همبستگی نمرات دانشجویان پزشکی در دوره‌های مختلف آموزشی

نویسندگان

  • نهاوندی, فریده
چکیده

  Background and objective: Student evaluation is a special concern in medical education, and validity is one of the most important evaluation characteristics. There are different kinds of validity. Criterion validity is a degree of correlation between an evaluation and another reference evaluation.   Medical education for the general physician consists of four discrete courses. Indeed, the average of course scores and comprehensive basic science examination score and score on pre- internship examination are about predicting success of a student in following course. We consider this as criterion validity.   Material and Methods : We studied average courses score and comprehensive basic science examination and pre-internship examination score of 58 students after all courses were completed. Also, the summative average of previous courses was calculated. The correlation between all single and summative averages and the following course was calculated.   Results: Most calculated correlations were above 0.5, but they decreased gradually from basic sciences to clinical sciences. Correlation between basic science average score and pathophysiology average score(0.834) was the highest and correlation between pre-internship exam score with internship average score(0.415) was the lowest. Comprehensive basic sciences examination score and pre-internship examination score did not have a higher coefficient correlation with the following courses compared with the basic science average score and externship average score. The summative average of previous courses showed higher correlation with the following course compared with the single course average.   Conclusion: It seems that the evaluation method determine correlations. Comprehensive basic science examination and pre-internship examination both were performed on a single day with MCQ method. All course examinations were performed along with the courses and contained multiple examinations in most of which other methods including OSCE and Tutor Report are used.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی همبستگی نمرات دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مقاطع مختلف آموزشی

Introduction: Predictive validity is one of important characteristics of a test; it means that what extent a test predicts scores of criterion test. This type of validity can be obtained through determining correlation between scores of two tests. This study was performed to determine correlation between the scores obtained by medical students in various educational courses, basic sciences and ...

متن کامل

همبستگی نمرات دانشجویان پزشکی در دوره های مختلف آموزشی

زمینه و هدف: روایی ارزشیابی دانشجویان از مهم ترین مسائل مطرح در آموزش پزشکی است. روایی انواع مختلفی دارد، روایی ملاکی یکی از انواع آن است. روایی ملاکی، در واقع در پی یافتن همبستگی ارزشیابی با یک ارزشیابی مرجع است. امتحانات دوره های مختلف آموزش پزشکی و همچنین امتحانات جامع علوم پایه و پیش کارورزی در واقع در پی پیش بینی احتمال موفقیت دانشجو در دوره ی بعدی هستند. بنابراین می توان روایی ملاکی آن ها...

متن کامل

بررسی همبستگی نمرات دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مقاطع مختلف آموزشی

مقدمه و هدف: یکی از خصوصیات مهم هر آزمونی، سنجش این نکته است که یک آزمون تا چه اندازه نمرات آزمون دیگری را که آزمون ملاک نام دارد، پیش بینی می کند. این نوع سنجش را می توان از طریق تعیین میزان همبستگی نمره یک آزمون با نمره آزمون دیگر اندازه گیری کرد. این مطالعه به منظور تعیین میزان همبستگی نمرات دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مقاطع مختلف تحصیلی انجام شده است. روش ها: در این پژوهش، ...

متن کامل

بررسی دورههای آموزشی سایت مکتب‌خانه

Aim: It is important to use free educational courses to gain knowledge and different skills. Understanding the importance and necessity of the production of massive open online courses or MOOC by various universities, the purpose of this study is the survey of educational courses of the Maktab Khaneh website. Methods: This study was an applied work, which has been conducted through surveying m...

متن کامل

بررسی ضریب همبستگی نمرات ترمیمی نظری و عملی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد طی سال‌های 1391-1370

Introduction: In order to codify a better curriculum and develop the quality of education, continuous monitoring dental students' education during their study is necessary. This study was conducted on the course scores of dental students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences from 1991 till 2012 on the theory and practical restoration courses. The correlation between these scores was...

متن کامل

اعتبار نتایج امتحانات پیشرفت تحصیلی از طریق تعیین همبستگی درونی نمرات دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

زمینه و هدف: برای بالا بردن کیفیت آموزش بایست به امتحانات پیشرفت تحصیلی نیز توجه خاص داشت. در این تحقیق از همبستگی درونی نمرات دانشجویان به عنوان شاخصی از اعتبار نمرات امتحانات پیشرفت تحصیلی استفاده شده است. روش­کار: نمرات فارغ التحصیلان از دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سالهای 1387-1386 در تمام دروس از طریق آموزش کل دانشگاه دریافت و بر اساس نوع درس، و زیر گروه دانشجو معدل­گیری صو...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 2

صفحات  0- 0

تاریخ انتشار 2009-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022