نگرش سیستمی و مفهوم آنتروپی در اقتصاد

نویسنده

  • سیما انصاری فرد دانشجوی کارشناسی ارشد رشتة توسعة اقتصادی و برنامه‌ریزی دانشگاه اصفهان
چکیده مقاله:

در دهه‏های اخیر، رویکرد کلی‏نگر و یا رویکرد سیستمی در نحوة نگرش پژوهشگران در زمینه‏های گوناگون علمی تأثیرگذار بوده است. در این رویکرد کلی‏نگر، مدل‏ها، اصول، و قوانینی یافت می‏شوند که، بدون توجه به نوع خاص عناصر متشکل و روابط و نیروهای بین‌عنصری، بر سیستم‏های عمومی حاکم‌اند. یکی از این قوانین جهان‌شمول از دیدگاه سیستمی، قانون دوم ترمودینامیک است و آنتروپی، از مهم‌ترین خاصیت سیستم‏های فیزیکی و مفهومی برآمده از قانون دوم ترمودینامیک، ویژگی‏ای است که نه‌تنها در سیستم‏های فیزیکی، بلکه در سیستم‏های زنده، اجتماعی، و حتی اقتصادی نیز وجود دارد. حضور مفهوم آنتروپی در ادبیات اقتصاد نیز از نوعی تفکر سیستمی برخاسته است. در این مقاله پس از تشریح مفاهیم سیستمی و آنتروپی، نگرشی نوین به مفهوم آنتروپی در اقتصاد با استفاده از رهیافتی سیستمی تبیین شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی

این مقاله درصدد است تا مبانی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری را از منظر نظام‌های اقتصادی بررسی و تنقیح کند. غفلت از مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی و قوانین بالادستی این سیاست‌ها، موجب می‌شود که سازوکارها و مکاتب متفاوت و بلکه متعارضی از نظریه‌های جریان اصلی اقتصاد به‌ویژه اقتصاد نئوکلاسیک گرفته تا اقتصاد اسلامی برای تحقق این سیاست‌ها پیشنهاد شود. پرسش مقاله این است که کدامین نظام ا...

متن کامل

نگرش سیستمی آموزش مهندسی خلاق

 اگر مهندس را خلاق و مهندسی را عمل خلاقة او تعریف کنیم، انتظار متفاوتی از آموزشهای مهندسی رایج خواهیم داشت. مهندسان‌ مانند سایر افراد در زندگی روزمرة خود درگیر مسائل مختلف¬اند، با روش حل خلاق مسئله می¬توان هر نوع مسئله¬ای را نوآورانه حل کرد. تحقق اهداف بلند پروازانة 1404، به تغییر سیستمهای موجود نیاز دارد. آموزش مهندسیِ مبتنی بر روش حل خلاق مسئله می-تواند راهکاری مناسب برای اعمال تغییر در نظام آ...

متن کامل

مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی

این مقاله درصدد است تا مبانی سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری را از منظر نظام های اقتصادی بررسی و تنقیح کند. غفلت از مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی و قوانین بالادستی این سیاست ها، موجب می شود که سازوکارها و مکاتب متفاوت و بلکه متعارضی از نظریه های جریان اصلی اقتصاد به ویژه اقتصاد نئوکلاسیک گرفته تا اقتصاد اسلامی برای تحقق این سیاست ها پیشنهاد شود. پرسش مقاله این است که کدامین نظام ا...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 2

صفحات  17- 34

تاریخ انتشار 2015-03-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023