نگرش پرستاران نسبت مراقبت معنوی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد

نویسندگان

  • جعفری ندوشن, فاطمه دانشجوی کارشناسی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
  • رفیعی, سیما استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران، (*نویسنده مسوول)، آدرس پستی: قزوین، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده بهداشت، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، آدرس الکترونیک: [email protected]
  • عسکری, روح الله استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران. مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
  • کی قبادی, نعیمه گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
چکیده

  Background: One of the main principles in comprehensive care giving in nursing is spirituality and spiritual care which has been addressed to have a crucial role in providing more effective treatment in patients. This study aimed to assess nurses’ attitude toward spirituality and spiritual care in hospitals affiliated to Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in 2016.   Materials and Methods: This descriptive, cross-sectional study was conducted among 133 nurses employed in three selected teaching hospitals affiliated to Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in 2016. Data collection was performed through a two- section standard SSCRS questionnaire (The Spirituality and Spiritual Care Rating Scale) including spirituality (n=15 items) and spirituality care (n=8 items). To data analyze SPSS software version 22 was utilized. Significance level was set less than 0.05.   Results: The mean score of attitude toward spirituality and spiritual care were calculated relatively 31.15±7.89 and 21.05±5.5, respectively. Furthermore, there was a significant statistical association between nurses’ attitude with gender (p=0.01) and job category (p=0.03). given that, there was no significant association between age, educational level, employment and marital status.   Conclusion: Based on study findings, attitude toward spirituality were more desirable compare to spiritual care among nurses. Thus, more training and awareness can have affecting effects on clinical care and treatment quality potentially in spite of positive attitude toward spirituality. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نگرش پرستاران نسبت به نقش دفاع از بیماران در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دفاع از بیمار یکی از جنبه های ضروری اخلاق حرفه­ای پرستاران است که به افزایش استقلال، ایمنی و رعایت حقوق بیماران می انجامد. به نظر می­رسد که نگرش پرستار نسبت به نقش دفاع از بیماران می تواند بر روی ایفای این نقش و بهبود رابطه ی پرستار- بیمار مؤثر باشد. هدف مطالعه ی حاضر بررسی نگرش پرستاران در مورد نقش مدافع بیماران در بیمارستان های آموزشی کرمان است. داده ­ها­ی این پژوهش توصیفی - تحلیلی از طریق پر...

متن کامل

نگرش پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس نسبت به سالمندان

Introduction: Today, due to different factors such as increased life expectancy, significant advances in knowledge and technology the average age of individuals has increased, and aging has become a global phenomenon so it's important to pay attention to the elderly. This study investigated the attitudes of nurses working in educational hospitals of Bandar Abbas University of Medical Sciences t...

متن کامل

نگرش پرستاران نسبت به نقش دفاع از بیماران در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

Nursing advocacy is an essential aspect of nursing professionals' ethics that promotes patients' autonomy, safety, and rights. It seems that nurses' attitudes toward nursing advocacy can affect their role as patients' advocates and improve the nurse-patient relationship. This study aimed to investigate nurses' attitudes toward patient advocacy in educational hospitals in Kerman.The data for thi...

متن کامل

ارزیابی آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران نسبت به اصول اخلاق اسلامی در مراقبت های پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی تهران

Background and Aim: Nurses’ knowledge, attitude and performance towards the principles of Islamic ethics are remarkable in nursing care in Tehran University of Medical Sciences (TUMS).  Materials and Methods: In this cross-sectional study, the knowledge, attitude and performance of 551 nurses were evaluated based on their age, sex, education, and type of employment in TUMS hospitals (by a vali...

متن کامل

بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرستاران نسبت به خشونت محل کار در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان

مقدمه: دانش و نگرش پرستاران نسبت به خشونت محل کار تعیین کننده عملکرد آنها در کنترل خشونت است. مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت دانش، نگرش و عملکرد پرستاران نسبت به خشونت محل کار در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان در سالهای 94-93 طراحی و اجرا شده است. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی تعداد 242 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های انتخاب شده دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان به ص...

متن کامل

ارتباط مشخصات دموگرافیکی و نگرش پرستاران بخش کودکان شرکت کننده در دوره ی آموزشی مراقبت از بیماران روبه مرگ در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

علی 1، سید حمید سید باقری*2، احمد رضا صیادی3، مجید نوروزی بهجت4، فریبا مظهری2، لیدا سلطانی2 1- مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران 2- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان ،ایران 3- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران 4- بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب[ع]، دانشگاه ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 16  شماره 3

صفحات  93- 101

تاریخ انتشار 2017-11

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021