نقش microRNA-21 در سرطان کولورکتال و قابلیت آن به عنوان یک بیومارکر پیش بینی کننده، تشخیصی و پیش آگهی: مقاله مروری

نویسندگان

  • رنجبرنژاد, طیبه کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی، مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان،
  • رنجبرنژاد, فاطمه کارشناسی ارشد ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
  • سعیدی جم, مسعود استاد، گروه ژنتیک و پزشکی مولکولی، مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
چکیده مقاله:

Colorectal cancer (CRC) is one of the most common types of cancers worldwide. Despite the improved therapeutic and diagnostic strategies and screening programs, morbidity and mortality of CRC is still considerable. Currently, most common approaches for diagnosis of CRC are colonoscopy and fecal occult blood test (FOBT). Because of the invasive nature of colonoscopy and low sensitivity of FOBT, it is essential to find precise and noninvasive methods for early diagnosis, monitoring, and control of colorectal cancer. In recent years, there has been growing interest in finding sensitive and non-invasive molecular biomarkers by evaluating expression profiles of miRNAs in patients with colorectal cancer. Many studies have shown the important role of microRNAs in regulating the expression of genes involved in tumorigenesis, which has led researchers to evaluate their ability in diagnosis and treatment of various cancers such as colorectal cancer. In this regard, miR-21 was studied in many researches. miR-21 is one of the earliest identified cancer-promoting ‘oncomiRs’, targeting numerous tumor suppressor genes associated with prolifera­tion, apoptosis, and invasion. Overexpression of miR-21 is observed in colorectal cancer and some other cancers. Recent studies have focused on the diagnostic and prognostic value of miR-21 and its implication in drug resis­tance of human cancers. The present study is a review of recent findings on the role of miR-21 in the regulation of target genes involved in colorectal carcinogenesis and its potential as a diagnostic and prognosis biomarker in this cancer.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی میزانهای بقاء و عوامل پیش آگهی دهنده آن در مبتلایان به سرطان کولورکتال

چکیده مقدمه: سرطان کولورکتال در ایران به عنوان چهــارمین سرطان شایع در هر دو جنس به شمار می رود. مطالعه ی حاضر با هدف تعیین میزانهای بقاء و عوامل مؤثر بر پیش آگهی در این بیماران صورت پذیرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه کلیه بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال ثبت شده در مرکز ثبت سرطان مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. وضعیت حیاتی تمامی بیمارا...

متن کامل

مطالعه ژن ets-1 در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال بعنوان یک بیومارکر احتمالی برای تشخیص یا پیش آگهی

سرطان کولورکتال یکی از شایع ترین انواع سرطان در سطح جهان میباشد و مطالعات نشان داده است که شیوع این سرطان در ایران نسبت به نرخ جهانی آن بالاتر است. علیرغم پیشرفت های زیاد سالهای اخیر درارتباط با تشخیص و درمان سرطان، این مشکل همچنان به عنوان یکی از معضلات بهداشت و درمان دردنیا مطرح بوده، بنابراین نیازمند بررسی های بیشتر ومتمرکزتری میباشد. در این ارتباط مطالعه بیان ژن های دخیل در سرطان نیز اهمیت ...

بررسی میزانهای بقاء و عوامل پیش آگهی دهنده آن در مبتلایان به سرطان کولورکتال

چکیده مقدمه: سرطان کولورکتال در ایران به عنوان چهــارمین سرطان شایع در هر دو جنس به شمار می رود. مطالعه ی حاضر با هدف تعیین میزانهای بقاء و عوامل مؤثر بر پیش آگهی در این بیماران صورت پذیرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه کلیه بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال ثبت شده در مرکز ثبت سرطان مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. وضعیت حیاتی تمامی بیماران ...

متن کامل

نقش ابعاد شخصیت و انتظارات زناشویی به عنوان پیش بینی کننده رضایتمندی زناشویی اسلامی

       This research aimed to predict the Islamic marital satisfaction based on personality dimensions and marital expectations. This study was descriptive. By simple random sampling among married students of Scientific Centre of Applied Foundation of Kermanshah Martyrs and Veterans Affairs, a sample of 98 persons was selected. For collecting data on the questionnaires of NEO dimensions (McCrae...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 28  شماره 169

صفحات  192- 209

تاریخ انتشار 2019-02

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023