نیازسنجی آموزشی فناوری اطلاعاتی و ارتباطی (ICT) اعضای هیأت علمی گروه‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌ها

نویسنده

چکیده مقاله:

نیازسنجی آموزشی فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تعیین‌کنندة نیازهای مهارتی مقدماتی و تخصصی ICT منابع انسانی است. در این تحقیق نیازهای آموزشی فناوری اطلاعاتی و ارتباطی اعضای هیأت علمی گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های استان آذربایجان شرقی بررسی شده است. اطلاعات مورد نظر با استفاده از پرسشنامة محقق‌ساخته که روایی و پایایی آن سنجیده شده بود، از نمونه‌های آماری که 29 نفر بودند، گردآوری و رتبه‌بندی شد. در این تحقیق از روش‌های آماری توصیفی، آزمون کولموگروف – اسمیرنوف، آزمون t و فریدمن استفاده شد. نمونه‌های آماری دربرگیرندة کل افراد جامعة آماری بود. از این تعداد 20 نفر مرد و 9 نفر زن بودند. نتایج نشان داد اعضای هیأت علمی به‌منظور بهره‌گیری مؤثر از ICT در فرایند آموزش و تحقیق به آموزش مقدماتی در حد متوسط و آموزش تخصصی در حد بالا نیاز دارند. از نظر آنها کاربرد ICT در امر آموزش و پژوهش مفید و مؤثر است و علاقه‌مند به شرکت در کارگاه‌های آموزشی بودند که در دوره‌های تخصصی بیشترین گرایش مربوط به نیاز به شرکت در دوره‌های آموزشی تجزیه و ارزیابی حرکات انسان به‌وسیلة کامپیوتر و در دوره‌های مقدماتی بیشترین گرایش مربوط به کارگاه آموزشی مهارت‌های هفتگانه (ICDL) بود. همچنین از نظر آنها ICT موجب استفادة بهینه از امکانات موجود می-شود و روحیة ابداع و نوآوری را افزایش می‌دهد و موجب نظم در فعالیت‌ها می‌شود، ارتباطات درون‌سازمانی را تسهیل و در ارائة خدمات ورزشی توسط استادان دانشگاه کمک می‌کند و امکان آموزش و فعالیت در محیط خارج از سازمان به‌صورت مجازی را فراهم می‌سازد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نیازسنجی آموزشی فناوری اطلاعاتی و ارتباطی (ict) اعضای هیأت علمی گروه های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ها

نیازسنجی آموزشی فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تعیین کنندة نیازهای مهارتی مقدماتی و تخصصی ict منابع انسانی است. در این تحقیق نیازهای آموزشی فناوری اطلاعاتی و ارتباطی اعضای هیأت علمی گروه های تربیت بدنی دانشگاه های استان آذربایجان شرقی بررسی شده است. اطلاعات مورد نظر با استفاده از پرسشنامة محقق ساخته که روایی و پایایی آن سنجیده شده بود، از نمونه های آماری که 29 نفر بودند، گردآوری و رتبه بندی شد. در ا...

متن کامل

نیازسنجی آموزشی فناوری اطلاعاتی و ارتباطی (ict) معلمین تربیت بدنی شهر تبریز

چکیده مقدمه: فناوری اطلاعاتی و ارتباطاتی، گردآوری، سازماندهی، ذخیره و نشر اطلاعات با استفاده از ابزار رایانه ای و مخابرات می باشد. در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که هدف آن ارتقای کیفیت فرآیند تعلیم و تربیت با تکیه بر فناوری های نوین می باشد و منجر به بهبود فرآیند یاددهی- یادگیری می گردد، نیازسنجی آموزشی در جهت نهادینه کردن فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش انجام می شود. هدف: هدف ا...

15 صفحه اول

نیازسنجی آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

Background: educational needs assessments of faculty members along with the identification of educational needs priorities may contribute to facilitate the present facilities and resources of the university and ensuring fulfillment of the high goals of that university. The present study has been performed based on the identification of educational needs prioritization of Hormozgan University of...

متن کامل

اولویت فلسفه آموزشی و ذهنیت فلسفی اعضای هیأت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

هدف از پژوهش حاضر اولویت فلسفه آموزشی و ذهنیت فلسفی هیئات علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران بود. ۱۵۰ پرسشنامه بطور تصادفی در بین اساتید هیأت علمی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های کشور (دولتی و آزاد اسلامی) توزیع و ۱۲۳ پاسخنامه ها جمع آوری شد که تنها ۹۸ پاسخنامه مورد تأیید نهایی قرار گرفت. دو پرسشنامه «ارزیابی اولویت فلسفی (ppa)» ساخته شده توسط وایز و بندی (۲۰۱۰) با آلفای کرونباخ ۰/۸۵۹ ...

متن کامل

بررسی و مقایسه فرسودگی شغلی در اعضای هیأت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی و اعضای هیأت علمی دیگر رشته ها

هدف از این تحقیق، سنجش و مقایسه فرسودگی شغلی در استادان تربیت بدنی و علوم ورزشی و استادان دیگر رشته‌هاست. جامعه آماری شامل اعضای هیأت علمی دانشکده‌های علوم انسانی دانشگاه‌های تهران،شهید بهشتی و علامه طباطبایی است. تعداد نمونه‌ها 65 نفر است که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای - تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه سنجش فرسودگی شغلی «ماسلاچ» است که روایی آن به تأیید متخصصان امر رسیده و نتایج آلفای ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 13

صفحات  5- 25

تاریخ انتشار 2012-07-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023