نقش پایستگی‎ آموزشی، مکان کنترل(درونی – بیرونی) و هیجانات تحصیلی(هیجانات مربوط به یادگیری – هیجانات مربوط به کلاس درس) در پیش‎بینی تاب آوری تحصیلی

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش نقش پایستگی‎تحصیلی، مکان کنترل(درونی – بیرونی) و هیجانات تحصیلی(هیجانات مربوط به یادگیری و کلاس درس) در پیش‎بینی تاب‌آوری تحصیلیدانشجویان دانشگاه لرستان در سال تحصیلی 97 - ۱۳۹6 بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه لرستان در سال تحصیلی 97-1396 تشکیل می‌دادند که تعداد آن‌ها بر اساس آمار گرفته شده از معاونت آموزشی دانشگاه مربوطه 6985 نفر گزارش شد. نمونه مورد مطالعه 400 نفر(250 نفر زن و 150 نفر مرد) از دانشجویان مقطع کارشناسی بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند(حجم نمونه با توجه به جدول مورگان برآورد شد). برای گردآوری داده‎ها از پرسشنامه‌های پایستگی تحصیلی مارتین و مارش(2008)، مکان کنترل راتـر(1966)، هیجانات تحصیلی پکران(2002) و تاب‌آوری تحصیلی(ساموئلز، 2004) استفاده شد. داده‎ها با روش‎های آمار توصیفی و استنباطی(ضریب همبستگی ساده و رگرسیون چنگانه همزمان) تجزیه و تحلیل شد. یافته‎ها نشان داد که بین پایستگی تحصیلی، مکان کنترل درونی و هیجانات تحصیلی هیجانات مربوط به یادگیری و هیجانات مربوط به کلاس درس با تاب‌آوری تحصیلی، رابطه مثبت و معنی-دار و بین مکان کنترل بیرونی با تاب‌آوری تحصیلی یک رابطه مثبت و غیر معنی‌داری، وجود دارد. یافته‌ها همچنین نشان داد که متغیرهای پیش‎بین به طور کلی 3/42 درصد از واریانس تاب‌آوری تحصیلی را تبیین می‌کنند. به طور کلی نتایج حاکی از اهمیت نقش متغیرهای پایستگی‎تحصیلی، مکان کنترل و هیجانات تحصیلی در پیش‎بینی تاب‌آوری تحصیلی بود. بنابراین چنان‌چه بتوان میزان متغیرهای پیش‌بین را افزایش داد می‎توان سطح تاب‌آوری تحصیلی را به میزان قابل ملاحظه‎ای ارتقا داد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

چکیده زمینه: به جز مقیاس های مربوط به اضطراب امتحان، کمبود در زمینة دسترسی به ابزارهای سنجش هیجانات پیشرفت فراگیران یک واقعیت غیرقابل انکار است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف آزمون روایی عاملی مقیاس های هیجان مربوط به کلاس (CRES) در گروهی از دانشجویان ایرانی انجام شد. روش: در مطالعة همبستگی حاضر 400 دانشجوی کارشناسی (240 پسر و 160 دختر) به مقیاس های هیجان مربوط به کلاس (CRES) پاسخ دادند. به منظور...

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامۀ بازآموزی اسنادی بر هیجانات پیشرفت مثبت و منفی و مشغولیت تحصیلی دانشجویان انجام شد. در این پژوهش شبه تجربی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون همراه با پی‌گیری، 41 دانشجوی کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی در دو گروه آزمایش و کنترل قبل و بعد از آموزش به نسخة کوتاه پرسش‌نامة هیجانات پیشرفت (AEQ-R، عبدلله‌پور، 1394) و سیاهة مشغولیت تحصیلی (AEI، سالملا ـ آرو و آپادایا، 2012...

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامۀ بازآموزی اسنادی بر هیجانات پیشرفت مثبت و منفی و مشغولیت تحصیلی دانشجویان انجام شد. در این پژوهش شبه تجربی با طرح پیش آزمون - پس آزمون همراه با پی گیری، 41 دانشجوی کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی در دو گروه آزمایش و کنترل قبل و بعد از آموزش به نسخه کوتاه پرسش نامه هیجانات پیشرفت (aeq-r، عبدلله پور، 1394) و سیاهه مشغولیت تحصیلی (aei، سالملا ـ آرو و آپادایا، 2012...

هدف: پژوهش حاضر با هدف آزمون روایی عاملی نسخة جامع پرسشنامه هیجانات پیشرفت (AEQ؛ پکران، گوئتز و پری، 2005) در گروهی از دانشجویان ایرانی انجام شد. روش: در مطالعۀ همبستگی حاضر، 317 دانشجوی کارشناسی (141 پسر و 176 دختر) به نسخة اصلی پرسشنامة هیجانات پیشرفت پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی عاملی از روش آماری تحلیل عاملی تأییدی و به منظور بررسی همسانی درونی از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتیجه: ...

هدف: پژوهش حاضر با هدف آزمون نقش میانجیگر هیجانات پیشرفت در رابطة باورهای خودکارآمدی تحصیلی و رویکردهای یادگیری انجام شد روش: 300 دانشجو دختر به مقیاس هیجان های مربوط به یادگیری (پکران، گوئتز و پری، 2005)، پرسشنامه باورهای خودکارآمدی تحصیلی (زاژاکوا، لینچ و اسپنشادا، 2005) و نسخة تجدید نظر شدة دو عاملی پرسشنامة فرایند مطالعه (بیگز، کمبر و لئونگ، 2001) پاسخ دادند. در مطالعه حاضر، به منظور آزمون ...

هدف این پژوهش بررسی نقش هیجانات خودآگاه و تعلل‌ورزی در پیش‌بینی عملکرد و اعتماد به نفس تحصیلی دانشجویان بود. نمونه آماری 365 دانشجوی کارشناسی بود که به صورت تصادفی ساده از دانشگاه محقق اردبیلی انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه هیجانات خودآگاه، مقیاس تعلل‌ورزی و شاخص ارزیابی شخصی جمع آوری شد. یافته‌های پژوهش نشان داد شرم، گناه، برون‌سازی و غرور با عملکرد تحصیلی دانشجویان همبستگی معنا‌د...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود