همبستگی تفکر انتقادی با ویژگی های شخصیتی در دانشجویان پرستاری

نویسندگان

  • قائدی حیدری, فاطمه
چکیده

Introduction: Critical thinking is a combination of cognitive ability and personality states. Thus, in this regard to the importance of character in critical thinking, this study aimed to determine the correlation between personality traits with the critical thinking skills of nursing students was conducted. Methods: This correlational study was conducted on 165 nursing students of Isfahan University of Medical Sciences based on cluster sampling. The data gathering tool was a questionnaire consisted of three parts: demographic characteristics, critical thinking skills test (Form B) and Eysenck Personality Questionnaire scales (EPQ_R). To analyze the data used SPSS version 16 and descriptive statistics, frequency distribution, mean, standard deviation and Pearson correlation test in inferential statistics. Results: There is no significant correlation between the mean score of critical thinking, and extroversion-introversion.There is no significant correlation between total mean scores of critical thinking with total mean scores of critical thinking of personality. Conclusion: Critical thinking of students was not satisfactory. Also, there was no correlation between personality traits with critical thinking. Thus, according to the findings, teaching critical thinking should be done for all types of personality traits.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

همبستگی تفکر انتقادی با ویژگی های شخصیتی در دانشجویان پرستاری

مقدمه: تفکر انتقادی ترکیبی از توانایی­های شناختی و حالات شخصیتی می­باشد. بنابراین با توجه به اهمیت شخصیت در تفکر انتقادی، این مطالعه با هدف تعیین همبستگی ویژگی­های شخصیتی با مهارت­های تفکر انتقادی در دانشجویان کارشناسی پیوسته پرستاری انجام شد.   روش کار: این مطالعه همبستگی با تعداد 165 نفر از دانشجویان کارشناسی پیوسته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس نمونه­گیری خوشه­ای انجام شد. ابزار ...

متن کامل

نقش ویژگی های شخصیتی، شیوه های یادگیری و فراشناخت در پیش‌بینی تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی

اهداف: روان‌شناسان و مربیان در تلاش برای درک تفاوت‌های افراد دارای قدرت تفکر انتقادی و فاقد آن هستند. تفکر انتقادی، براساس نظریه دوعاملی، نتیجه تعامل توانایی های شناختی و گرایش‌های شخصیتی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش ویژگی های شخصیتی، شیوه های یادگیری و فراشناخت در پیش‌بینی تفکر انتقادی بود. ابزار و روش‌ها: در این پژوهش توصیفی- همبستگی، 240 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهیدچمران اهواز (1...

متن کامل

مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری

Abstract Background & Aim: Promoting students’ critical thinking (CT) skills has been an essential goal of higher education, especially in nursing education. Unstable clinical situation requires nurses with proper ability of decision making which needs critical thinking. Accordingly this study was conducted to evaluate the critical thinking skills of nursing students of Isfahan Univers...

متن کامل

ارتباط خودکارآمدی، تفکر انتقادی، سبک های تفکر و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری

  Background: Academic achievement is influenced by several parameters, such as self-efficacy, critical thinking, thinking styles and emotional intelligence. The present study was conducted to examine the relationship between academic achievement and self-efficacy, critical thinking, thinking styles and emotional intelligence in nursing students.   Methods: The present descriptive, cross-sectio...

متن کامل

نقش ویژگی های شخصیتی، شیوه های یادگیری و فراشناخت در پیش بینی تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی

اهداف: روان شناسان و مربیان در تلاش برای درک تفاوت های افراد دارای قدرت تفکر انتقادی و فاقد آن هستند. تفکر انتقادی، براساس نظریه دوعاملی، نتیجه تعامل توانایی های شناختی و گرایش های شخصیتی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش ویژگی های شخصیتی، شیوه های یادگیری و فراشناخت در پیش بینی تفکر انتقادی بود. ابزار و روش ها: در این پژوهش توصیفی- همبستگی، 240 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهیدچمران اهواز (1...

متن کامل

رابطه قاطعیت و تفکر انتقادی در دانشجویان پرستاری

مقدمه: قاطعیت و تفکر انتقادی به دانشجویان پرستاری در جهت عملکرد تحصیلی آنان یاری می‌رساند. هدف این مطالعه تعیین رابطه بین قاطعیت و تفکر انتقادی در دانشجویان پرستاری بوده است. روش: این مطالعه تحلیلی و همبستگی با مشارکت 213 نفر از دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1391 انجام شد. روش نمونه‌گیری به صورت در دسترس بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌های تفکر انتقادی ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره None

صفحات  11- 17

تاریخ انتشار 2014-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021