هوشمندی رقابتی و کسب مزیت رقابتی

نویسندگان

  • فریده حق شناس کاشانی عضو هیا ت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
  • مریم شریعتی دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
  • وحیدرضا میرابی عضو هیا ت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش ، بررسـی رابطه میان هوشـمندی رقابتی با کسب مزیت رقابتی در شرکـت زمزم است. پس از مروری بر مفاهیم هوشمندی رقابتی و مزیت رقابتی، دو پرسشنامه مجزا برای متغیرهای پژوهش طراحی و پس از تائید روایی و پایایی آن ها، میان 52 نفر از مدیران، کارشناسان و متخصصان شرکت زمزم توزیع گردید. نتایج حاصل از بکارگیری آزمون رتبه‌یی اسپیرمن، بیانگر رابطه مستقیم و معنادار هوشمندی رقابتی و ابعاد آن با کسب مزیت رقابتی شرکت زمزم است . در ادامه با بکارگیری آزمون فریدمن، ابعاد هوشمندی رقابتی رتبه‌بندی شدند که متغیرهای هوشمندی تکنولوژیک، هوشمندی بازار و سیستم‌های اطلاعاتی و هوشمندی اجتماعی به عنوان مهمترین معیار هوشمندی رقابتی انتخاب گردید . در پایان نیز، نتایج حاصل از بکارگیری آزمون دوجمله یی نیز نشان داد که تمام متغیرهای پژوهش در سطح مطلوبی قرار دارند .

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر گرایش به بازار مدیران بر کسب مزیت رقابتی در چارچوب ابعاد هوشمندی رقابتی و عوامل سازمانی

افزایش تعدد عوامل تعیین­کننده موفقیت در بازار، حضور و ظهور رقبای قدرتمند و تازه وارد متعدد، تغییر مداوم سلایق مشتریان و افزایش سطح انتظارات آن­ها، شرکت­های تجاری را با مخاطرات عمیقی روبرو کرده است. بنابراین امروزه داشتن توان رقابتی اساس بقای شرکت­هاست. هدف این تحقیق بررسی سازوکار تاثیر گرایش به بازار مدیران شرکتهای صنعتی بر کسب مزیت رقابتی با تأکید بر نقش میانجی متغیر های هوشمندی رقابتی و عوامل...

متن کامل

بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی در ایجاد مزیت رقابتی

هوشمندی رقابتی، ابزاری تجاری است که به فرایند مدیریت راهبردی در سازمانها کمک کرده و عملکرد کسب و کار را از طریق افزایش دانش، ارتباطات داخلی و کیفیت برنامه های راهبردی افزایش می دهد. هوشمندی رقابتی سمت و سوی رقابت را نشان داده و به شرکتها این امکان را می دهد که از طریق تجزیه و تحلیل حرکات رقبا بتوانند قبل از آنکه تحت تأثیر محیط پیرامون قرار بگیرند، نسبت به پیش بینی و توسعه بازار خود اقدام کنند ک...

متن کامل

بررسی تأثیر گرایش به بازار مدیران بر کسب مزیت رقابتی در چارچوب ابعاد هوشمندی رقابتی و عوامل سازمانی

افزایش تعدد عوامل تعیین­کننده موفقیت در بازار، حضور و ظهور رقبای قدرتمند و تازه وارد متعدد، تغییر مداوم سلایق مشتریان و افزایش سطح انتظارات آن­ها، شرکت­های تجاری را با مخاطرات عمیقی روبرو کرده است. بنابراین امروزه داشتن توان رقابتی اساس بقای شرکت­هاست. هدف این تحقیق بررسی سازوکار تاثیر گرایش به بازار مدیران شرکتهای صنعتی بر کسب مزیت رقابتی با تأکید بر نقش میانجی متغیر های هوشمندی رقابتی و عوامل...

متن کامل

نگرش هوش رقابتی مدیران و مزیت رقابتی

تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط ابعاد پنجگانه هوش رقابتی مدیران (تهاجمی، هجومی، فعال، واکنشی و غافلان) با مزیت رقابتی (کاهش هزینه و تمایز) در هتل­های شهر شیراز صورت پذیرفته است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی توسعه­ای است که با رویکرد کمی و با استفاده از الگوی معادلات ساختاری انجام شده است. جامعه آماری تحقیق مدیران صنعت هتلداری واقع در شهر شیراز هستند که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبق...

متن کامل

نقش مدیریت دانش و سرمایه‌های فکری در کسب مزیت رقابتی

در اقتصاد مبتنی بر دانش، محصولات و سازمان¬ها بر اساس دانش زندگی می¬کنند و می¬میرند و موفق‌ترین سازمان¬ها، آن‌هایی هستند که از این دارایی ناملموس به نحو بهتر و سریع¬تری استفاده می¬کنند. مطالعات نشان داده است که برخلاف کاهش بازدهی منابع سنتی (مانند پول، زمین، ماشین¬آلات و غیره)، دانش واقعاً منبعی برای افزایش عملکرد کسب و کار است. از دیدگاه استراتژیک، امروزه از دانش و سرمایه فکری به منظور خلق و افز...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 13

صفحات  131- 146

تاریخ انتشار 2012-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023