× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نگرشی تازه بر مبنای پژوهشهای نوین راجع به سوال قدیمی و تکراری اما مهم « ریاضیات چیست؟ »

نویسندگان

چکیده

علاوه بر نقش سنتی ریاضیات در علوم پایه و عقلی و نقش کاربردی آن در علوم کار بردی، خصوص ا در دو دههی اخیر، همواره مجموعهی علوم ریاضی ایفاگر نقشی بسیار اساسی و پایه ای در احیا، انتقال و گسترش دانشهای جدید بشری بوده است؛ دانشهایی که حتی در نگاه بشری خود، شاید حتی تصوری از وجود ارتباطی ریاضی در آن قائل نشویم. علاوه بر آن، دسته ایی ار علوم قدیمی که در ذهنیت ما ارتباطی منطقی با ریاضی ندارند، هم اکنون بخشی از رشد خود را مدیون و حتی وام دار این شاخه از دانش بشری هستند. این مقاله علمی- ترویجی، در کنار بررسی این دسته از واقعیتها، به صورت جنبی به کالبد شکافی یک سوال قدیمی عامه در مورد ماهیت ریاضیات می پردازد و به دنبال تبیین نگرشی تازه در پاسخ به آن با توجه به برخی از نقش های جدید مجموعهی علوم ریاضی در جهان فعلی است؛ چنان که انعکاسی از واقعیتهای حال حاضر دانش بشری در عصر حاضر و بررسی اجمالی از نقش ریاضی در برخی از آنها نیز باشد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

حسینعلی محفوظ در کتاب متنبی و سعدی مدعی شده که سعدی بسیاری از مضامین ادبی خود را از ادب عرب، به ویژه متنبی، اقتباس کرده است. محفوظ برای اثبات این ادعا، اقدام به دخل و تصرف ناروا در اشعار عربی و فارسی کرده است. همچنین با ارائه شواهد بدیهی و عمومی و نیز مضامین غلط و بی ربط و تکرار آن ها، سعی در نشان دادن تأثیر ادب عربی در اشعار سعدی کرده است. از همه مهم تر، این نویسنده عراقی از شواهدی استفاده کرد...