× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نقش گیرنده‌های هورمونی استروژن و پروژسترون در درمان کنسرواتیو آدنوکارسینوم خوب تمایزیافته اندومتر مرحله Ia با مژسترول استات

نویسندگان

  • افتخار, زهرا گروه زنان و مامایی، بیمارستان زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • خزاعی‌پور, زهرا متخصص پزشکی اجتماعی، حوزه پژوهشی مجتمع بیمارستان امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • شیرعلی, الهام گروه زنان و مامایی، بیمارستان زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • یارندی, فریبا گروه زنان و مامایی، بیمارستان زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

Background: Surgery is the most effective treatment of well-differentiated endometrial cancer. But using systemic progestins, have been evaluated to treat the young patients with well-differentiated endometrial cancer who wish to preserve their fertility. The aim of this study was the evaluation of megestrol acetate on endometrial adenocarcino-ma with regard to the receptors. Methods: This was a quasi-experimental study. In 16 infertile patients with stage Ia well-differentiated endometrial adenocarcinoma. The treatment initiated with 160mg/d of megestrol acetate and continued with 320mg/d for non-responsive cases. All of the patients followed with FD;C and hysteroscopy. The responsive patients were referred to IVF group and they were followed for three years. Results: Of nine patient in the first step of the study, 4 (25%) became pregnant. Eight patients underwent Total Abdominal Hysterectomy (TAH), and one was retreated conservatively. Of seven patient of second step of the study, five are under treatment at the time of closing the paper (three cases candidate for IVF and two are under 320 mg/d megestrol acetate), one patient is a candidate for hysterectomy, and one exited of study because of male infertility. All of the patients were progesterone receptor positive, and only one was estrogen receptor negative. Conclusion: Conservative treatment of early stage well-differentiated endometrial adenocarcinoma with progestins may be used in highly selected young patients who have not completed their family. Close long- term follow up in this special group of patients is necessary. The evaluation of estrogen and progesterone receptors assay may be useful in predicting response to the treatment.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Background: Endometrial cancer is the most common malignancy of genital system which is commonly seen after menopause. Rises in the age of marriage non-surgical methods, using systemic progestins, have been evaluated to treat the young patients with well-differentiated endometrial cancer who wish to preserve their fertility. Methods: Twenty one infertile patients with stage Ia well-differentia...

سابقه و هدف: از آنجا که گیرنده‌های ER، PR و HER-2 نقش مهمی در پیش‌بینی پاسخ به درمان و پیش‌آگهی بیماران مبتلا به سرطان پستان دارند و در حال حاضر مطالعات دربارهْ این فاکتورها و ارتباط آنها با مشخصات دموگرافیک و کلینیکی بیماران در کشور ناکافی است، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط گیرنده‌های استروژن، پروژسترون و HER-2 با عوامل پروگنوستیک در مبتلایان به سرطان پستان مراجعه‌کننده به بیمارستان شهدای تجری...

Statement of Problem: Epulides Fissurata (EF) are common proliferative and denture- induced lesions of the oral cavity with a predilection for female. This suggests a possible role for sex steroid hormones in the development and progression of these lesions. Purpose: The objective of this study was the immunohistochemical evaluation of epulis fissuratum of the oral cavity for estrogen and proge...

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

آن دسته از سرطان‌های پستان که دارای گیرنده‌های استروئیدی می‌باشند و به درمانهای هورمونی پاسخ می‌دهند، پیش‌آگهی بهتری نسبت به سرطان‌های بدون گیرنده‌های استروئیدی دارند. این مطالعه به منظور بررسی ارتباط بین گیرنده‌های استروژن و پروژسترون از یک طرف و سن بیماران، نوع و درجه بدخیمی سرطان از طرف دیگر بر روی نمونه‌های 140 بیمار مبتلا به سرطان پستان که بین سال‌های 1376 تا 1378 به بیمارستان‌های وابسته ب...

Background: Endometrial carcinoma (EC) is the most common gynecologic malignancy however, mechanisms underlying its pathogenesis remain obscure. Endometrial carcinoma has been classified into two major categories: type I (related to estrogen or endometrioid adenocarcinoma) and type II (unrelated to estrogen). Estrogen is the main trigger for the abnormal proliferation in the endometrial epithel...