نگرش پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس نسبت به سالمندان

نویسندگان

  • خنجی, انسیه
  • رضائی, فاطیما
  • روشناس, زینب
  • شرفی, حسین
چکیده

Introduction: Today, due to different factors such as increased life expectancy, significant advances in knowledge and technology the average age of individuals has increased, and aging has become a global phenomenon so it's important to pay attention to the elderly. This study investigated the attitudes of nurses working in educational hospitals of Bandar Abbas University of Medical Sciences toward the elderly in 2017. Methods: This was a descriptive-analytic cross-sectional study conducted in 2017 in Bandar Abbas educational hospitals on 82 nurses selected randomly. The data was collected through interviews and using a questionnaire. The research instrument used in this study was a demographic information questionnaire and Kogan attitude questionnaire for the elderly. The data was analyzed by SPSS software version 16. Results: The results showed that 51.2% of the nurses were above average and 48.8% lower than the overall average score. According to the findings, the highest percentage of positive attitude (39%) was in the age range of 30-35 and the lowest was in the age range of 40-45 years. Women were more likely to have a positive attitude toward the elderly than men and there was a correlation between the educational level and positive attitudes toward the elderly (P≤0.05). Conclusion: According to the results, the attitude of most nurses was positive toward elderly, variables such as age, sex and educational level were correlated with nurses' attitudes, and there was also a correlation between the passing of training programs of elderly care and positive attitude of nurses.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نگرش پرستاران نسبت به نقش دفاع از بیماران در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

Nursing advocacy is an essential aspect of nursing professionals' ethics that promotes patients' autonomy, safety, and rights. It seems that nurses' attitudes toward nursing advocacy can affect their role as patients' advocates and improve the nurse-patient relationship. This study aimed to investigate nurses' attitudes toward patient advocacy in educational hospitals in Kerman.The data for thi...

متن کامل

بررسی دانش و نگرش پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت نسبت به مدیریت درد

 Aim and background: Pain management is an important component of patient care; in which nurses play a key role. In this regard, Knowledge of health care providers about pain management is very important and it is a part of patient’s right. Materials and methods: This is a descriptive study which assesses the knowledge and attitude of practitioner nurses in Jiroft University of Medical Sciences...

متن کامل

بررسی نگرش پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نسبت به اتانازی

اهداف پرستاران نقش مهمی درمراقبت از بیماران در مراحل انتهایی زندگی دارند و نگرش آن‌ها نسبت به اتانازی از اهمیت خاصی برخورداراست . لذا هدف این مطالعه بررسی نگرش پرستاران شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به اتانازی است.مواد و روش ها این مطالعه، پژوهشی از نوع توصیفی- مقطعی بود که طی آن 157پرستار از بخش‌های انکولوژی و مراقبت ویژة داخلی و جراحی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه ع...

متن کامل

بررسی سطح تکامل اخلاقی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

زمینه و هدف: پرستاران جهت انجام مراقبت‌های روزمره خود باید از سطح مناسبی از تکامل اخلاقی برخوردار باشند. متون پژوهشی محدودی در زمینه بررسی سطح تکامل اخلاقی پرستاران ایرانی موجود است. این مطالعه به‌منظور تعیین سطح تکامل اخلاقی پرستاران و عوامل مؤثر‌‌ بر آن صورت گرفت. روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی- همبستگی روی 269 پرستار شاغل در 3 بیمارستان آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 138...

متن کامل

نگرش پرستاران نسبت مراقبت معنوی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد

  Background: One of the main principles in comprehensive care giving in nursing is spirituality and spiritual care which has been addressed to have a crucial role in providing more effective treatment in patients. This study aimed to assess nurses’ attitude toward spirituality and spiritual care in hospitals affiliated to Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in 2016.   Materials a...

متن کامل

بررسی سطح اضطراب پرستاران شاغل در بیمارستان‌های ارومیه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

  بررسی سطح اضطراب پرستاران شاغل در بیمارستان‌های ارومیه   وابسته به دانشگاه علوم پزشکی  �  معصومه همتی مسلک پاک [1]   فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی   سال سوم، شماره دوم، تابستان 1384   چکیده   مقدمه: واژه اضطراب برای اولین بار در قرن پانزدهم میلادی به معنای فشار جسمی معرفی شد و در قرن هفدهم، بانبر در یک طرح جسمی، روانی آن را به عنوان علت بیماری مطرح نمود. از نظر هیجانی، اضطراب موجب خودبیمار...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره None

صفحات  34- 41

تاریخ انتشار 2018-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021