نگرش پرستاران نسبت به نقش دفاع از بیماران در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نویسندگان

  • برهانی, فریبا گروه پرستاری بزرگسالان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
  • ظاهر, هما دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
  • عباس زاده, عباس گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده

Nursing advocacy is an essential aspect of nursing professionals' ethics that promotes patients' autonomy, safety, and rights. It seems that nurses' attitudes toward nursing advocacy can affect their role as patients' advocates and improve the nurse-patient relationship. This study aimed to investigate nurses' attitudes toward patient advocacy in educational hospitals in Kerman.The data for this descriptive-analytical study was collected using a self-administered questionnaire by quota sampling among 385 nurses from four teaching hospitals of Kerman and analyzed using the SPSS software including descriptive and inferential statistics. Overall the nurses' attitude toward nursing advocacy was relatively positive. There was a significant relationship among nurses' attitude and age, sex, nursing experience and participation in workshops, while we could find no significant relationship between nurses' level of education and their attitude. The nurses' attitude in mental hospitals was more appropriate than others, and the majority of participants were confident that they were suited for the advocacy role.The cognitive aspect of nurses' attitude was stronger than the behavioral aspect. Despite the lack of significant effect of education, more nursing experience led to more willingness to play the advocacy role. In psychiatric hospitals, nurses with more independence and stronger relationships with the patients became more familiar with the needs of patients so these nurses made more effort to defend them. It seems Iranian nurses have felt morally obligated to defend their patients for many years. In order to support nurses' advocacy role in our country, we believe it is necessary to reinforce this attitude in nurses through holding ethical workshops.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نگرش پرستاران نسبت به نقش دفاع از بیماران در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دفاع از بیمار یکی از جنبه های ضروری اخلاق حرفه­ای پرستاران است که به افزایش استقلال، ایمنی و رعایت حقوق بیماران می انجامد. به نظر می­رسد که نگرش پرستار نسبت به نقش دفاع از بیماران می تواند بر روی ایفای این نقش و بهبود رابطه ی پرستار- بیمار مؤثر باشد. هدف مطالعه ی حاضر بررسی نگرش پرستاران در مورد نقش مدافع بیماران در بیمارستان های آموزشی کرمان است. داده ­ها­ی این پژوهش توصیفی - تحلیلی از طریق پر...

متن کامل

نگرش پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس نسبت به سالمندان

Introduction: Today, due to different factors such as increased life expectancy, significant advances in knowledge and technology the average age of individuals has increased, and aging has become a global phenomenon so it's important to pay attention to the elderly. This study investigated the attitudes of nurses working in educational hospitals of Bandar Abbas University of Medical Sciences t...

متن کامل

بررسی نگرش پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نسبت به اتانازی

اهداف پرستاران نقش مهمی درمراقبت از بیماران در مراحل انتهایی زندگی دارند و نگرش آن‌ها نسبت به اتانازی از اهمیت خاصی برخورداراست . لذا هدف این مطالعه بررسی نگرش پرستاران شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به اتانازی است.مواد و روش ها این مطالعه، پژوهشی از نوع توصیفی- مقطعی بود که طی آن 157پرستار از بخش‌های انکولوژی و مراقبت ویژة داخلی و جراحی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه ع...

متن کامل

رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مقدمه: تعهد سازمانی و رضایت شغلی دو عامل مهم در پیشگویی رفتار سازمانی هستند. اگر تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سیستم آموزشی درمانی رعایت شود در نهایت سبب جلب رضایت بیمار و کارکنان و ارتقا سیستم خواهند شد. هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان تعهد سازمانی و رضایت شغلی پرستاران در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود. روش‌ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی جامعه‌ی آماری شامل 1058 نفر از پرستارا...

متن کامل

درک پرستاران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از نقش خود به عنوان حامی بیماران

یکی از مفاهیم کلیدی اخلاق پرستاری، حمایت از بیماراست، که به حفظ استقلال بیمار و تصمیم گیری توسط بیمار، کمک می کند.درک پرستاران از این نقش، در بروز رفتار حمایتی از بیماران مؤثراست وهدف این پژوهش سنجش درک پرستاران نسبت به این موضوع است. داده های این پژوهش توصیفی - تحلیلی توسط پرسشنامه ای پژوهشگرساخته، از بین 385 پرستار در 4 بیمارستان آموزشی علوم پزشکی کرمان، به صورت سهمیه ای جمع آوری وبا استفاده ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 7

صفحات  55- 65

تاریخ انتشار 2013-02

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021