× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

همبستگی اخلاق کار و شکاف کیفیت خدمات در مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی شهر اصفهان

نویسندگان

  • خانجانی, محمد سعید دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران ایران

چکیده

مقدمه: کیفیت خدمات تبیین کننده اصلی موفقیت یک سازمان است و اخلاق کار به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر پیشرفت و توسعه سازمان‌ها شناخته شده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی بین اخلاق کار و شکاف کیفیت خدمات در مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی شهر اصفهان انجام شد. روش کار: در این پژوهش توصیفی- همبستگی، 150 نفر از کارکنان مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی شهر اصفهان به صورت تمام شماری و 170 نفر از مددجویان بصورت نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. داده‌های کارکنان از طریق "سیاهه اخلاق کار" (Work Ethic Inventory) و در قسمت مراجعین از طریق "پرسشنامه شکاف کیفیت خدمات" (Service Quality Gap Questionnaire) جمع آوری شد. روایی ابزارها در مطالعات قبلی و پایایی در مطالعه حاضر با آلفای کرونباخ تأیید شد. تحلیل داده‌ها با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 16 انجام شد. یافته‌ها: میزان اخلاق کار در بین کارکنان مراکز توانبخشی 207 (بالاتر از حد متوسط) بود. در تمام ابعاد کیفیت خدمات شکاف وجود داشت. بیش‌ترین میانگین شکاف به ترتیب "ملموس بودن" (65/9-)، "قابلیت اطمینان" (86/7-)، "پاسخگو بودن"(40/6-)، "همدلی"(56/5-)، "تضمین خدمات" (70/4-) بود. بین ادراک و انتظار مددجویان همبستگی معنی داری نشان داد (001/0 > P). در این پژوهش بین اخلاق کار و شکاف کیفت خدمات همبستگی معناداری دیده نشد (05/0 < P). نتیجه گیری: اخلاق کاری در بین کارکنان مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی شهر اصفهان مطلوب ارزیابی شده ولی انتظارات مددجویان از کیفیت خدمات برآورده نشده است. پیشنهاد می‌شود مدیران بهبود کیفیت خدمات به مددجویان را در اولویت کار خود قرار دهند.  

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت اخلاق کاری کارکنان مراکز توانبخشی- درمانی تابعه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی شهر تهران در سال 1392، بر اساس ویژگی­های فردی کارکنان بود.روش این مطالعه یک مطالعه توصیفی - تحلیلی و از نوع همبستگی است. شرکت­کنندگان در این پژوهش عبارت بودند از 183 نفر کارکنان مراکز درمانی-توانبخشی تحت نظارت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی شهر تهران در سال 1392 که به شیوه نمونه­گیری ...

Objectives: With the increasing aging population, attention to their problems in society has found vast&nbsp;and new dimensions. The professional rehabilitation teams in day-care centers have aimed at providing&nbsp;services to the elderly to prevent their admission into residential boarding centers. To this end, the Welfare&nbsp;Organization has designed a special service package for the day-c...

مقدمه: سازمان‌ها در دنیای پویا و پرمخاطره‌ی امروزی برای اینکه بتوانند بقای خودش را تحکیم بخشند، باید مدیران و کارکنان خود را ملزم به رعایت اصول اخلاقی و فراگیری هوش اخلاقی نمایند. هدف از این پژوهش تعیین همبستگی هوش اخلاقی و تعهد سازمانی کارکنان مراکز توان‌بخشی سازمان بهزیستی شهر یزد در سال 1393 می‌باشد. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان توان‌...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت اخلاق کاری کارکنان مراکز توانبخشی- درمانی تابعه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی شهر تهران در سال 1392، بر اساس ویژگی­های فردی کارکنان بود.روش این مطالعه یک مطالعه توصیفی - تحلیلی و از نوع همبستگی است. شرکت­کنندگان در این پژوهش عبارت بودند از 183 نفر کارکنان مراکز درمانی-توانبخشی تحت نظارت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی شهر تهران در سال 1392 که به شیوه نمونه­گیری ...

  Received: 25 Aug, 2010 Accepted: 23 Oct, 2010   Abstract   Background &Aims : According to modern approaches to management, satisfactory quality must meet consumer’s requests . One of the first basic steps in improvement quality is recognizing consumers' perceptions and expectation. The aim of this study was to determine the quality gap in primary health care services in Urmia health care cen...

زمینه و هدف: تحلیل اهمیت-­عملکرد ابزاری است که به طور گسترده در توسعه­ استراتژی­های بازاریابی و بهبود کیفیت محصولات و خدمات بکار می­رود. لذا، هدف از مطالعه حاضر ارزیابی کیفیت خدمات توانبخشی از دو جنبه اهمیت و رضایت از عملکرد، در چهار مرکز منتخب در شهر تهران با استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد و همچنین بررسی ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک و ابعاد کیفیت خدمات می­باشد. روش بررسی: مطالعه حاضر یک مطالعه...