نیازهای روانشناختی اساسی، راهبردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان: آزمون یک الگوی علّی

نویسنده

  • رسول جان نثار کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه ارومیه، ایران(نویسنده مسئول) akbar.heidary1356@gmail.com
چکیده

یکی از معیارهای مهم برای ارزیابی میزان موفقیت یا شکست نظام آموزشی، پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان است و بالا بردن پیشرفت تحصیلی و کاهش میزان افت تحصیلی آنان از مهم‌ترین اهداف این نظام است. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی نیازهای روان‌شناختی اساسی (خودمختاری، شایستگی و ارتباط)، راهبردهای یادگیری (عمیق و سطحی) و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در قالب یک الگوی علّی بود. دویست و هشتاد و پنج نفر از دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان سلماس با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شده و به پرسشنامه‌های راهبردهای یادگیری و نیازهای روان‌شناختی اساسی پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که الگوی آزمون‌شده از برازش مناسبی برخوردار بوده و 23 درصد از تغییرات پیشرفت تحصیلی، 14 درصد راهبردهای عمیق یادگیری و 13 از واریانس راهبردهای سطحی یادگیری را تبیین نمود. راهبردهای یادگیری عمیق تأثیر مثبت و معنی‌داری بر پیشرفت تحصیلی داشت. اما اثر راهبردهای سطحی یادگیری بر این متغیر منفی و معنی‌دار بود. نیاز به خودمختاری و شایستگی اثر مثبت و معنی‌داری بر راهبردهای عمیق یادگیری داشتند. اما اثر نیاز به ارتباط بر این متغیر معنی‌دار نبود. همچنین اثر نیاز به ارتباط بر راهبردهای سطحی یادگیری مثبت و معنی‌دار بود. یافته‌های پژوهش نشان دادند که هم متغیرهای انگیزشی مانند نیازهای روان‌شناختی اساسی و هم متغیرهای شناختی مانند راهبردهای یادگیری نقش مهمی در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دارند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پیشرفت تحصیلی: نقش نیازهای روانشناختی اساسی و سبک‌های هویت

This research aimed at studying the influence of basic psychological needs on academic achievement taking into account the meditational effects of identity styles. 330 students (166 males and 164 females) were selected using cluster sampling and answered to the basic psychological needs (La Guardia, et al. 2000) and identity styles (Berzonsky, 1992) questionnaires. Path analysis revealed that b...

متن کامل

پیشرفت تحصیلی: نقش نیازهای روانشناختی اساسی و سبک های هویت

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر نیازهای روان شناختی اساسی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان با واسطه گری سبک های هویت (اطلاعاتی، هنجاری و مغشوش/ اجتنابی) با استفاده از مدل معادلات ساختاری، بوده است. بدین منظور 330 نفر از دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه ارومیه (166 پسر و 164 دختر) با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، انتخاب شده و به پرسشنامه نیازهای روانی اساسی لاگواردیا و همکاران (2000) و سبک ها...

متن کامل

نقش راهبردهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری شناختی و یادگیری از همتایان در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی زبان ناگلیسی

این پژوهش با هدف بررسی نقش راهبردهای انگیزشی (هدف­های پیشرفت، خودکارآمدی و اضطراب امتحان)، راهبردهای یادگیری شناختی (مرور ذهنی، بسط­دهی و سازمان­دهی) و یادگیری از همتایان در پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی انجام شد. درکل 160 دانش­آموز (102 دختر و 58 پسر) پایه سوم رشته­های نظری دبیرستان­های دولتی شهر پیشوا به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند و همه آنها پرسشنامه راهبردهای انگیزشی و یادگیری پی...

متن کامل

سلامت سازمانی مدرسه و پیشرفت تحصیلی: تدوین، آزمون و اصلاح یک الگوی علّی

چکیده این پژوهش با استفاده از پژوهش‌‌های گذشته یک الگوی مفروض را با ترکیب سه متغیر میانجیگر تدوین کرد. برای آزمون این الگو 184 معلم شیمی و 184 مدیر شاغل در دبیرستان‌‌های استان لرستان شرکت کرده‌اند. مدیران به پرسشنامه‌ رفتار شهروندی سازمانی و معلمان به پرسشنامه‌‌های سلامت سازمانی، احساس کارآمدی و خشنودی شغلی پاسخ دادند. پیشرفت تحصیلی با توجه به معدل کتبی دانش‌آموزان معلمان مذکور در آزمون نهایی ...

متن کامل

فرهنگ مدرسه، نیازهای روان‌شناختی اساسی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان: آزمون یک الگوی عِلّی

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه فرهنگ مدرسه، نیازهای روان‌شناختی اساسی (خودمختاری، شایستگی و ارتباط) و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در قالب یک الگوی عِلّی بود. بدین منظور، 420 نفر از دانش‌آموزان پسر سال چهارم دوره متوسطه شهرستان ارومیه با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شده و به پرسش‌نامه‌های فرهنگ مدرسه و نیازهای روان‌شناختی اساسی پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج ...

متن کامل

نقش نیازهای اساسی روانشناختی در درگیری تحصیلی؛ با میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان پایه نهم

درگیری تحصیلی، از جمله مهم‌ترین عوامل موفقیت در پیشرفت تحصیلی است که در یافته‌های پژوهشی دهه اخیر مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. از این‌رو، پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش نیازهای اساسی روانشناختی بر درگیری تحصیلی دانش‌آموزان با میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی انجام شده‌‌ است. روش پژوهش حاضر، توصیفی- همبستگی و روش تحلیل از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری بوده است. جامعه پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پای...

متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:

دوره 15  شماره 64

صفحات  -

تاریخ انتشار 2020-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

پست های جدید