× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

همبستگی سکوت سازمانی و مدیریت دانش در بیمارستان فیروزگر تهران

نویسندگان

  • بیگلریان, اکبر گروه آمار زیستی، دانشکده آمار، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران، ایران
  • ریاحی, لیلا دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، تهران، ایران
  • نظری, نسیم گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: بهبود و توسعه شاخص های مدیریت در بخش بهداشت و درمان بسیار با اهمیت است. بهبود سکوت سازمانی و مدیریت دانش می تواند در عملکرد بیمارستان ها به نحو شایسته ای مؤثر واقع گردد. این مطالعه با هدف تعیین همبستگی بین سکوت سازمانی و مدیریت دانش در بیمارستان فیروزگر تهران انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است که در بیمارستان فیروزگر انجام شد. این مطالعه بر روی 169 نفر از کارکنان پرستاری، اداری و مالی بیمارستان فیروزگر تهران، بصورت تصادفی- طبقه ای، انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه "ماریا وکولا و بوراداس دیمیتریس" "Dimitris Buratas Maria Vakula" برای سکوت سازمانی و همچنین، پرسشنامه "ژوزف حداد" "Joseph Haddad" برای مدیریت دانش استفاده شد. روایی محتوا با نظر خواهی از 5 نفر از کارکنان جامعه مورد نظر، تأیید شد. پایایی پرسشنامه سکوت سازمانی با محاسبه ضریب الفای کرونباخ 83/0 و مدیریت دانش با ضریب الفای کرونباخ 92/0 مورد تأیید قرار گرفت. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج همبستگی مثبت و معنی داری را بین سکوت سازمانی و چهار مؤلفه مدیریت دانش نشان داد (001/0>P). بعلاوه، میانگین نمره ثبت دانش برابر 11/22، خلق دانش برابر 49/22، استقرار دانش برابر 57/16، تسهیم دانش برابر 55/14 و سکوت سازمانی با میانگین 24/27 و مدیریت دانش با میانگین 72/75 بدست آمد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج همبستگی مثبت و معنی دار بین سکوت سازمانی و مدیریت دانش، برگزاری دوره های آموزشی برای ارتقاء توان تصمیم گیری کارکنان در مشکلات سازمان پیشنهاد می شود.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مقدمه: مدیریت دانش یکی از راه های بهبود شرایط بقای سازمان است و زمانی به طور موفقیت آمیز در سازمان اجرا می شود که از قبل زمینه فرهنگی مناسب با این نظام فراهم شده باشد. هدف از این پژوهش تعیین همبستگی بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در بیمارستانهای منتخب دولتی و خصوصی شیراز است. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی-همبستگی است. نمونه آماری 251 نفر از کارکنان بیمارستانهای منتخب ...

مقدمه: مدیریت دانش موضوع مهمی است و چگونگی تبدیل دانسته‌های فردی و سازمانی به دانش را در سازمان روشن می‌نماید. هدف از پژوهش حاضر، تعیین همبستگی بین خلاقیت سازمانی و مدیریت دانش پرستاران بیمارستان‌های شهر بروجرد در سال 1393-94 بوده است. روش کار: مطالعه حاضر توصیفی- همبستگی بود که جامعه پژوهشی آن کلیه پرستاران بیمارستان‌های شهر بروجرد می‌باشند. ۱۷۵ نفر براساس معیارهای ورود با روش نمونه گیری در د...

Introduction: Accreditation, as an international diagnostic evaluation process, can improve productivity indexes through enhancing medical service quality. The current study aimed to assess the impact of accreditation on productivity indexes in Firoozgar hospital in Tehran. Methods: This practical, analytical-interventional and cross-sectional study was conducted during 2011-2012 in Firoozgar ...

در سال­های اخیر با وجود تحولاتی که در بخش دولتی رخ داده، همچنان بهره ­وری پایین سازمان­های دولتی دغدغه اصلی خط ­مشی­گذاران کشور است. سکوت و دلسردی کارکنان نسبت به سرنوشت و برنامه­های سازمان و عدم درک و تفاهم مؤثر بین کارکنان و مدیریت، زنگ خطری برای کاهش عملکرد سازمانی است که در سطح کلان­تر به جامعه آسیب می­رساند. این تحقیق به دنبال مدل یابی برای پوشش ابعاد پدیده سکوت سازمانی است. مدیریت سکوت سا...

مدیریت دانش که یکی از راههای بهبود بخشیدن به شرایط بقاء سازمان است، زمانی به طور موفقیت آمیز در سازماناجرا می گردد که از قبل زمینه فرهنگی متناسب با این نظام بسترسازی شده باشد؛ چرا که هدایت نمودن دانش موجود درسازمان یک امر انسانی است و به طور کامل مربوط به منابع انسانی می شود و تابعی از فرهنگ کارکنان سازمانمی باشد. بنابراین سازمان ها باید برای اجرای موفق مدیریت دانش، فرهنگ متناسب با آن را ایجاد ...