةيعانلما ةيعانلما و ،ةيقلأتلا ةيعانلما تاسايقلما لمشت يتلاو Ag-Ab هذه فيرعت تم .)EIA, ELISA( ةييمزنلإا ةيعانلما و ،ةيعاعشلا و تلاعافتلا أدبلم رصتخم فصو عم لًاوأ ةثلاثلا تاسياقلما اهروطت حيضوتل يخيراتلا جردتلا بسح تشقون مث ،تاقيبطتلا امك .لماك لكشب ةيلآ ةينقت ىلإ ةياهنلا يف داق يذلا يجيردتلا ةخطلل...

متن کامل

The Effect of Depression and Anxiety on the Outcome of Assisted Reproductive Technology (ART)

Address: Department of Gynecology and Obstetrics, Montasariya Infertility Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran Tel: +98 511 8534021 Email: mosavifarn@mums.ac.ir همدقم : ناـمز رد نز بارطـضا حطـس لـثم يرـيغتم لـماوع هب هتسباو دناوت يم يروراب كمك نامرد تيقفوم دشاب نامرد . راب نانز بارطضا و يگدرسفا ريثات يبايزرا يارب هعلاطم نيا يروراـب كـمك ناـمرد دمايپ رب رو تسا هدش يحارط ...

متن کامل

The Effect of Astrocytic S100B Protein on Memory Conolidation Rats

همدقم : نیئتورپ S100B ورون طابترا لرتنک رد و دوش یم دازآ اه تیسورتسآ زا هک تسا ینیئتورپ ، لگ ی یلا دراد شـقن یسپانیس يریذپ لکش و هظفاح رد لاامتحا و . هـعلاطم ادروخرب یصاخ تیمها زا نورون و تیسورتسآ لولس ود يدرکلمع طابترا تسا ر . ياـه شوـم رد يریگداـی يور رـب پـماکوپیه نورد هـب نیئتورـپ نیا قیرزت رثا رضاح هعلاطم رد تفرگ رارق یسررب دروم ییارحص . شور اه : زا قیقحت نیا رد 40 دش هدافتسا رن ییا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره پاییز

صفحات  26- 31

تاریخ انتشار 2015-12-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023