نقش کمال گرایی و هوش هیجانی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی

نویسنده

چکیده مقاله:

هدف مطالعه، بررسی نقش کمال­گرایی و هوش هیجانی در پیش­بینی فرسودگی تحصیلی دانش­آموزان دبیرستانی بود. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه­ی دانش­آموزان دبیرستانی بودند که در نیمسال دوم سال تحصیلی 93- 1392، در مدارس شهر نمین مشغول تحصیل بودند. از بین این جامعه، نمونه­ای به حجم 175 نفر (112 پسر و 63 دختر)، با روش نمونه­گیری طبقه­ای انتخاب شده و داده­های مورد نیاز با استفاده از مقیاس چندگانه کمال­گرایی فراست، پرسشنامه­ی هوش هیجانی شرینگ و پرسشنامه­ی فرسودگی تحصیلی جمع­آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها، از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که فرسودگی تحصیلی با مؤلفه­های نگرانی از اشتباهات، انتظارات والدین، تردید در مورد اعمال و نیز نمره­ی کل کمال­گرایی رابطه­ی مثبت (05/0>p) و با انتقادات والدین رابطه­ی منفی (01/0>p) دارد. بین فرسودگی تحصیلی و مؤلفه­های خودکنترلی، هشیاری اجتماعی، مهارت اجتماعی و نیز نمره­ی کل هوش هیجانی نیز رابطه­ی منفی وجود دارد (05/0>p). نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که کمال­گرایی و هوش هیجانی با تبیین 14 درصد از واریانس نمره کل فرسودگی تحصیلی و 20 تا 27 درصد از واریانس خرده مقیاس­های فرسودگی تحصیلی، قابلیت پیش­بینی متغیر ملاک را دارد (01/0>p). این یافته­ها ضرورت توجه جدی برنامه­ریزان، مشاوران و مسئولین امر را به موضوع فرسودگی تحصیلی دانش­آموزان نشان داده و تلویحاتی را برای استفاده از مداخلات مربوط به کمال­گرایی و هوش هیجانی جهت پیشگیری از پیامدهای منفی فرسودگی تحصیلی به دنبال دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش کمال گرایی و هوش هیجانی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

هدف مطالعه، بررسی نقش کمال­گرایی و هوش هیجانی در پیش­بینی فرسودگی تحصیلی دانش­آموزان دبیرستانی بود. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه­ی دانش­آموزان دبیرستانی بودند که در نیمسال دوم سال تحصیلی 93- 1392، در مدارس شهر نمین مشغول تحصیل بودند. از بین این جامعه، نمونه­ای به حجم 175 نفر (112 پسر و 63 دختر)، با روش نمونه­گیری طبقه­ای انتخاب شده و داده­های مورد نیاز با است...

متن کامل

فرسودگی تحصیلی در دانشجویان: نقش پیش بینی کننده های کمال گرایی و هدف گزینی

مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی کمال‌گرایی و هدف‌گزینی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان شهر قزوین انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. روش نمونه‌گیری، در دسترس بوده، بدین منظور، 124 دانشجوی دختر و پسر مشغول به تحصیل در سال تحصیلی92-1393در رشته‌های مختلف از دانشگاه‌های دولتی شهر قزوین انتخاب گردیدند. برای گردآوری اطلاعات، از مقیاس کمال‌گرایی هویت و فلت، مقیاس هدف‌گزینی الیوت و مک‌گریگ...

متن کامل

فرسودگی تحصیلی در دانشجویان: نقش پیش بینی کننده های کمال گرایی و هدف گزینی

مطالعه ی حاضر با هدف بررسی کمال گرایی و هدف گزینی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان شهر قزوین انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. روش نمونه گیری، در دسترس بوده، بدین منظور، 124 دانشجوی دختر و پسر مشغول به تحصیل در سال تحصیلی92-1393در رشته های مختلف از دانشگاه های دولتی شهر قزوین انتخاب گردیدند. برای گردآوری اطلاعات، از مقیاس کمال گرایی هویت و فلت، مقیاس هدف گزینی الیوت و مک گریگ...

متن کامل

رابطه تعلل ورزی و کمال گرایی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان پزشکی

اهداف: فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی از مهم‌ترین مباحث قابل پژوهش در دانشگاه‌ها است و تشخیص متغیرهای پیش بینی  کننده‌ی آن بسیار حائز اهمیت است. هدف این تحقیق، تعیین رابطه بین کمال گرایی سازگارانه و ناسازگارانه و تعلل ورزی تحصیلی با فرسودگی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی جندی شاپور بود. روش‌ها: این پژوهش پیمایشی و مقطعی و از نوع همبستگی بود. 200 دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ج...

متن کامل

پیش بینی خودشیفتگی بیمارگونه مبتنی بر نظام خانواده: نقش میانجی خودبزرگ بینی کاذب و کمال گرایی

Background and purpose: Family background is effective in incidence of unhealthy personality traits such as pathological narcissism. The aim of this study was to predict pathological narcissism according to family system and the mediating role of narcissistic wounds and perfectionism. Materials and methods: In a cross-sectional descriptive study, 477 high school girls in Qom, Iran were selecte...

متن کامل

نقش مؤلفه های هوش هیجانی در پیش بینی سرمایة اجتماعی

چکیده:هدف پژوهش حاضر پیش بینی مؤلفه های سرمایه اجتماعی دانشجویان براساس مؤلفه های هوش هیجانی آنان بود. بدین منظور 400 نفر از دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 11 به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری در این پژوهش، پرسش نامه هوش هیجانی سیبریاشرینگ و پرسش نامه سرمایه اجتماعی بود. نتایج تحلیل رگرسیون داده ها نشان داد که مؤلفه­های هوش­هیجانی (خودانگیزی، خودآگاهی، خو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 1

صفحات  65- 80

تاریخ انتشار 2016-04-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023